UDLUFTNING I TEENAGEVÆRELSET

Cle­veland Browns har drop­pet den pa­ni­ske jagt på en frel­sen­de quar­ter­ba­ck og fo­ku­se­rer i ste­det på at få brik­ker­ne om­kring ham på plads.

NFL Magasinet - - AFC NORTH - TEKST: MOR­TEN PLON SAUER

Ba­se­ret på de 18 år, der er gå­et, si­den Browns genop­stod i Cle­veland, kan klub­ben bedst sam­men­lig­nes med en te­e­na­ger, der har sid­det på sit væ­rel­se og rø­get pot: Kort­sig­te­de be­slut­nin­ger, spild af ta­lent og tvangs­n­eu­ro­ti­ske æde­flip ved free agent-mar­ke­dets år­li­ge buf­fet.

På det se­ne­ste har te­e­na­ge­ren dog vist tegn på mod­ning. Sid­ste sæ­son skil­te Browns sig af med en ræk­ke lønt­un­ge spil­le­re, og trods en sæ­son, hvor man kun vandt en en­kelt kamp, får træ­ner Hue Ja­ck­son lov til at fo­ku­se­re på lang­sig­te­de løs­nin­ger. Som kro­nen på vær­ket prak­ti­se­re­de Browns no­get så usæd­van­ligt som sund for­nuft i årets NFL Draft.

Mæn­de­ne, der luf­ter ud på teenageværelset, er Hue Ja­ck­son og ge­ne­ral ma­na­ger Sas­hi Brown. Og de­res stra­te­gi er klar: Flyt fo­kus væk fra den evin­de­li­ge jagt på en quar­ter­ba­ck-frel­ser og byg i ste­det en brølstærk of­fen­siv linje, der kan be­skyt­te ham og ba­ne vej­en for lø­be­spil­let. Den nye sand­hed i NFL er nem­lig, at du ik­ke be­hø­ver en

stjer­ne-quar­ter­ba­ck for at vin­de. Ba­re se på Bron­cos og Cow­boys.

Ind er der­for hen­tet cen­ter J.C. Tret­ter og gu­ard Ke­vin Zeit­ler. Beg­ge var sto­re profiler hos hen­holds­vis Pa­ck­ers og Ben­gals. De sup­ple­rer Joe Tho­mas og Jo­el Bi­to­nio på en linje, der har po­ten­ti­a­let til at do­mi­ne­re mod­stan­der­ne.

Der­for er det og­så min­dre væ­sent­ligt om Co­dy Kes­sler, Bro­ck Oswei­ler el­ler rook­ie Des­ho­ne Kizer, star­ter på quar­ter­ba­ck. Den­ne sæ­son hand­ler om at ud­vik­le og iden­ti­fi­ce­re frem­ti­dens mand på plad­sen. I mel­lem­ti­den kan run­ning ba­ck Isai­ah Crowell se frem til at kom­me på over­ar­bej­de.

Og ar­bej­des, det skal der i Cle­veland, for der er fort­sat mas­ser af sva­ge punk­ter. For­sva­ret var hul­let som en schweizerost i sid­ste sæ­son, og det kan end ik­ke rook­ie-fæ­no­me­net Myles Garrett æn­dre mærk­bart på. Net­op Garrett er dog end­nu et tegn på, at Browns er be­gyndt at op­fø­re sig for­nuf­tigt. Man valg­te den åben­lyst stær­ke­ste spil­ler i draf­ten frem for at gam­b­le på en tvivl­s­om quar­ter­ba­ck – var der no­gen, der sag­de Man­zi­el?

Hvem ved, må­ske Browns langt om læn­ge er klar til at læg­ge dren­ge­stre­ger­ne på hyl­den og træ­de ind i de voks­nes ræk­ker?

FO­TO: MARK TENALLY/AP/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.