MAN­CHE­STER UNITED

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

Den­gang i 1990’er­ne, da Man­che­ster United ge­ne­tab­le­re­de sig som en af ver­dens stør­ste fod­bold­klub­ber, hav­de det nor­den­gel­ske hold et kraf­tigt skan­di­na­visk pra­eg. Pe­ter Schmeichel var ver­dens bed­ste må­l­mand, Ole Gun­nar Solskja­er var ver­dens bed­ste jo­ker, og Ron­ny Jo­hn­sen og Hen­ning Berg spil­le­de mas­ser af kam­pe i mid­ter­for­sva­ret, mens Jes­per Blomq­vist i en kort pe­ri­o­de og­så var en del af hol­det og blandt an­det star­te­de in­de i Cham­pions Le­ague-fi­na­len i 1999.

Si­den fulg­te en tid, hvor det var tyndt med skan­di­na­ver. Hen­rik Lars­son var for­bi på en kort le­je­af­ta­le, Anders Lin­de­gaard ka­em­pe­de en i sid­ste en­de for­ga­e­ves kamp om må­l­mand­spo­sten med David de Gea, og dan­ske, sven­ske og nor­ske te­e­na­ge­re var på aka­de­mi­et uden at slå til, men nu er der igen ved at ske no­get. I sid­ste sa­e­son var Zla­tan Ibra­him­ovic Man­che­ster Uni­teds stør­ste stjer­ne, og som­me­rens før­ste me­gaind­køb var hans lands­mand Vi­ctor Lin­delöf.

For få år si­den var der ik­ke me­get, der ty­de­de på, at stop­pe­ren var en spil­ler, der snart skul­le hand­les for 260 mil­li­o­ner kro­ner. Nog­le må­ne­der in­den sin 21 års fød­sels­dag hav­de han sta­dig kun spil­let én liga­kamp for Ben­fi­ca, og han var ik­ke en del af den sven­ske U/21-trup, der skul­le til EM i Tjek­ki­et. Men så blev Emil Krafth ska­det og Lin­delöf ud­ta­get som hans er­stat­ning, og af­lø­se­ren end­te med at bli­ve valgt til Tur­ne­rin­gens Hold. I den ef­ter­føl­gen­de sa­e­son fik han sit gen­nem­brud i Ben­fi­ca, og si­den er det kun gå­et én vej.

Den har nu ført ham til Old Traf­ford, hvor der er lagt op til, at han skal dan­ne stop­per­duo med Eric Bailly. Og med si­ne ba­re 23 år kan Vi­ctor Lin­delöf sik­re et skan­di­na­visk af­tryk på Man­che­ster United man­ge år frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.