HUDDERSFIELD TOWN

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Gla­e­den strå­le­de ud af den nu 77-åri­ge Sir Pa­tri­ck Stewart, da Huddersfield over­kom bå­de at va­e­re bag­ud med et mål og at spar­ke sidst i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen i play­off-fi­na­len på Wem­bley mod Re­a­ding.

For Star Trek-sku­e­spil­le­ren, der er fra Mir­fi­eld lidt uden­for Huddersfield i Yor­ks­hi­re-om­rå­det, hav­de ik­ke set klub­ben, han hav­de va­e­ret livslang fan af, i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke si­den 1972. Si­den da har Huddersfield va­e­ret ne­de og ven­de i rø­ven af fjer­de di­vi­sion, men si­den sej­ren i play­off-fi­na­len i Le­ague 2 i 2004, har ’The Ter­ri­ers’ og­så vun­det play­off-fi­na­len i bå­de Le­ague 1 og The Cham­pions­hip og er nu i Pre­mi­er Le­ague for før­ste gang. Ef­ter en straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce så in­tens, at Sir Pa­tri­ck Stewart fejl­ag­tigt tro­e­de, at Re­a­ding hav­de et spark me­re.

”Jeg hav­de talt an­tal­let af straf­fes­park for­kert. Jeg tro­e­de, der var to el­ler tre spark til­ba­ge, men så vend­te jeg mig om, og så var det he­le over­stå­et,” sag­de sku­e­spil­le­ren, der og­så er pra­esi­dent for klub­bens aka­de­mi, til Tal­ks­port.

Op­ryk­nin­gen er be­ma­er­kel­ses­va­er­dig, for Huddersfield lå i den ned­re halv­del af The Cham­pions­hip, da David Wag­ner over­tog i novem­ber 2015, men selv­om øko­no­mi­en ab­so­lut hel­ler ik­ke er blandt de bed­ste i The Cham­pions­hip, fik den tysk-ame­ri­kan­ske skabt en opryk­ker via stor ud­rens­ning i trup­pen sid­ste som­mer og team­bu­il­ding i de sven­ske sko­ve. Op­ryk­nin­gen kom og­så i stand, uden at Huddersfield vandt no­gen af de fem sid­ste kam­pe ef­ter or­di­na­er spil­le­tid. For de to sid­ste kam­pe i The Cham­pions­hip blev tabt, in­den Huddersfield spil­le­de to uaf­gjor­te se­mi­fi­na­ler mod Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day, in­den man vandt straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen for så at gen­ta­ge be­drif­ten på Wem­bley.

I Cham­pions­hip slut­te­de hol­det med en målsco­re på mi­nus to ef­ter at ha­ve få­et fle­re sto­re ne­der­lag på ude­ba­ne, og od­dse­ne vil va­e­re imod de hi­sto­ri­ske helte i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.