WEST BROMWICH ALBION

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

La­en­ge var West Bromwich ’the best of the rest’, hvis man med­reg­ner Everton blandt top­hol­de­ne. Da Bir­m­ing­ham-klub­ben nå­e­de de 40 po­int, faldt ni­veau­et dog nok til, at West Bromwich røg ned på tien­de­plad­sen, hvil­ket al­li­ge­vel var en til­freds­stil­len­de pra­e­sta­tion af Tony Pulis’ mand­skab.

Så hvor­dan kom­mer man vi­de­re der­fra i en liga, hvor der øko­no­misk er vold­somt langt fra top 7 til re­sten af den el­lers ge­ne­relt pen­ge­sta­er­ke liga? Man kig­ger mod Ki­na.

West Bromwich er ejet af den ki­ne­si­ske for­ret­nings­mand Guo­chan Lai, og det har smit­tet af på klub­bens trans­fer­stra­te­gi, da man har hen­tet det 20-åri­ge ki­ne­si­ske ta­lent Yu­ning Zhang i Vi­tes­se Arn­hem og ud­le­jet ham di­rek­te til Wer­der Bre­men. West Bromwich’s di­rek­tør Ri­chard Gar­li­ck in­drøm­me­de da og­så klart, at der bå­de var ta­get sport­s­li­ge, men og­så kom­merci­el­le hen­syn i trans­fe­ren af Zhang.

”Han skal ka­em­pe for at kom­me på hol­det i en af Eu­ro­pas bed­ste liga­er, og vi hol­der øje med hans frem­skridt, før vi genover­ve­jer hans mu­lig­he­der, når lå­ne­pe­ri­o­den er ov­re. Der er in­gen tvivl om, at han har man­ge kva­li­te­ter, som Bre­men er i god po­si­tion til at vi­de­re­ud­vik­le,” sag­de Gar­li­ck i en pres­se­med­del­el­se.

”Hans frem­skridt vil va­e­re in­ter­es­sant her i Albion, men og­så i bå­de Tys­kland og Ki­na. Der er in­gen tvivl om, at der er kom­merci­el­le for­de­le ved den­ne han­del, men det pri­ma­e­re mål er at hja­el­pe med at ud­vik­le en ung spil­ler, der kom­mer fra en fod­bold­na­tion, som ud­vik­ler sig mas­sivt i øje­blik­ket.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.