Den sto­re quar­ter­ba­ck-ek­sa­men

NFL Magasinet - - NEWS - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Da Bro­ck Oswei­ler var en stor te­e­na­ger, 201 cm høj for at væ­re præ­cis, hav­de han egent­lig valgt at spil­le ba­sket­ball på col­le­ge.

Se­ne­re om­be­stem­te han sig og valg­te at spil­le foot­ball på Arizo­na Sta­te frem for til­bud fra blandt an­dre Stan­ford, der i ste­det gav plad­sen til An­drew Luck.

En må­neds tid ef­ter, Den­ver Bron­cos hav­de vun­det Peyton Man­ning-auk­tio­nen, draf­te­de Jo­hn Elway så Bro­ck Oswei­ler og send­te der­med 2. run­de draftval­get i læ­re hos en af de dyg­tig­ste quar­ter­ba­cks i Nfl-hi­sto­ri­en.

I 2015 vi­ka­ri­e­re­de Oswei­ler i novem­ber og de­cem­ber med ri­me­lig suc­ces for Man­ning på Den­vers vej mod play­of­fs, før Man­ning til Oswei­lers sto­re skuf­fel­se tog job­bet til­ba­ge i 3. quar­ter af sid­ste kamp i re­gu­lar sea­son.

Peyton Man­ning indstil­le­de kar­ri­e­ren ef­ter Su­per Bowl-sej­ren, og Jo­hn Elway til­bød Bro­ck Oswei­ler 45 mil­li­o­ner dol­lars på en tre­årig kon­trakt som den le­ven­de quar­ter­ba­ck-le­gen­des af­lø­ser på et Den­ver-hold med frem­ra­gen­de re­cei­ve­re og NFL’S gif­tig­ste for­svar.

Så be­gik Bro­ck Oswei­ler en fejl. Dem hav­de der ik­ke væ­ret man­ge af i kar­ri­e­ren, men den den­gang 25-åri­ge quar­ter­ba­ck valg­te i ste­det for ti­tel­for­sva­ret med et af NFL’S stær­ke­ste mand­ska­ber at bli­ve star­ter for Hou­ston Te­xans.

Her fik han i med­gift en fi­re­årig kon­trakt til 72 mil­li­o­ner dol­lars og et helt nyt of­fen­sivt sy­stem, han hav­de et par må­ne­der til at læ­re, før han skul­le løf­te hol­det og et kæm­pe for­vent­nings-

pres qua sin kon­trakt, som seks star­ten­de quar­ter­ba­cks før ham i de tre for­gang­ne sæ­so­ner hav­de brændt kar­ri­e­ren af på.

Oswei­ler ka­ste­de 15 tou­ch­downs og 16 in­ter­cep­tions, før Te­xans’ ul­tra-tå­l­mo­di­ge he­ad co­ach Bill O’bri­en gav op og star­te­de Tom Sa­va­ge i de to sid­ste kam­pe af re­gu­lar sea­son.

På grund af en ska­de til Tom Sa­va­ge var Oswei­ler til­ba­ge i play­off-sej­ren over Oakland Rai­ders og et ef­ter­føl­gen­de ne­der­lag til New Eng­land Pa­tri­ots.

Men Oswei­lers kar­ri­e­re er, hvis ik­ke ov­re så i hvert fald i al­vor­lig fa­re for at væ­re helt af­spo­ret.

Han blev tra­det til Cle­veland Browns, da free agen­cy be­gynd­te i marts i år, og helt ex­cep­tio­nelt be­tal­te Hou­ston Te­xans et an­de­trun­de-valg i draf­ten i 2018 til Cle­veland Browns for at slip­pe af med Oswei­ler og hans kon­trakt, hvil­ket er den helt om­vend­te ver­den i for­hold til, at man ple­jer at be­tal­te med at­trak­ti­ve draft pi­cks for at hen­te spil­le­re hos kon­kur­ren­ter i NFL.

”Prøv at tænk, hvis Oswei­ler ik­ke var gå­et ef­ter pen­ge­ne i Hou­ston og i ste­det hav­de spil­let i Den­ver med et helt fan­ta­stisk de­fen­se. Peyton Man­ning skal jo ik­ke ha­ve ret me­get kre­dit for Su­per Bowl-sej­ren i 2015-sæ­so­nen, det var det gust­ne de­fen­se, der vandt det tro­fæ,” si­ger Jes­per El­m­ing, Nfl-eks­pert­kom­men­ta­tor og tid­li­ge­re spil­ler og træ­ner for flere dan­ske top­hold, blandt an­dre Aar­hus Ti­gers.

”Så kun­ne det sag­tens væ­re, vi tal­te om Bro­ck Oswei­ler som en top 10-quar­ter­ba­ck. I ste­det valg­te han et nyt sy­stem i Hou­ston, hvor alt gik fuld­stæn­dig galt for ham,” si­ger Jes­per El­m­ing. ”Oswei­ler er et ek­sem­pel på, hvor ek­stremt svært, det er at kla­re sig i NFL.”

LUTTER FAN­TA­STI­SKE QUAR­TER­BA­CKS

I gen­nem­gan­gen af de 32 quar­ter­ba­cks, NFL-MAgasinet for­ven­ter som star­te­re i 2017-sæ­so­nen, er det på­fal­den­de, hvor re­la­tivt få, der i så­vel Nfl-ma­ga­si­nets ana­ly­se som i me­di­e­bil­le­det og fan-dis­kus­sio­ner­ne i USA be­trag­tes som rig­tigt go­de, for slet ik­ke at ta­le eli­te-quar­ter­ba­cks.

Det kan umid­del­bart vir­ke mystisk, for er NFL ik­ke net­op et sted, hvor ud­væl­gel­sen af spil­le­re er helt ek­stremt hård og der er for­svin­den­de få plad­ser sam­men­lig­net med ek­sem­pel­vis al­min­de­lig fod­bold?

”Man skal ik­ke ta­ge fejl. Samt­li­ge 32 star­te­re, I har ana­ly­se­ret, er helt vil­de quar­ter­ba­cks. Men de er ba­re i en sport­s­liga, hvor alt gø­res op i stats, hvor spil­ler­ne år ef­ter år bli­ver hur­ti­ge­re, skar­pe­re og me­re spe­ci­a­li­se­re­de,” si­ger Jes­per El­m­ing.

”Og så er der ba­re for­skel på de rig­tig, rig­tig go­de quar­ter­ba­cks og de an­dre. Spíl­le­re som Tom Bra­dy og Aa­ron Rod­gers. Jeg ha­der Gre­en Bay Pa­ck­ers, især når de slår Min­neso­ta Vikings, men jeg må in­drøm­me, at jeg el­sker at se Aa­ron Rod­gers spil­le. Han er så fan­ta­stisk, tak­tisk, tek­nisk og som vin­der, når pres­set er størst.”

”Eli­te-quar­ter­ba­cks som Bra­dy og Rod­gers kan no­get men­talt, der ad­skil­ler dem fra de an­dre. De er i stand til at ig­no­re­re en in­ter­cep­tion fuld­stæn­dig og gå ud og vin­de kam­pen. Man skal for­sø­ge at for­stå, hvor stort pres­set er på en quar­ter­ba­ck. Man­ge vil gå i pa­nik, hvis de be­går fejl og er bag­ud, men de her top­spil­le­re er fuld­stæn­dig kol­de.”

”Se Tom Bra­dy i Su­per Bowl, da de var bag­ud 3-28. Man kun­ne ik­ke se på ham, om han var bag­ud 3-28 el­ler før­te 41-10, el­ler at Pa­tri­ots hav­de haft en skræk­ke­lig før­ste halv­leg. Når han sæt­ter sig ud på bæn­ken, går han fuld­stæn­dig ind i en bob­le. Det ser nær­mest ud som om, at han geno­p­la­der. Han er to­talt upå­vir­ket, og den egen­skab er så vig­tig. Jeg har spil­let foot­ball, og det er nær­mest ik­ke til at for­kla­re, hvor hårdt det er at spil­le i 3½ ti­me og væ­re helt op­pe at rin­ge så man­ge gan­ge, som man er, for der­ef­ter at kom­me helt ned igen, når for­sva­ret er på ba­nen,” si­ger Jes­per El­m­ing.

BRA­DY OG DE NÆ­STE TOP-QB’S

Tom Bra­dy som et­ter på li­sten over de bed­ste quar­ter­ba­cks i dag er svær at kom­me uden om. Spørgs­må­let er, hvor læn­ge Bra­dy bli­ver der.

Selv sag­de quar­ter­ba­ck­en ef­ter Su­per Bowl-tri­um­fen, at han fort­sæt­ter i seks-syv år til, men skal det stå til tro­en­de?

”Mor­ten An­der­sen sag­de, han vil­le fort­sæt­te, til han var 50 år, og Tom Bra­dy ta­ler om at bli­ve ved læn­ge end­nu. Det er me­get svært at spå om, men for nog­le er den slags ud­mel­din­ger en må­de at un­der­stre­ge, at man fort­sat er på top­pen og ik­ke har pro­ble­mer med at hol­de sig derop­pe, selv­om man må­ske selv kan se, der kun er to-tre år til­ba­ge i be­net el­ler ar­men,” si­ger Jes­per El­m­ing.

”Men det er jo ba­re im­po­ne­ren­de, hvad Tom Bra­dy præ­ste­rer. An­dre quar­ter­ba­cks som Ter­ry Brads­haw og Joe Mon­ta­na, der vandt ad­skil­li­ge Su­per Bowls, gjor­de det stort set med de sam­me spil­le­re om­kring sig. Tom Bra­dy har jo nær­mest haft en ny star­ten­de run­ning ba­ck for hver Su­per Bowl og nye re­cei­ve­re. I år kom­mer han igen med en ny run­ning ba­ck. Det si­ger no­get om, hvor ex­cep­tio­nelt dyg­tig, Tom Bra­dy er, og at træ­ner­ne i New Eng­land selv­føl­ge­lig og­så er enormt dyg­ti­ge,” si­ger Jes­per El­m­ing.

Hvis Tom Bra­dy be­slut­ter sig for at stop­pe før en­gang i 2022-2023, vil Aa­ron Rod­gers, Matt Ry­an og Rus­sell Wil­son sand­syn­lig­vis sta­dig væ­re på top­pen i NFL. Men der er et par nav­ne læn­ge­re ne­de af Nfl-ma­ga­si­nets li­ste, Jes­per El­m­ing har fi­dus til i de kom­men­de sæ­so­ner.

”Jeg er spændt på Marcus Ma­ri­o­ta. Ten­nes­see er man­ge eks­per­ters bud på en over­ra­skel­se i slut­spil­let, og det bli­ver in­ter­es­sant at se, om Ma­ri­o­ta fort­sæt­ter med at løf­te sit spil. Kirk Cou­sins i Was­hin­g­ton er hav­net i en un­der­lig si­tu­a­tion med sin kon­trakt, men der er sim­pelt­hen så me­get power og vil­je i ham, at han løf­ter sin med­spil­le­re. Og så vi­ste Car­son Wentz jo og­så fan­ta­stisk spil i be­gyn­del­sen af sid­ste sæ­son, før han faldt mar­kant i ni­veau. Det var et klas­sisk ek­sem­pel på, at en Nfl-sæ­son er rig­tig, rig­tig lang, fy­sisk men især men­talt. Det ram­mer især rook­i­er, at man som quar­ter­ba­ck vel nær­mest kun kan til­la­de sig at glæ­de sig over en sejr i et kvar­ter. Så skal man væ­re vi­de­re til næ­ste uges mod­stan­der og de enor­me mæng­der vi­deoklip og re­search, der føl­ger med job­bet.”

Go­de ner­ver, be­slut­nin­ger og selek­tiv hukom­mel­se er blot nog­le få af de egen­ska­ber, der ken­de­teg­ner en stærk Nfl-quar­ter­ba­ck. Nfl-magasinet vur­de­rer de 32 star­te­re og har dis­ku­te­ret den svæ­re po­si­tion med en ken­der, der blandt an­det kom­mer ind på, hvor­for så få quar­ter­ba­cks an­ses for at væ­re vir­ke­lig go­de, og om vi skal tro Tom Bra­dys ud­sagn om at spil­le seks-syv sæ­so­ner til.

Matt Ry­an. Fo­to: Eric Gay/ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.