RAVNE TIL­BA­GE TIL RØDDERNE

Me­re smæk på lø­be­an­gre­bet og et for­svar, der kan­di­de­rer til et af liga­ens bed­ste. Så­dan ly­der Bal­ti­mo­re Ra­vens’ op­skrift på suc­ces i den kom­men­de sæ­son.

NFL Magasinet - - AFC NORTH - TEKST: MOR­TEN PLON SAUER

I star­ten af årtu­sin­det spil­le­de man so­lid, sam­men­s­vej­set blik­kensla­ger-fod­bold i Bal­ti­mo­re. Quar­ter­ba­cks som Trent Dil­fer og Ky­le Bol­ler kun­ne sjæl­dent ram­me en la­deport over 10 yards, men hvad gjor­de det, så læn­ge man kun­ne gi­ve ste­nen til run­ning­ba­ck Ja­mal Lewis og se ham ma­se den ind over 1 yard-linj­en. Re­sten af ær­ter­ne kla­re­de for­sva­ret. Men Lewis røg i fængsel, Dil­fer på ga­den og Bol­ler ud i glem­s­len – og i dag hed­der quar­ter­ba­ck­en Joe Flacco.

De lo­ka­le si­ger, han er ”eli­te”, men der me­nes til­sy­ne­la­den­de ik­ke ”Aa­ron Rod­gers-eli­te”, for Flacco er ik­ke man­den, der kan ta­ge an­gre­bet på si­ne skul­dre og bom­be løs. Han skal ha­ve op­bak­ning af et so­lidt lø­be­an­greb. Det så man sid­ste år, hvor Flacco ka­ste­de bol­den ufat­te­li­ge 672 gan­ge, og Ra­vens mis­se­de slut­spil­let.

Det er en sta­ti­stik, som uden tvivl har gi­vet ge­ne­ral ma­na­ger Ozzie Newso­me lyst til at ka­ste krab­be­ka­ger­ne op i kum­men. Re­ak­tio­nen kom da og­så promp­te i of­f­sea­son, hvor Ra­vens be­gav sig ud på et må­l­ret­tet nostal­gi­trip. Man sig­ne­de mar­ke­dets var­me­ste sa­fe­ty i To­ny Jef­fer­son, valg­te næ­sten ude­luk­ken­de for­svars­spil­le­re i årets draft, og hen­te­de su­per-på­li­de­li­ge tred­je down-ba­ck Dan­ny Wood­he­ad. En­de­lig hy­re­de man lø­be-guru Greg Ro­man til træ­ner­sta­ben. Der er alt­så at­ter lagt op til at tvin­ge bol­den ned i hal­sen på mod­stan­der­ne, mens for­sva­ret kla­rer re­sten.

Hå­bet er at ska­be den ba­lan­ce, som fri­gør Flacco til at ar­bej­de me­re fra play action og fin­de åb­nin­ger­ne. I mod­sæt­ning til Dil­fer og Bol­ler er Flacco nem­lig frem­ra­gen­de, når han får ti­den til at læ­se ba­nen. Og Ozzie gjor­de sin quar­ter­ba­ck en stor tje­ne­ste, da han slog klø­er­ne i tid­li­ge­re Chiefs-re­cei­ver Je­re­my Ma­clin. Kan Ma­clin fin­de til­ba­ge til ni­veau­et fra for­ri­ge år, kan han åb­ne ba­nen for bå­de lø­be­spil­let og de øv­ri­ge re­cei­ve­re.

Det sto­re spørgs­måls­tegn skal fin­des på den of­fen­si­ve linje, hvor cen­ter Je­re­my Zut­tah og right ta­ck­le Ri­cky Wag­ner er væk. End­nu har in­gen op­lag­te arv­ta­ge­re vist sig, mens gu­ard Alex Lewis er fær­dig for sæ­so­nen og det kan bli­ve hol­dets sto­re tøm­mer­lus i den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.