HJERNERYS­TELSER, FLYTTEROD OG PO­LI­TI­SKE PROTESTER

NFL Magasinet - - NEWS - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Af at væ­re en liga, der helst ta­ger tin­ge­ne lang­somt, er der sket me­get i NFL de se­ne­ste sæ­so­ner.

Ch­ar­gers og Rams er flyt­tet til Los An­ge­les, og mindst li­ge så spek­taku­lært er Oakland Rai­ders’ flyt­ning til Las Ve­gas i 2020.

NFL har væ­ret så ban­ge for at bli­ve sat i for­bin­del­se med spil og gam­bling, at man for et par år si­den for­bød spil­le­re, her­i­blandt Tom Bra­dy at del­ta­ge i en kon­fe­ren­ce om fan­ta­sy foot­ball i Las Ve­gas, for­di der i sa­gens na­tur lå et ka­si­no tæt på kon­gres­sa­len.

Men 750 mil­li­o­ner dol­lars i til­skud til det nye sta­dion fra by­sty­ret i Las Ve­gas var for læk­ker en mund­fuld for Mark Da­vis og ejer­ne i NFL, der bå­de kom­mer til at tje­ne på af­ta­len og hjæl­per Da­vis med et sta­dion-pro­blem, han ar­ve­de fra sin far Al.

I det­te ma­ga­sin kan du blandt an­det læ­se om, at Lon­don me­get vel kan væ­re den næ­ste desti­na­tion, når et Nfl-hold vil flyt­te by.

Der er og­så opbrud på an­dre fron­ter. Liga­en hol­der fort­sat me­get øje med ho­ved­ska­der og kom­mer utvivl­s­omt til at la­ve flere præ­ven­ti­ve re­ge­læn­drin­ger for at sik­re spil­ler­ne bed­re. At det så nok først og frem­mest er kold bu­si­ness og frygt for at bli­ve upo­pu­lær og mi­ste til­sku­e­re og frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner af spil­le­re er en an­den sag.

Kom­mis­sær Ro­ger God­dell og hol­de­jer­ne er og­så un­der pres i sa­gen om­kring Co­lin Ka­e­per­ni­ck og hans og an­dres protester mod det po­li­ti­ske sy­stem og USA’S hi­sto­ri­ske for­skel­s­be­hand­ling af hvi­de med rød­der i Nord- og Vest­eu­ro­pa, og sor­te og en lang ræk­ke an­dre mi­no­ri­te­ter.

Ka­e­per­ni­ck tog et knæ un­der na­tio­nal­me­lo­di­en i 49’ers kam­pe i sid­ste sæ­son, og sel­ve­ste Do­nald Trump kom­men­te­re­de un­der­vejs Ka­e­per­ni­cks valg.

Ka­e­per­ni­ck sag­de op til free agen­cy i marts, at han i 2017 vil­le indstil­le pro­te­sten un­der na­tio­nal­me­lo­di­en, men ind­til vi­de­re har in­gen skre­vet kon­trakt med Su­per Bowl-fi­na­li­sten.

Set fra den­ne chefredaktør-stol er mo­ti­va­tio­nen for pro­te­sten, som flere an­dre spil­le­re har fulgt, og­så i pre­sea­son-kam­pe­ne i år, bå­de ri­me­lig og in­den for den yt­rings­fri­hed, der na­tur­lig­vis og­så gæl­der sport­s­stjer­ner. Li­ge­som part­ner­vold er ble­vet et cen­tralt ind­sats­om­rå­de, pres­ser de­bat­ten og kam­pen om for­skel­s­be­hand­ling og ret­tig­he­der sig vej fra det ame­ri­kan­ske sam­fund til na­tio­nens fa­vo­ritsport, og det er kun godt.

Jeg ny­der at se ame­ri­kansk fod­bold trods pro­ble­mer­ne i liga­en; hvis man skul­le kun­ne til­slut­te sig alt, eli­tesport står for, skul­le man­ge af os fin­de nye in­ter­es­ser.

Det er sundt, at der sker no­get, og at liga­en bli­ver tvun­get til at re­a­ge­re. I dis­se år er stil­stand ik­ke en mu­lig­hed.

Og lad os så få gang i en sæ­son, hvor New Eng­land Pa­tri­ots trods sta­tus som stor­fa­vo­rit har en ræk­ke stær­ke ri­va­ler på vej­en til en sjet­te Su­per Bowl-tri­umf.

Hvor­dan det kom­mer til at gå An­dreas Knappe får vi næp­pe no­get en­de­ligt fa­cit på i 2017 – bli­ver han cut­tet i At­lan­ta, er det be­stemt ik­ke umu­ligt at fo­re­stil­le sig, han ry­ger vi­de­re til et af de hold, der og­så var in­ter­es­se­ret til­ba­ge i for­å­ret. God for­nø­jel­se – og god sæ­son!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.