DOLP­HINS LE­VER OG­SÅ UDEN TAN­NE­HILL

NFL Magasinet - - AFC EAST - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

I ly af su­veræ­ne New Eng­land Pa­tri­ots og med Jets og Bills som prü­gelk­na­ber har Mi­a­mi Dolp­hins igen chan­cen for at nå play­of­fs på trods af Ry­an Tan­ne­hills knæska­de.

I bag­klog­ska­bens kla­re lys skul­le Ry­an Tan­ne­hill na­tur­lig­vis ha­ve ta­get den knæ­o­pe­ra­tion.

Han fyld­te 29 år i slut­nin­gen af juli, og hav­de haft si­den nytår, hvis han hav­de ta­get ope­ra­tio­nen i ste­det for at for­sø­ge sig med genop­træ­ning og stam­cel­le-be­hand­ling af kors­bån­det, som Tan­ne­hill fik ska­det i en kamp mod Arizo­na i mid­ten af de­cem­ber.

Nu er Tan­ne­hill ude af 2017 og kan rent fi­nan­si­elt sag­tens cut­tes ef­ter den­ne sæ­son, da Dolp­hins kun skyl­der ham en hånd­fuld mil­li­o­ner dol­lars i gu­a­ran­te­es.

Og at det en­der med at bli­ve ud­fal­det er ik­ke så langt ude, som man skul­le tro, for Ry­an Tan­ne­hill fik ik­ke sat et fa­cit­tegn un­der sit navn i 2016-sæ­so­nen.

Med Adam Ga­se som he­ad co­ach nå­e­de Tan­ne­hill op på en com­ple­tion ra­te på 67,1 pro­cent, men li­ge­som i de to fo­re­gå­en­de sæ­so­ner ka­ste­de han 12 in­ter­cep­tions, til­med kun på 13 kam­pe i ste­det for de 16, han spil­le­de i 2014 og 2015.

Pen­sio­ni­sten Jay Cut­ler og den man­ge­åri­ge, so­li­de ba­ck­up Matt Mo­o­re bli­ver næp­pe star­ten­de Dolp­hins-quar­ter­ba­ck de næ­ste fem-ti år, men i 2017-sæ­so­nen kan man for­an­le­di­ges til at tro, Tan­ne­hills fra­vær fak­tisk ik­ke bli­ver så stor en svæk­kel­se, især når play­book og ke­mi­en med of­fen­se sid­der der.

Der er fi­ne vå­ben i re­cei­ver-kor­p­set, hvor Jar­vis Lan­dry og De­van­te Par­ker må­ske ik­ke er top 10 i NFL men sam­men med Ken­ny Stills og de er­far­ne tight ends Ant­ho­ny Fa­sa­no og Juli­us Tho­mas gi­ver Jay Cut­ler ri­ge­ligt med tro­vær­di­ge mål at ka­ste til.

Jay Ajayi og den of­fen­si­ve linje skal hol­de sig fri­ske, og gør de det, bør Dolp­hins gå 4-0 mod Bills og Jets og der­med ha­ve an­stæn­di­ge mu­lig­he­der i de 10 re­ste­ren­de kam­pe, hvor mod­stan­der­ne ik­ke hed­der New Eng­land Pa­tri­ots.

HC Adam Ga­se bru­ger sand­syn­lig­vis me­re ener­gi på de­fen­se end of­fen­se. 2016 var et rig­tig skidt år for de­fen­se, hvor de­fen­si­ve coordinator Matt Bur­ke (hy­ret ef­ter Van­ce Jo­sep­hs skif­te til Hc-job­bet i Den­ver) skal ha­ve in­te­gre­ret draft pi­cks i to kæ­der og ha­ve styr på især sit an­svars­om­rå­de i 2016, li­ne­ba­ck­ers, der ude­fra set igen i år er en stor svag­hed, ik­ke mindst ef­ter 2. run­de­val­get Ra­ekwon Mc­mil­lan smadre­de knæ­et på et af si­ne før­ste plays over­ho­ve­det i NFL.

Adam Ga­se hav­de en rig­tig fin før­ste sæ­son som he­ad co­ach og skab­te sam­men med trup­pen en sund og po­si­tiv kul­tur. Den kul­tur skal stå sin prø­ve nu med en ny quar­ter­ba­ck sig­net i au­gust i trai­ning camp og pres på et de­fen­se, der ud over su­per­stjer­nen Suh og Res­had Jo­nes hver­ken i spil­let el­ler på pa­pi­ret hø­rer til i NFL’S bed­ste halv­del.

FO­TO: LYNNE SLADKY/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.