KAN­DI­DA­TER TIL RELOCATION

NFL Magasinet - - NFL I LONDON -

JA­CK­SON­VIL­LE JAGU­ARS

Jagu­ars var et ex­pan­sion team i 1995 sam­ti­dig med Ca­ro­li­na Pant­hers. Hol­det hav­de stor suc­ces med fi­re play­off-op­træ­de­ner i streg fra 1996 til 1999. Si­den har det væ­ret så som så med suc­ce­sen, og der gik kun et halvt års tid fra Sha­hid Khans køb af hol­det, til man ind­gik af­ta­len om at spil­le fast i Lon­don. Ef­ter ame­ri­kansk stan­dard er by­en og oplan­det ik­ke spe­ci­elt stort, og der­for er ind­tæg­ter­ne fra den år­li­ge kamp i Lon­don re­la­tivt go­de, da det tæl­ler som lo­ka­le ind­tæg­ter, hol­det kan be­hol­de selv i ste­det for at de­le med de 31 an­dre. Imod en flyt­ning ta­ler,at Sha­hid Khan i mod­sæt­ning til flere an­dre hol­de­je­re fak­tisk in­ve­ste­rer i sta­dion i Ja­ck­son­vil­le sam­men med by­sty­ret i ste­det for at la­de sta­dion for­fal­de.

BUF­FA­LO BILLS

Fa­mi­li­en Pe­gu­la vil ger­ne ha­ve et nyt sta­dion, og med flyt­nin­gen af Rams, Rai­ders og Ch­ar­gers har Bills-ejer­ne i hvert fald et ar­gu­ment for, at by­sty­ret skal pas­se på med at ud­sæt­te et sta­dionbyg­ge­ri, hvis man ik­ke vil ri­si­ke­re en flyt­ning. Bills spil­le­de nog­le kam­pe i Tor­on­to uden stør­re suc­ces, men der skal sand­syn­lig­vis me­get til, før Jim Kel­lys gam­le hold for­la­der hjem­by­en si­den, hvor man har spil­let si­den 1960.

TAMPA BAY BUC­CA­NE­ERS

Buc­ca­ne­ers har eks­per­ti­sen i at over­fø­re know-how til nye mar­ke­der, nær­me­re be­stemt Stor­bri­tan­ni­en, hvor man ejer Man­che­ster United og har gjort me­get ud af ar­bej­det med kom­merci­el­le af­ta­ler. Tampa Bay/st. Pe­ters­burg er vel­ha­ven­de nok men har ik­ke sam­me stør­rel­se som de fle­ste an­dre by­er, der har Nfl-hold, så på flere må­der gi­ver Lon­don me­ning. Men om pira­ter­ne vil flyt­te fra de­res 19 år gam­le sta­dion af­hæn­ger gi­vet­vis af til­bud­det og mu­lig­he­der­ne i Lon­don.

LOS AN­GE­LES CH­AR­GERS

Det er ik­ke let at væ­re Ch­ar­gers. Til­bud­det om at flyt­te med til Los An­ge­les på Rams’ sta­dion var må­ske li­ge så me­get et hø­fligt kom­pro­mis på ejer­nes år­li­ge mø­de i 2016 som det var op­rig­tigt ment, og de tre kom­men­de sæ­so­ner spil­ler man på et ”soc­cer”-sta­dion med plads til knapt 30.000 til­sku­e­re, man de­ler med L.A. Ga­laxy. Det er ik­ke et em­ne, der har væ­ret vendt of­fent­ligt, men Ch­ar­gers kun­ne væ­re et bud på et Lon­don-hold, hvis Los An­ge­les ik­ke vi­ser sig at væ­re lyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.