A.F.C. BOURNEMOUTH

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Det er ik­ke me­re end ni år si­den, Bournemouth røg un­der ad­mi­ni­stra­tion. Det ko­ste­de klub­ben ti po­int i Le­ague One-ta­bel­len, hvil­ket end­te at sen­de hol­det en tur i Le­ague Two. Syv år se­ne­re var Bournemouth i Pre­mi­er Le­ague.

Der var ab­so­lut ik­ke man­ge, der hav­de reg­net med, at ’The Cher­ri­es' vil­le over­le­ve i det bed­ste sel­skab, men det gjor­de man med en 16.plads i maj 2016, som alt­så blev veks­let til en 9.plads i sid­ste sa­e­son.

He­le ti­den har Bournemouth byg­get på og la­ert af fej­le­ne, der er ble­vet be­gå­et un­der­vejs. Tyro­ne Mings og Max Gra­del var de dy­re ind­køb for­ud for den før­ste sa­e­son, mens Be­nik Afo­be kom til i vin­ter­pau­sen. De to før­ste blev ramt af ska­der, og Afo­be har al­drig fun­det ni­veau­et. Jor­dan Ibe kom og­så til sid­ste som­mer for en stor trans­fer­sum og har hel­ler ik­ke va­e­ret en suc­ces, men klub­ben har for­må­et at pra­este­re på trods af dy­re fejl­køb.

Med et for­brug på 250 mil­li­o­ner kro­ner den­ne som­mer har Bournemouth igen købt ind for et be­løb, man skul­le spil­le com­pu­ter­spil for at fo­re­stil­le sig hos de rød- og sortblu­se­de, da man i 2010 ka­em­pe­de med Ro­ch­da­le og Morecam­be om op­ryk­ning. Den­ne som­mer vir­ker ind­kø­be­ne me­re gen­nem­ta­enk­te. For As­mir Be­g­ovic er en stor op­gra­de­ring af Ar­tur Boruc, mens Nat­han Aké var pe­ri­o­de­vis frem­ra­gen­de i sid­ste ef­ter­år, ind­til Antonio Conte og Chelsea valg­te at for­kor­te le­je­op­hol­det i ja­nu­ar. Til sidst er ru­ti­ne­re­de Jer­main De­foe til­ba­ge, hvor kar­ri­e­ren tog fart, og det gi­ver Ed­die Howe mu­lig­he­den for rå­de over to go­de an­gri­be­re, mens Cal­lum Wil­son er lang­tids­ska­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.