DRÆBERBIERNES SID­STE CHAN­CE?

Med Ben, Bell og Brown har Pitts­burgh Ste­e­lers hol­det til at vin­de Su­per Bowl. No­get ty­der dog på, at i år kan væ­re sid­ste chan­ce for de tre dræ­ber­bi­er.

NFL Magasinet - - AFC NORTH - TEKST: MOR­TEN PLON SAUER

Pitts­burgh Ste­e­lers må reg­nes blandt den hånd­fuld hold, der har en re­a­li­stisk chan­ce for at vin­de Su­per Bowl. De tre ”dræ­ber-b’er” i an­gre­bet, Ben Ro­et­hlis­ber­ger, Le’veon Bell og An­to­nio Brown ud­gør vel nok den gif­tig­ste trio i NFL. Og i år får de så føl­ge­skab af end­nu et død­brin­gen­de ”B”, ef­ter­som den lang­lem­me­de re­cei­ver Marta­vis Bry­ant ser ud til at bli­ve luk­ket ind i Nfl-fol­den igen ef­ter sin åre­lan­ge ka­ran­tæ­ne.

Men alt er ik­ke fryd og gam­men i den ny-hip­pe in­du­stri­by. For det før­ste blev man de­ci­de­ret ud­spil­let af Pa­tri­ots i Afc-fi­na­len sid­ste år, hvor man blev sendt ud af Foxborough på røv og al­bu­er. Pitts­burgh har ef­ter­hån­den op­ar­bej­det et de­ci­de­ret kom­pleks over­for Pa­tri­ots, hvil­ket stod op­lyst i al sin gru i be­nævn­te AFC-FI­na­le. Især for­sva­ret blev ud­stil­let. Chris Ho­gan og Juli­an Edel­man løb ube­svæ­ret zig-zag mel­lem Pitts­burg­hs zo­ner.

Mel­din­ger­ne fra Ste­e­lers-lej­ren er da og­så, at man ar­bej­der på at om­stil­le sig grad­vist fra Di­ck Le­beau’s zo­ne-blitz-fi­lo­so­fi til et sy­stem, der of­te­re la­der cor­ner­ba­cks føl­ge de­res mand. På den må­de fri­gi­ver man de øv­ri­ge for­svars­spil­le­re til at spil­le me­re ag­gres­sivt. Det åb­ne spørgs­mål er så, om cor­ner­ba­cks Ar­tie Burns og Ross Co­ck­rell er dyg­ti­ge nok til rent fak­tisk at spil­le mand mod mand? Det kræ­ver nem­lig helt an­dre at­le­ti­ske kom­pe­ten­cer end zo­ne-sy­ste­met, hvor man al­tid har hjælp fra en sa­fe­ty.

Blandt mis­ly­de­ne i Pitts­burgh er og­så quar­ter­ba­ck Ro­et­hlis­ber­ger og hans ef­ter­hån­den frem­skred­ne al­der. I sig selv er 35 år ik­ke en kri­tisk al­der for en quar­ter­ba­ck, men Big Ben var selv ude at luf­te tan­ker om pen­sion i of­f­sea­son. Den ukon­ven­tio­nel­le quar­ter­ba­ck har ta­get man­ge tæsk gen­nem åre­ne, og val­get af quar­ter­ba­ck Jos­hua Dobbs i årets draft vi­ser, at klub­le­del­sen ta­ger Ro­et­hlis­ber­gers spe­ku­la­tio­ner al­vor­ligt.

En­de­lig er der tvivl om run­ning ba­ck Le’veon Bells frem­tid i klub­ben. Bell tak­ke­de nej til et gan­ske gav­mildt kon­trakt­til­bud, og det be­ty­der, at han i te­o­ri­en kan væ­re fri på mar­ke­det ef­ter den­ne sæ­son. Vin­der Ste­e­lers ik­ke Su­per Bowl i år, kan det med an­dre ord hur­tigt bli­ve vin­ter i bista­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.