SWANSEA CITY

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

I de før­ste sa­e­so­ner var Swansea for man­ge ind­be­gre­bet af en vel­fun­ge­ren­de Pre­mi­er Le­ague-klub. Wa­li­ser­ne ryk­ke­de di­rek­te fra The Cham­pions­hip til mid­ten af ta­bel­len un­der først Bren­dan Rod­gers og si­den Mi­cha­el Laud­rup. Men den dan­ske le­gen­de blev fy­ret, selv­om man lå num­mer 12 i mid­ten af fe­bru­ar, og no­gen­lun­de sam­me ska­eb­ne gik ud over klubleg­en­den Gar­ry Monk i 2015/16. Året før hav­de han ført Swansea til en ot­ten­de­plads, men en 15. plads ef­ter 15 kam­pe var ik­ke til­freds­sti­len­de for Hew Jenkins, der i ste­det hy­re­de Fran­cesco Gu­i­do­lin til at sty­re wa­li­ser­ne i mål.

Han blev fy­ret al­le­re­de i ok­to­ber 2016, mens af­lø­se­ren Bob Brad­ley al­le­re­de var ude igen, in­den 2016 var ov­re. Swansea dan­se­de med nedryk­ning, men en­gel­ske Paul Cle­ment fik sty­ret wa­li­ser­ne til over­le­vel­se og modt­og en no­mi­ne­ring til kårin­gen som årets ma­na­ger for den pra­e­sta­tion.

Ef­ter over­le­vel­sen kom i hus un­der­stre­ge­de be­sty­rel­ses­for­mand Huw Jenkins vig­tig­he­den af, at Swansea hol­der fast på trop­per­ne og ik­ke sø­ger pa­nik­løs­nin­ger, der kan brin­ge klub­ben i fa­re.

”Jeg sy­nes ik­ke, at trup­pen har brug for no­gen over­ha­ling. At gø­re det, vil jeg al­tid sy­nes, er en far­lig idé,” for­kla­re­de Jenkins, da over­le­vel­sen blev sik­ret.

Og Swansea har fo­re­lø­bigt le­vet op til den ud­ta­lel­se, for ene­ste na­ev­ne­va­er­di­ge transfers er, at Ja­ck Cork er ta­get til Burnley, mens Roqué Mesa er kom­met fra Las Pal­mas. Fer­nan­do Ll­oren­te score­de 15 liga­mål i sid­ste sa­e­son, og den sto­re ba­skers styr­ke i ho­ved­spil­let og tra­ef­sik­ker­hed bli­ver vig­tigt for Swansea i be­stra­e­bel­ser­ne på at over­le­ve na­e­ste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.