Marshawn Lyn­chs co­me­ba­ck

”Beast Mo­de” blev træt af over­le­vel­ses­tu­re, re­k­la­me­frem­stød og pen­sion: Nu er han til­ba­ge på ba­nen, og selv om han er ble­vet 31 år, vir­ker han frisk og klar til igen at straf­fe mod­stan­der­ne.

NFL Magasinet - - NEWS - TEKST: KEN­NETH JEN­SEN

Han gad ik­ke ta­le. Han rør­te ved sin ”ding­dong”, når han score­de et langt og flot tou­ch­down.

Og han lod sig pen­sio­ne­re ef­ter en 2015-sæ­son, hvor han var ska­det og igen­nem sin før­ste ope­ra­tion no­gen­sin­de.

Men Marshawn Lynch har om­gjort sin be­slut­ning og meldt sig til­ba­ge un­der fa­ner­ne i NFL. Han er der­med fær­dig med over­le­vel­ses­tu­re og skø­re re­k­la­mestunts for Skitt­les – i hvert fald mens sæ­so­nen er i gang.

En af de mest po­la­ri­se­ren­de spil­le­re ven­der til­ba­ge til ba­nen, hvor han er hård­før, brutal og el­sket af fans og med­spil­le­re. Om­vendt er han fryg­tet af mod­stan­de­re, for­di han – bog­sta­ve­ligt talt – er et bæst, som man ene mand ik­ke får til jor­den. Lynch skal grup­pe­ta­ck­les for at gå ned.

Og­så NFL’S for­hold til ”Beast Mo­de” har væ­ret på prø­ve, blandt an­det for­di han ik­ke har vil­let op­fyl­de si­ne for­plig­tel­ser over for liga­en og har næg­tet at ta­le med pres­sen. Men det er må­ske for­tid nu, hvor Marshawn Lynch er til­ba­ge i NFL. I hvert fald har han væ­ret over­ra­sken­de åben i for­hold til pres­sen som en Oakland Rai­der. Man­den, der selv fandt på kæ­le­nav­net ”Beast Mo­de”, for­di han kan hid­kal­de sit in­dre bæst, tog sig tid til at sva­re på spørgs­mål fra Oakland-pres­sen i for­å­ret. Han for­kla­re­de blandt an­det, at nu, hvor Rai­ders for­la­der Oakland for at ta­ge til Las Ve­gas i 2020, vil Lynch spil­le for det hold, han al­tid har el­sket.

”Det her er for Oakland,” sag­de Marshawn Lynch i ju­ni om at bli­ve Rai­der.

”Det er jo ik­ke så­dan, at jeg si­ger: ’Jeg kom­mer til je­res by, og jeg skal rul­le med al­le jer.’ Det her er rent fak­tisk den by, som jeg er født og op­vok­set i. Jeg har pis­set i de her gan­ge (på sta­dion i Oakland, red.), gå­et og væ­ret her. Nu får jeg så mu­lig­he­den for at spil­le her.”

”Beast Mo­de” er født og op­vok­set i Oakland, han gik på Oakland Te­ch­ni­cal High School, in­den han spil­le­de col­le­ge-foot­ball på Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley – på græn­sen til Oakland. Så det er en drøm for Lynch, at han nu og­så kan slå vej­en for­bi hjem­by­ens Nfl-hold. Så er spørgs­må­let, om han kan le­ve op for­vent­nin­ger­ne. EN FREMSKREDEN AL­DER Det kan nem­lig bli­ve svært for Lynch at ind­fri for­vent­nin­ger­ne. Sta­ti­stik­ken ta­ler ik­ke for, at han bli­ver en suc­ces i NFL.

Som 31-årig går han nu ind i sin 10. sæ­son i NFL, og på run­ning ba­ck-po­si­tio­nen er bå­de al­de­ren og er­fa­rin­gen langt over gen­nem­snit­tet i NFL.

Langt de fle­ste run­ning ba­cks i NFL er yn­gre end Marshawn Lynch, og iføl­ge sta­ti­stik fra NFL Play­er As­so­ci­a­tion er en gen­nem­snit­lig Nfl-kar­ri­e­re for en run­ning ba­ck blot på 2,57 år. Run­ning ba­ck-po­si­tio­nen er den med det la­ve­ste gen­nem­snit i he­le NFL.

I sin Nfl-kar­ri­e­re har ”Beast Mo­de” lø­bet bol­den 2.144 gan­ge, gre­bet den 252 og mod­ta­get man­ge hits på krop­pen.

Så spørgs­må­let er, om Marshawn Lynch sta­dig har no­get i tan­ken. I de sid­ste par år af sin tid hos Se­att­le Sea­hawks hav­de han flere gan­ge pro­ble­mer med ryg­gen, og i sin sid­ste sæ­son mis­se­de han ni kam­pe i den re­gu­læ­re sæ­son, for­di han for før­ste gang i kar­ri­e­ren var un­der kni­ven. Ef­ter­føl­gen­de an­non­ce­re­de han sit stop.

Hjer­tet hos man­ge Nfl-fans hå­ber på at se Marshawn Lynch til­ba­ge i fuld vi­gør, og og­så i Oakland er for­vent­nin­ger­ne af go­de grun­de enor­me. Men det er for tid­ligt at si­ge, om fy­sik­ken hol­der.

DE 10 ÆLD­STE RUN­NING BA­CKS

10 TOU­CH­DOWNS OG MAN­GE YARDS ”Beast Mo­de” blev draf­tet til­ba­ge i 2007 af Buf­fa­lo Bills som num­mer 12. Adri­an Pe­ter­son, der og­så sta­dig spil­ler, var den før­ste run­ning ba­ck valgt i 2007. Marshawn Lynch var den an­den. For­vent­nin­ger­ne var sto­re i Buf­fa­lo, men Lynch og Bills fik al­drig for­løst det sto­re ta­lent. I ste­det blev han tra­det til Se­att­le Sea­hawks i 2010, og re­sten er hi­sto­rie.

I Se­att­le la­ve­de han 65 tou­ch­downs og løb for me­re end 6.000 yards i sin tid un­der Pe­te Car­roll. Selv om han har væ­ret et år ude af NFL, og han gi­vet­vis vil væ­re lidt ru­sten til at star­te med, er for­vent­nin­ger­ne tårn­hø­je i Oakland med Ja­ck Del Rio som he­ad co­ach.

Al­le­re­de nu ta­ler folk om en spil­ler, der kan lø­be et to­cif­ret an­tal tou­ch­down i hus og run­de de 1.000 yards. Og er der el­lers fart til­ba­ge i stæn­ger­ne, er den tan­ke me­get nær­lig­gen­de, for et un­der­spil­let ele­ment i co­me­ba­ck­et er, at Lynch kom­mer til at stå bag en mar­kant bed­re of­fen­siv linje, end han stod bag i Se­att­le. I Se­att­le stod han bag mid­del­må­di­ge linjer (til sidst elen­di­ge of­fen­si­ve linjer), og han var al­li­ge­vel i stand til at præ­ste­re.

- Han er Marshawn - me­get au­ten­tisk. Han kom­mer med ”Beast Mo­de”, og han er be­gej­stret for at brin­ge ‘Beast Mo­de’ til­ba­ge,” sag­de træ­ner Ja­ck Del Rio tid­li­ge­re i for­å­ret til NFL Networ­ks.

I ju­ni del­te Del Rio en vi­deo fra en træ­ning, hvor spil­ler­ne ik­ke hav­de ud­styr på. I vi­deo­en løb Marshawn et langt tou­ch­down. Nog­le da­ge se­ne­re kun­ne Del Rio be­ret­te, hvad de fle­ste kun­ne se på vi­deo­en: Marshawn Lynch ser ud til at væ­re klar til at bære Oakland på si­ne skul­dre.

-Jeg bry­der mig ik­ke så me­get om at sæt­te mål på men­ne­sker. Han har gjort et rig­tig godt styk­ke ar­bej­de, og han har gjort alt det, vi har bedt om. Han har for­be­redt sig som al­le an­dre på hol­det,” sag­de Del Rio blandt an­det. HALL OF FA­ME Marshawn Lynch er på en to­årig af­ta­le med Oakland Rai­ders, og ud­over at få mu­lig­hed for at spil­le for det hold, han al­tid har væ­ret fan af, får han og­så en mu­lig­hed for at vin­de en ring med Oakland. Rai­ders har byg­get et hold, der har po­ten­ti­a­le, og som ik­ke er langt fra at væ­re den stør­ste ud­for­drer til New Eng­land Pa­tri­ots i AFC.

Med Marshawn Lynch og quar­ter­ba­ck De­rek Carr har Oakland Rai­ders et an­greb, der er blandt de bed­ste i NFL, og kan hol­det gå ba­re en smu­le frem på for­sva­ret, er det et af NFL’S sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne sæ­son.

Og så er der en an­den hi­sto­rie, der er værd at ta­ge med i be­tragt­nin­gen, når vi ta­ler Marshawn Lynch og NFL: Får han suc­ces i Oakland, styr­ker han si­ne mu­lig­he­der for at kom­me i Pro Foot­ball Hall of Fa­me.

På nu­væ­ren­de tids­punkt ta­ler tal­le­ne ik­ke et ty­de­ligt sprog i for­hold til, om Marshawn Lynch skal i Hall of Fa­me. Hans stil på ba­nen og be­tyd­ning for Se­att­le tæl­ler helt klart op, men han er ik­ke over 10.000 yards end­nu. Og det tæl­ler ned.

Folk har dis­ku­te­ret, om Lynch er Hof’er. Nog­le si­ger ja, an­dre nej. Flere af de stem­me­be­ret­ti­ge­de er de jour­na­li­ster, som Lynch ik­ke har øn­sket at ta­le med gen­nem åre­ne.

Men nu får han et par år me­re til at skri­ve sig i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Nu er han til­ba­ge, den­ne gang som Oakland Rai­der. Og run­der han de 10.000 lø­be­de yards i kar­ri­e­ren (han står ak­tu­elt på 9.112), vil det væ­re svært at hol­de Lynch ude af Hall of Fa­me med den vil­de må­de, han spil­ler på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.