MORTENS TRE VIG­TIG­STE SPARK

NFL Magasinet - - DEN STØRSTE HÆDER -

01

16. de­cem­ber 2006 be­slut­te­de Mor­ten An­der­sen sig for at hop­pe op på At­lan­ta Falcons’ ba­ck­up quar­ter­ba­ck, Matt Schaub. Med be­ne­ne slyn­get rundt om sig hav­de Schaub ik­ke an­den mu­lig­hed end at hol­de fast i den dan­ske ki­ck­er, der net­op hav­de sat sit ek­stra po­int mod Dal­las Cow­boys. Et ru­ti­nes­park, og så al­li­ge­vel ik­ke. Der stod de to mænd så i et ømt øje­blik, in­den re­sten af spe­ci­al teams-en­he­den kom over for at ly­køn­ske ”Mort”. Det var nem­lig ik­ke ba­re end­nu et i ræk­ken af man­ge spark. Med spar­ket sat­te Mor­ten An­der­sen sit po­int num­mer 2.435 på tav­len. Flere end no­gen an­den. Mor­ten An­der­sen, NFL’S mest scoren­de spil­ler no­gen­sin­de, og han ud­byg­ge­de si­den re­kor­den, der er på 2.544 po­int. Og hvor­for hop­pe­de An­der­sen så op på Matt Schaub? Ja, for­kla­rin­gen står i det uvis­se. Men i sin bog ”Li­vet er et KI­CK” har Mor­ten An­der­sen si­den for­kla­ret, at han fak­tisk hav­de plan­lagt en fejring med Schaub, hvor Schaub skul­le si­mu­le­re at tæn­de en ci­gar til Mor­ten An­der­sen.

02

17. ja­nu­ar 1999 spar­ke­de Mor­ten An­der­sen sit nok mest iko­ni­ske spark. He­le sæ­so­nen hav­de ri­va­len på ki­ck­er­po­si­tio­nen Gary An­der­son ik­ke mis­brugt et spark. An­der­son, som Mor­ten An­der­sen tog NFL-RE­kor­den for flest po­int fra godt ot­te år se­ne­re. Men den 17. ja­nu­ar 1999 mis­brug­te An­der­son et spark for Min­neso­ta Vikings i NFC Cham­pions­hip-kam­pen mod Falcons, og ja, så gik kam­pen i over­ti­me, og her slog den dan­ske ki­ck­er til som en klap­per­slan­ge. I over­ti­me fik Mor­ten An­der­sen chan­cen for at spar­ke Falcons i Su­per Bowl med et spark fra 38 yards, og ven­stres­køjten svig­te­de ik­ke. Med mil­li­o­ner af ame­ri­ka­ne­re som se­e­re lød det få mi­nut­ter se­ne­re på run­gen­de dansk fra et po­die: ”Vi ses i Mi­a­mi – vi er Nfc-me­stre”.

03

31. ja­nu­ar 1999 spil­le­de Mor­ten An­der­sen og At­lan­ta Falcons i Su­per Bowl mod Den­ver Bron­cos. Det, der blev An­der­sens ene­ste Su­per Bowl, blev tabt med 34-19, og den dan­ske ki­ck­er skuf­fe­de. Den nor­malt så træf­sik­re Falcons-spar­ker sat­te syv af de 19 po­int på tav­len, men et mis­brugt spark er nok det, som An­der­sens Su­per Bowl hu­skes for. Fra ba­re 26 yards spar­ke­de dan­ske­ren et fi­eld go­al for­bi og var der­ved ik­ke i stand til at re­du­ce­re til 6-10. I ste­det score­de Den­ver Bron­cos et 80 yard tou­ch­down på det ef­ter­føl­gen­de spil, og så var stil­lin­gen 17-3. Det kom Falcons sig al­drig over. I sin bog for­tæl­ler Mor­ten An­der­sen, at han var flov over at mis­se et fi­eld go­al fra 26 yards.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.