Repor­ta­ge: NFL drøm­mer om Lon­don

Ot­te Nfl-hold spil­ler i de kom­men­de må­ne­der kam­pe på Wem­bley og Twi­ck­en­ham, mens Pa­tri­ots og Rai­ders ta­ger en tur til Me­xi­co Ci­ty. Ef­ter et par hek­ti­ske år med flyt­nin­ger af Rams, Ch­ar­gers og Rai­ders er Lon­don et godt bud på næ­ste by, der til­træk­ker et Nf

NFL Magasinet - - NEWS - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN I LON­DON

”Jeg ved ik­ke, hvor­dan det skal fun­ge­re; vi skal ha­ve styr på lo­gi­stik­ken. Hvor­dan den skal hæn­ge sam­men. Hvem skal det væ­re? Men jeg vil ik­ke væ­re over­ra­sket, hvis vi i lø­bet af de næ­ste fem til syv år får et hold der. Må­ske før da.”

Når New Eng­land Pa­tri­ots’ ejer Ro­bert Kraft ta­ler om et Nfl-hold med hjem­me­ba­ne i Lon­don, som han gjor­de til Al­bert Bre­er fra Sports Il­lu­stra­ted i for­å­ret, skal man spid­se ører.

Det er nu ti år si­den, NFL tog hul på In­ter­na­tio­nal Se­ri­es i Lon­don med en 13-10 sejr til New York Gi­ants over Mi­a­mi Dolp­hins, og da Nfl-magasinet i be­gyn­del­sen af som­me­ren 2017 er i Lon­don for at ta­le med top­fol­ke­ne i NFL’S in­ter­na­tio­na­le sats­ning, mær­ker man på nyheds­strøm­men fra USA sta­dig Ch­ar­gers’ flyt­ning fra San Die­go til Los An­ge­les og Rai­ders’ kon­tro­ver­si­el­le, spek­taku­læ­re af­ta­le om at flyt­te til Las Ve­gas i 2020, hvor et nyt sta­dion med 750 mil­li­o­ner af skat­te­bor­ger­nes dol­lars som med­gift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.