BUF­FA­LO BE­GYN­DER FORFRA MED INSPIRATION FRA PANT­HERS

NFL Magasinet - - AFC EAST - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Buf­fa­lo er i re­bu­il­ding mo­de ef­ter at ha­ve jag­tet play­of­fs med Rex Ry­an. En ny he­ad co­ach og ny ge­ne­ral ma­na­ger re­k­rut­te­ret i Ca­ro­li­na skal gø­re det hår­de ar­bej­de med et ro­ster, hvor ad­skil­li­ge højt­be­tal­te folk un­der­præ­ste­rer, og de dyg­tig­ste folk er nær af­slut­nin­gen på kar­ri­e­ren.

9 sej­re. 8 sej­re. 7. sej­re.

Det er ik­ke no­gen stør­re suc­ces, hel­ler ik­ke no­gen fi­a­sko, hvad Buf­fa­lo Bills har præ­ste­ret de tre se­ne­ste sæ­so­ner. 24-24 er et record, man­ge ger­ne vil­le ha­ve, men når man som Buf­fa­lo har væ­ret i play­off-mo­de, hy­ret Rex Ry­an for at få hol­det til­ba­ge i play­of­fs i en sta­dig me­re utå­l­mo­dig hjem­by og fejl­et, har man et pro­blem.

Fa­mi­li­en Pe­gu­la har nu er­kendt, det hel­ler ik­ke blev Rex Ry­an, der før­te Buf­fa­lo Bills til­ba­ge til play­of­fs for før­ste gang si­den 2000.

I ste­det har man hy­ret Se­an Mc­der­mott, de­fen­si­ve coordinator i Ca­ro­li­na Pant­hers i en hånd­fuld år, som ny he­ad co­ach og hy­ret Bran­don Be­a­ne fra sam­me kon­kur­rent som GM, i øv­rigt få må­ne­der før Pant­hers fy­re­de de­res GM Dave Gett­le­man.

”Re­bu­ild” er ik­ke et ord, hver­ken ejere, trænere, spil­le­re el­ler sæl­ge­re bry­der sig om, men det vir­ker til at væ­re præ­cis, hvad Bills har ka­stet sig ud i.

Un­der stor be­vå­gen­hed tra­de­de Cle­veland Browns sig tid­li­ge­re på året til Hou­stons QB Bro­ck Oswei­ler, som Cle­veland til­med fik et an­de­trun­de-valg i 2018-draf­ten for at ta­ge på grund af Oswei­lers enor­me kon­trakt.

11. au­gust, da­gen ef­ter før­ste pre­sea­son-kamp, gjor­de Buf­fa­lo no­get i sam­me bold­ga­de ved at tra­de Sam­my Wat­kins til

med­gangs­hungren­de Los An­ge­les Rams og Ro­nald Dar­by til Phila­delp­hia Eag­les, der des­pe­rat mang­le­de en god cor­ner­ba­ck.

I re­tur fik Be­a­ne og Mc­der­mott CB E.J. Gai­nes og et 2. run­de­valg i 2018 fra Rams, samt Jordan Mat­t­hews og et 3. run­de­valg af Eag­les.

I for­å­ret fik Mc­der­mott og Be­a­ne Kansas Ci­tys 1. valg i 2018 ved at tra­de ned fra 10. til 27. val­get i før­ste run­de i 2017, og der­med har Buf­fa­lo al­le mu­lig­he­der i 2018 til en­ten at for­føl­ge en af de loven­de quar­ter­ba­cks i draf­ten el­ler la­ve en lang kon­trakt med Tyrod Tay­l­or, før han bli­ver free agent i 2019.

”Re­bu­ild” er et upo­pu­lært ord, og mi­stan­ken må og­så så småt bre­de sig i by­en, der tid­li­ge­re har ud­lånt Bills til Tor­on­to i en­kel­te kam­pe og kan se Lon­don og sto­re de­le af ejer­kred­sen væ­re in­ter­es­se­ret i at hi­ve et hold til Stor­bri­tan­ni­en. Er Buf­fa­lo, der har et af NFL’S mindst at­trak­ti­ve ba­ner og mind­ste mar­ke­der, i spil?

Med ét-to år til­ba­ge i Mc­coy, In­cog­ni­to og Ky­le Wil­li­ams hand­ler det om frem­ti­den og at væ­re respek­ta­bel i nu­et – ik­ke den nem­me­ste ba­lan­ce­gang, når de øv­ri­ge 31 hold har væ­ret i play­of­fs, si­den Buf­fa­lo se­ne­st var det for 17 år si­den.

FO­TO: BILL WIPPERT/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.