KEND EN LØMMEL PÅ STRIBERNE

Med val­get af run­ning ba­ck Joe Mixon i årets draft vi­ser Ben­gals at­ter, at de er vil­li­ge til at ven­de det blin­de øje til pro­ble­ma­tisk ad­færd, hvis ta­len­tet er stort nok.

NFL Magasinet - - AFC NORTH - TEKST: MOR­TEN PLON SAUER

Det er en stå­en­de jo­ke i NFL, at striberne på Ben­gals’ hjel­me er en hen­tyd­ning til de stri­ber, fan­ger bar på de­res fængsels­drag­ter i gam­le da­ge. Klub­ben har al­drig væ­ret ban­ge for at se gen­nem fingre med so­cio­pa­tisk ad­færd, hvis ba­re ta­len­tet er stort nok. Nog­le gan­ge gi­ver det po­te som med Von­ta­ze Bur­fi­ct og Adam Jo­nes, an­dre gan­ge udar­ter det til et Pr-ma­re­ridt som med Odell Thur­man og Chris Hen­ry.

Se­ne­ste skud på stam­men af un­ge på kan­ten af pæ­da­go­gisk ræk­ke­vid­de er roo- kie run­ning ba­ck Joe Mixon. En mand, der i col­le­ge bril­le­re­de ved at slå en kvin­de be­vidst­løs og bræk­ke hen­des kæ­be – for rul­len­de ka­me­ra­er. Ta­len­tet er der dog in­gen tvivl om, og selv­føl­ge­lig var det go­de gam­le Mar­vin Lewis og Ben­gals, der først gav ef­ter for fri­stel­sen til at draf­te ham.

Ser man bort fra Mixons la­bi­le tem­pe­ra­ment, så lig­ner han unæg­te­lig en styr­kel­se af Ben­gals’ of­fen­siv. Quar­ter­ba­ck An­dy Dalton er klart bedst, når han har et

stærkt lø­be­an­greb at læ­ne sig op ad, og snak­ken i Cin­cin­na­ti går li­ge nu på, hvor­når über-at­le­ti­ske Mixon fortræn­ger Je­re­my Hill fra star­top­stil­lin­gen.

Og­så i luf­tan­gre­bet har Ben­gals få­et til­ført ungt hur­tigt­lø­ben­de blod i skik­kel­se af re­cei­ver­ne Jo­hn Ross og Josh Ma­lo­ne. De stø­der til et al­le­re­de po­tent re­cei­ver-kor­ps be­stå­en­de af Ty­ler Ei­fert, Bran­don La­fell og ik­ke mindst su­per­stjer­nen A.J. Gre­en.

Det vil­le alt sam­men væ­re helt out­stan­ding, hvis ik­ke der var sto­re spørgs­måls­tegn ved den of­fen­si­ve linje. Ben­gals sag­de far­vel til de­res to stør­ste profiler på linj­en i form af left ta­ck­le An­drew Whitworth og gu­ard Ke­vin Zeit­ler. Det be­ty­der, at Ja­ke Fis­her gli­der ind i star­top­stil­lin­gen på left ta­ck­le og Cedric Og­bu­e­hi på right ta­ck­le. En ud­vik­ling, der bør få det til at lø­be koldt ned af ryg­gen på en­hver Ben­gals-fan. Beg­ge har hidtil væ­ret mas­si­ve skuf­fel­ser.

For­sva­ret ser som sæd­van­ligt so­lidt ud. Geno Atkins og Car­los Dun­lap for­ank­rer på kom­pe­tent vis den de­fen­si­ve linje, mens li­ne­ba­ck­er Von­ta­ze Bur­fi­ct med li­ge de­le råstyr­ke og be­skid­te tri­cks pa­trul­je­rer mid­ten af ba­nen.

FO­TO: MATT ROURKE/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.