EKSOTISKE TITANER NÆ­STEN PÅ PLADS

NFL Magasinet - - AFC SOUTH - TEKST: MOR­TEN BUTTLER

FO­TO: WIL­FREDO LEE/ RITZAU Mi­ke Mun­chal og Ken Whi­sen­hunt fejl­et stort med pro­jek­tet om at gen­rej­se ti­ta­ner­ne fra Ten­nes­see.

I sin før­ste he­le sæ­son som træ­ner le­ve­re­de ch­eftræ­ner Mi­ke Mu­lar­key en gan­ske glim­ren­de ind­sats. Ti­tans gik 9-7, og mis­se­de kun di­vi­sion­s­tit­len på en dår­li­ge­re sco­re in­ter­nt i di­vi­sio­nen end ri­va­ler­ne fra Hou­ston Te­xans. Især Mu­lar­keys an­greb, der blev kaldt exo­tic smash mouth, den­gang han var of­fen­si­ve coordinator i Pitts­burgh Ste­e­lers, tog keg­ler. Spil­lesti­len hand­ler grund­læg­gen­de om en kom­bi­na­tion mel­lem tri­ck­spil (exo­tic) og stor fy­sik De se­ne­ste ot­te år har spil­ler­ne fra Ten­nes­see Ti­tans kun­ne gå på vin­ter­fe­rie ef­ter nytår, for de­res sæ­son har ik­ke væ­ret læn­ge­re end 17 uger. Jeff Fis­her hav­de 16 år ved ro­ret, og var på klas­sisk Fis­her-manér 6-10, når det kom til at nå i slut­spil­let. I 1999 nå­e­de de he­le vej­en til Su­per Bowl, men tab­te på le­gen­da­risk vis, da det li­ge præ­cis ik­ke lyk­ke­des re­cei­ver Ke­vin Dy­son at nå den sid­ste hal­ve yard ind i end zo­ne på kam­pens sid­ste spil. Fis­her for­lod Ti­tans ef­ter 2010-sæ­so­nen, og si­den har

(smash mouth), og den kom­bi­na­tio­nen ud­gør de tun­ge run­ning­ba­cks Mur­ray og Der­ri­ck Hen­ry og Ma­ri­o­tas me­re spek­taku­læ­re løb.

Nu har an­gre­bet få­et fyldt ar­se­na­let godt op, og det gør Ti­tans far­li­ge­re i ka­ste­an­gre­bet. Selv­om hol­det har en god ba­lan­ce i de­res spil­kald, og lig­ger næ­sten 50-50 i ba­lan­cen mel­lem løb og kast, så var lø­be­an­gre­bet klart far­ligst. Fak­tisk var lø­be­an­gre­bet det tred­je bed­ste i liga­en med 136,7 yards i snit og 16 tou­ch­downs, mens ka­ste­an­gre­bet lå ran­ge­ret blandt liga­ens ot­te dår­lig­ste.

Det var egent­lig den sam­me hi­sto­rie i for­sva­ret. Ka­ste­for­sva­ret var blandt liga­ens ab­so­lut rin­ge­ste, mens lø­be­for­sva­ret kun blev over­gå­et af Dal­las Cow­boys. Der­for har Mu­lar­keys fo­kus væ­ret på at for­stær­ke for­sva­rets bag­kæ­de, og med Su­per Bowl-vin­de­ren Lo­gan Ry­an samt den spæn­den­de rook­ie cor­ner Adoree’ Ja­ck­son som nye til­fø­jel­ser, lig­ner det frem­gang for ka­ste­for­sva­ret i 2017.

Små ting af­gør sæ­so­ner i NFL, og hvis Ti­tans har mar­gi­na­ler­ne med sig, så er de ik­ke no­get dumt bud på den ene del­ta­ger i Afc-fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.