In­ter­view: Mor­ten An­der­sen i HOF

Han kom, han så, han sej­re­de. Den 57-åri­ge dan­sker Mor­ten An­der­sen fik i star­ten af au­gust den stør­ste hæ­der, man kan få som ame­ri­kan­ske fod­bold­spil­ler ved at bli­ve ind­lem­met i Hall of Fa­me. An­der­sen hå­ber, at han med sin ta­le til ind­lem­mel­sen og sin lang

NFL Magasinet - - NEWS - TEKST: KEN­NETH JEN­SEN

I små 20 mi­nut­ter nat­ten mel­lem lør­dag den 5. au­gust og søn­dag den 6. fo­ku­se­re­de he­le Ame­ri­ka på Mor­ten An­der­sen, der tal­te i for­bin­del­se med ind­lem­mel­sen i Pro Foot­ball Hall of Fa­me. Det var me­re tv-tid, end den tid­li­ge­re dan­ske Nfl-ki­ck­er er vant til. Som ki­ck­er er man nor­malt kun ”på” i få se­kun­der. Se­kun­der, hvor man en­ten bli­ver hel­ten el­ler skur­ken. En­ten går bol­den mel­lem stæn­ger­ne, el­ler og­så går den for­bi. Det er den ul­ti­ma­ti­ve helt-skurk-po­si­tion i NFL. Mor­ten An­der­sen var of­te hel­ten. Med 2.544 Nfl-po­int er An­der­sen den mest scoren­de no­gen­sin­de i et spil, hvor der hidtil kun er to dan­ske­re, der har spil­let. Han hol­der et utal af re­kor­der og spil­le­de 25 sæ­so­ner i NFL. Nu har han få­et den ul­ti­ma­ti­ve an­er­ken­del­se i form af en guld­jak­ke og op­ta­gel­sen som med­lem af Hall of Fa­me. Den 57-åri­ge dan­sker er udø­de­lig­gjort med en by­ste stå­en­de i fod­bol­dens hel­li­ge hjem i Can­ton, Ohio.

Kun i Hans Ni­el­sens rød­be­de­far­ve­de pas har der som i An­der­sens stå­et Dan­mark. Ni­el­sen sat­te ot­te ek­stra po­int på tav­len, men mis­brug­te beg­ge si­ne fi­eld go­al-for­søg i en kort Nfl-kar­ri­e­re for Chi­ca­go Bears. Og som den ba­re an­den ”re­ne” ki­ck­er no­gen­sin­de blev Mor­ten An­der­sen ind­lem­met – ef­ter nor­ske Jan Ste­ner­ud.

”Det er jo 26 år si­den, han (Ste­ner­ud, red.) kom ind, og der er gå­et alt for lang tid, sy­nes jeg. Det var tid. Nu er det ik­ke no­get, man selv be­stem­mer, men for­hå­bent­lig åb­ner min ind­lem­mel­se dø­ren på klem for an­dre spe­ci­a­li­ster. Nå­leø­jet er me­get lil­le, det har jeg selv ty­de­ligt følt de sid­ste fem år. Man skal ha­ve bå­de tid, tå­l­mo­dig­hed og må­ske lidt held. Det er jo det yp­per­ste, man kan op­nå in­den for den ame­ri­kan­ske fod­bold, men jeg må og­så si­ge, at jeg al­drig har mødt en mand el­ler kvin­de, der har haft suc­ces og har gjort det ale­ne. Man står på skul­dre­ne af an­dre og har få­et hjælp hen ad vej­en. Det, føler jeg, er vig­tig tat si­ge. Form i ger det kiro­p­rak­to­rer, mas­sa­ge­te­rap ister, s po­rt­s­py­sko­lo­ger, trænere, hold­kam­me­ra­ter, ven­ner, fa­mi­lie. Al­le, der har væ­re­ti­den in­der­ste cir­kel i min kar­ri­e­re ,” si­ger Mor­ten An­der­sen til Nfl-magasinet.

UDVEKSLINGSSTUDENTEN FRA STRUER

Hi­sto­ri­en om Mor­ten An­der­sen er vel­kendt. Som 17-årig kom han til USA som ud­veks­lings­stu­dent, han lær­te at spar­ke til den ova­le bold og fik et år se­ne­re et le­gat til at spil­le for Mi­chi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty. An­der­sen hav­de suc­ces i col­le­ge og blev i april 1982 draf­tet i fjer­de run­de af New Or­le­ans Saints. I 1999 spar­ke­de han At­lan­ta Falcons i Su­per Bowl, som dog blev tabt, og kar­ri­e­ren så ud til at væ­re for­bi i 2005, hvor Mor­ten An­der­sen sad ude af NFL. Te­le­fo­nen rin­ge­de ik­ke, in­gen ny chan­ce, men den sej­li­ve­de ki­ck­er fra Struer næg­te­de at op­gi­ve sin drøm og brug­te me­re end et år med selv­træ­ning i en park, for­di han vil­le spil­le. No­get, som An­der­sen og­så brug­te me­get tid på at be­ret­te om i sin Hall of Fa­me-ta­le. Og det gav po­te. I 2006 kom han til­ba­ge til Falcons og blev spil­lets mest scoren­de no­gen­sin­de. Nu er han så op­ta­get i Hall of Fa­me.

”Det er ved­hol­den­hed. Det der med at bli­ve ved, når an­dre si­ger, man ik­ke bur­de. Når an­dre ik­ke tror på det. Man skal ha­ve den in­dre styr­ke, vil­je og stæ­dig­hed. Man skal ha­ve vilj­en til at ta­ge ri­si­ci, for­di man ved, at slut­re­sul­ta­tet er så stort, hvis man når der­hen. Jeg sat­te mig på den yder­ste gren og tog en chan­ce. Det kun­ne gå ri­ven­de galt, men det kun­ne og­så gå ufat­te­ligt godt. Det end­te godt for mig. Det yp­per­ste i eli­tespor­ten er, når no­gen ta­ger chan­cer ba­se­ret på de­res for­be­re­del­ser, ev­ner og vil­je,” si­ger Mor­ten An­der­sen.

Selv om Mor­ten An­der­sen kan se til­ba­ge på en kar­ri­e­re, hvor Hans Ni­el­sen var med til at re­k­rut­te­re ”Mort” til Mi­chi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty, som Hans Ni­el­sen og­så spil­le­de for, in­den han kom i NFL, er det svært at ta­le om de­ci­de­ret hjælp og ven­ne­tje­ne­ster i NFL. I NFL er det mand mod mand. Mi­chi­gan Sta­te var vig­tig for An­der­sen, men i NFL er der in­gen ven­ne­tje­ne­ster, så han kan hel­ler ik­ke gø­re me­get me­re end at kryd­se fingre for den næ­ste ge­ne­ra­tion af dan­ske Nfl-håb med An­dreas Knappe i spid­sen.

”Nej, man åb­ner sgu dø­ren selv. NFL er li­geg­lad, om du kom­mer fra Dan­mark, Schweiz el­ler USA. Så læn­ge du kan spil­le fod­bold. Jeg kan ik­ke ta­ge kre­dit for An­dreas Knappe, det er kun An­dreas, der kan det, og Hans (Ni­el­sen, red.) kan ik­ke ta­ge kre­dit for det, jeg har gjort. En­ten har du ev­ner­ne, ved­hol­den­he­den og vilj­en, så de kan bru­ge dig, el­ler og­så har du ik­ke. Liga­en vil ba­re ha­ve de bed­ste spil­le­re,” si­ger Mor­ten An­der­sen.

TAK TIL DAN­MARK

Som tid­li­ge­re Nfl-spil­ler med håb om at kom­me i Pro Foot­ball Hall of Fa­me kan man ik­ke gø­re an­det end at ven­te. Og hå­be.

Det er en stor ko­mité, der stem­mer blandt de mu­li­ge Hall of Fa­me-del­ta­ge­re, og Mor­ten An­der­sen for­tæl­ler, at han var klar over, at det i år var et

vig­tigt år i for­hold til at kom­me ind, ef­ter han fi­re år i træk ak­ku­rat ik­ke kla­re­de nå­leø­jet. De kom­men­de år er der nog­le me­get stær­ke kan­di­da­ter, der gør det det i for­vej­en lil­le nå­leø­je tæt på umu­lig at se. Ik­ke at det var nu el­ler al­drig, men det var nu el­ler om et godt styk­ke ude i frem­ti­den for Mor­ten An­der­sen.

”Mr. Au­to­ma­tic”, som Mor­ten An­der­sen blev kaldt i USA, fik sin ind­lem­mel­se, og selv om det er 40 år si­den, han haft bopæl i Dan­mark, var Dan­mark en stor del af Mor­ten An­der­sens ta­le i Hall of Fa­me-op­ta­gel­sen.

”Jeg hol­der me­get af Dan­mark, og jeg føler mig knyt­tet til lan­det. Sta­dig. Jeg syn­tes, det var vig­tigt at på­pe­ge min hi­sto­rie, hvor jeg kom­mer fra, og hvor­for det er gå­et, som det er gå­et. Jeg har nog­le vær­di­er, der kom­mer et an­det sted fra. Og så var det vig­tigt at si­ge, at det kan lyk­kes for al­le. I min ta­le vil­le jeg ger­ne ma­le et bil­le­de af, at hvis man har vilj­en og chan­cen, er Ame­ri­ka jo mu­lig­he­der­nes land, og den ame­ri­kan­ske drøm lig­ger i os al­le sam­men. Li­ge me­get hvor vi kom­mer fra. Jeg vil­le si­ge: ’Jeg kom­mer fra et lil­le land på stør­rel­se med Maryland el­ler At­lan­ta med fem-seks mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, og der er langt til top­pen, men se her. Her er jeg. Vi gjor­de det her. Sam­men’. Det var vig­tigt for mig at si­ge,” ly­der det fra Mor­ten An­der­sen.

Den dan­ske ki­ck­er kom, han så, og han sej­re­de i NFL, og via te­le­fo­nen, der er for­bun­det til An­der­sen i At­lan­ta, for­nem­mer man, at det har væ­ret nog­le go­de, men og­så hår­de uger op til ind­lem­mel­sen i Hall of Fa­me og festu­gen for dan­ske­ren og de an­dre nye med­lem­mer. Og al­le be­ske­der fra nær og fjern – og dem har der væ­ret man­ge af – har Mor­ten An­der­sen sat pris på.

”Jeg har få­et me­get fe­ed­ba­ck, og­så gen­nem de so­ci­a­le me­di­er, og jeg har få­et man­ge an­er­ken­del­ser gen­nem sms’er, emails og te­le­fo­nop­ring­nin­ger. Og me­get er gen­ta­gel­ser. Man­ge har sagt: ‘Jeg har ta­get no­get med fra din ta­le’. ’Ta­len har væ­ret in­spi­re­ren­de - dit liv har væ­ret in­spi­re­ren­de for mig’. ’Jeg kan bru­ge den ting, den ting og den ting’. Det var me­get yd­mygt for mig at mær­ke og hø­re, for så kan jeg si­ge, at jeg var lyk­kes med det, jeg vil­le,” si­ger Mor­ten An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.