Mød folkene bag magasinet

Al­le­re­de i slut­nin­gen af 2016-sæ­so­nen var vi i fuld sving med at plan­læg­ge årets ud­ga­ve af NFL-magasinet. Vi har nydt at kom­me helt i dyb­den med årets tur­ne­ring og de sto­re hi­sto­ri­er med An­dreas Knappe, Mor­ten An­der­sen, Marshawn Lynch og hvad vi el­lers ha

NFL Magasinet - - NEWS -

TRO­ELS BAGER THØGERSEN Chefredaktør på Tips­bla­det og Nfl-magasinet. In­tro­du­ce­ret til spil­let via Pc-klas­si­ke­ren ”Mi­ke Dit­ka Ul­ti­ma­te Foot­ball”. Hvil­ken le­gen­de vil du ger­ne se i NFL i dag? Bar­ry San­ders på grund af hans løb. Han vil­le væ­re en ho­ved­pi­ne for samt­li­ge for­svar.

Dit bud på vin­de­ren:

At­lan­ta Falcons Ja, na­tur­lig­vis ken­der jeg til den for­ban­del­se, der til­sy­ne­la­den­de har lig­get over ta­ben­de Su­per Bowl-fi­na­li­ster. Men det her Falcons-hold er frem­ra­gen­de. Matt Ry­an er en top-quar­ter­ba­ck med en fryg­tet duo på run­ning ba­ck, overjor­di­ske re­cei­ve­re og en af liga­ens bed­ste of­fen­si­ve linjer til at ska­be tid og plads. Bred­den i for­sva­ret er for­bed­ret, co­ach Qu­inn har ta­ck­let det trau­ma­ti­se­ren­de ne­der­lag; Falcons er liga­ens bed­ste ef­ter Pa­tri­ots og står godt, hvis stor­fa­vo­rit­ten er uhel­dig i de­cem­ber og ja­nu­ar. Bud på MVP: Matt Ry­an Hvad skal vi vi­de om dit bidrag til magasinet? NFL’S for­søg gen­nem flere år­ti­er på at ud­bre­de liga­en i Eu­ro­pa er bå­de fa­sci­ne­ren­de, fjol­let og sym­bol på en glo­ba­li­se­ring, der be­stemt ik­ke er gå­et i stå trods de valg, der er gen­nem­ført i USA og Stor­bri­tan­ni­en de se­ne­ste 15 må­ne­der. Der er lidt skør op­fin­der/even­ty­rer, til­sat en stor glæ­de for pen­ge, over de 32 eje­res vækst i Lon­don, som om få år kan gi­ve et hold med hjem­me­ba­ne på Wem­bley, Twi­ck­en­ham og Tot­ten­ham Hots­purs nye sta­dion. Jeg for­står ud­mær­ket, at fan­se­ne i Ja­ck­son­vil­le og Buf­fa­lo sy­nes, det er no­get fis, at de ri­si­ke­rer at mi­ste de­res hold. Men det er og­så rig­tig in­ter­es­sant at se, om det lyk­kes prak­tisk, sport­s­ligt og i op­bak­ning at ska­be et æg­te Nfl-hold halvan­den ti­mes flyv­ning fra Dan­mark. Det var rig­tig in­ter­es­sant at be­sø­ge NFL’S eu­ro­pæ­i­ske ho­ved­kvar­ter i Lon­don og ta­le med folkene der­ov­re; de er op­ti­mi­sti­ske og har for no­gens ved­kom­men­de væ­ret med, si­den NFL Eu­ro­pe ek­si­ste­re­de. MOR­TEN BUTTLER Net­op hjemvendt til Dan­mark ef­ter to år i USA, hvor jeg dæk­ke­de sid­ste års Nfl-sæ­son. Hvil­ken le­gen­de vil du ger­ne se i NFL i dag? Mi­cha­el Stra­han. Jeg er Gi­ants-fan, og Stra­han var sim­pelt­hen en for­ry­gen­de for­svars­spil­ler. Dit bud på vin­de­ren:

New Eng­land Pa­tri­ots Det er må­ske et ke­de­ligt bud, men de har for­stær­ket sig helt enormt godt. Kun ska­der el­ler det en­de­li­ge form­dyk til Bra­dy kan hol­de dem fra end­nu en ring. Bud på MVP: Tom Bra­dy Hvad skal vi vi­de om dit bidrag til magasinet? Jeg har fulgt med si­den de glade da­ge på ZULU, og så min før­ste kamp i 2001. Blev især gre­bet af stem­nin­gen om­kring New York Gi­ants og Mor­ten An­der­sen ef­ter 9/11, og det er en af grun­de­ne til, at jeg sta­dig hol­der med de blå. Jeg stemp­le­de lidt ud i star­ten af det­te år­ti, men har fuld­stæn­dig gen­fun­det kær­lig­he­den til spor­ten ef­ter at ha­ve bo­et de se­ne­ste to år i New York. Især den for­ri­ge sæ­son var spe­ci­el for mig, hvor jeg dæk­ke­de al­le New York Jets’ hjem­me­kam­pe samt Su­per Bowl 51 i Hou­ston li­ve på sta­dion for et kon­kur­re­ren­de me­die. Stem­nin­gen i et Nfl-om­klæd­nings­rum er for fed, og jeg hå­ber, jeg er lyk­ke­des med at for­mid­le den ind­sigt vi­de­re til dig. God for­nø­jel­se!

MOR­TEN PLON SAUER Jy­de i København. Har haft et man crush på Ray Lewis si­den 1999. Hvil­ken le­gen­de vil du ger­ne se i NFL i dag? Øh…ray Dit bud på vin­de­ren:

Pitts­burgh Ste­e­lers Fik røv­fuld af New Eng­land i sid­ste sæ­sons slut­spil, og det kan me­get vel væ­re det, der tæn­der den sid­ste gnist un­der Big Ben og dren­ge­ne. An­gre­bet er må­ske det bed­ste i liga­en. For­sva­ret er godt nok til at hol­de skan­sen. Bud på MVP: Ben Ro­et­hlis­ber­ger Hvad skal vi vi­de om dit bidrag til magasinet? Je­ger fo­rel­ske­ti N FL, men i sær­de­les­hed AF C North. Giv mig di­vi­sio­nens be­skid­tes­me­de­jerns fod­bol­dal­le ugens da­ge frem­for de blankpo­le­re­de tiki ta­ka-hold, som præ­ger an­dre de­le af liga­en. Ame­ri­kansk fod­bold er et ter­ri­to­ri­alt ba­se­ret magtspil, hvor den stær­ke på­tvin­ger den sva­ge sin vil­je. In­gen ste­der er det ty­de­li­ge­re end AFC North. Og selv­om NFL he­le ti­den for­sø­ger at tip­pe for­de­len over på an­gre­bets si­de, så vin­der for­svar sta­dig mester­ska­ber – hal­le­lujah for det. KEN­NETH JEN­SEN Født i Sil­ke­borg. Så Su­per Bowl XXXVII sam­men med ven­ner i 2003, Buc­ca­ne­ers - Rai­ders 48-21. Blev fa­sci­ne­ret af bruta­li­te­ten. Hvil­ken le­gen­de vil­le du ger­ne se i NFL i dag? Sa­fe­ty Se­an Tay­l­or el­ler quar­ter­ba­ck Fran Tar­ken­ton.

Dit bud på vin­de­ren:

Oakland Rai­ders Der er MAN­GE bud på Su­per Bowl-hold i NFC. I AFC er der kun tre. Pa­tri­ots, Ste­e­lers og så Rai­ders. Oakland Rai­ders er ik­ke fa­vo­rit­ter i AFC, men de har så­dan set det he­le til at vin­de i år. En stjer­ne på quar­ter­ba­ck, en af liga­ens ab­so­lut bed­ste of­fen­si­ve linjer og et ungt, me­get sul­tent for­svar, der bør væ­re bed­re end i fjor. Og nå ja, så er Marshawn Lynch og Skitt­les til­ba­ge i NFL, den­ne gang hos Rai­ders. Det bli­ver sjovt. Bud på MVP: Aa­ron Rod­gers Hvad skal vi vi­de om dit bidrag til magasinet? Jeg el­sker Skitt­les, og jeg el­sker Marshawn Lynch. Men hvor­for er ”Beast Mo­de” til­ba­ge i liga­en, og hvor­dan skal det gå ham? ”Mr. Au­to­ma­tic” blev han kaldt, og i star­ten af au­gust blev Mor­ten An­der­sen ind­lem­met i Pro Foot­ball Hall of Fa­me. Den tid­li­ge­re bl.a. Saints og Falcons-ki­ck­er er nu for al­tid fore­vi­get i Can­ton, Ohio, og jeg har talt med man­den, der har sat 2544 po­int på tav­len, om kar­ri­e­ren, drøm­me­ne og om at væ­re udø­de­lig. JA­COB LILLEMOSE Oste­ho­ved i hjer­tet si­den jeg gik i high school i ”The Dairy Sta­te” i star­ten af 1990er­ne. Hvil­ken le­gen­de vil du ger­ne se i NFL i dag? HOF Reg­gie ”the Mi­ni­ster of the De­fen­se” Whi­te. RIP big man!

Dit bud på vin­de­ren:

Gre­en Bay Pa­ck­ers Alt an­det vil­le væ­re van­hel­ligt når man hol­der med hol­det fra Tit­le Town. Jo, Pa­tri­ots ser uhyg­ge­li­ge ud, men med Rod­gers som QB og et af de mest po­ten­te an­greb på WR og TE har Pa­ck­ers me­re at by­de på end no­get an­det hold kan mod­stod. In­drøm­met, for­sva­ret er sår­bart, men ef­ter en ræk­ke sæ­so­ner hvor det har væ­ret li­ge ved og næ­sten, er jeg over­be­vist om, at hol­det i år har spil­ler­ne og indstil­lin­gen til igen at brin­ge tro­fæ­et hjem til 1265 Lom­bar­di Ave. Bud på MVP: Aa­ron Rod­gers Hvad skal vi vi­de om dit bidrag til magasinet? NFC North er der det he­le star­ter når man er Pa­ck­ers-fan, så det er den di­vi­sion jeg føl­ger mest in­tenst året rundt. Så i 1990 min øl fryse til grø­dis på Lam­beau Fi­eld til en de­cem­ber­kamp mod Lions, sam­me sted hvor jeg i 2015 var ved at druk­ne i regn og tå­rer i den kamp mod Bears, hvor Brett Fav­res num­mer blev truk­ket til­ba­ge og sam­me sted, hvor sam­me Fav­re i 2009 lag­de mig ned med in­flu­en­za i to uger ef­ter, at han vandt over Pa­ck­ers som QB for Vikings. Hi­sto­risk. Le­gen­da­risk. Myto­lo­gisk. AN­DERS DEHN Født i Es­b­jerg, bor i År­hus. Op­da­ge­de glæ­der­ne ved NFL un­der El­m­ing og Bøj­gaards kyn­di­ge vej­led­ning på Zulu. Hvil­ken le­gen­de vil du ger­ne se i NFL i dag? Er for ung til Mor­ten An­der­sens vel­magts­da­ge, så det må bli­ve ham.

Dit bud på vin­de­ren:

Dal­las Cow­boys Det er må­ske li­ge så me­get et sen­ti­men­talt bud som et fra hjer­nen, men jeg er ro­man­ti­ker, så jeg kan godt se det fi­ne i, hvis Ame­ri­ca’s Team vin­der for før­ste gang i 23 år. Jeg kan da og­så kon­sta­te­re, at jeg ik­ke er den ene­ste, der har til­lid til Dak Prescott og co. i år. Bud på MVP: Dak Prescott Hvad skal vi vi­de om dit bidrag til magasinet? At jeg glæder mig til (for­hå­bent­lig) at se An­dreas Knappe i NFL. Jeg har gen­nem 2017 talt lø­ben­de med den sto­re linje­mand, og re­sul­ta­tet kan du, kæ­re læ­ser, se an­det­steds i det­te ma­ga­sin. Man kan hå­be, at en ny dan­sker i liga­en kan gi­ve spor­ten end­nu et løft her­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.