SKRIBENTERNE

Vi har nydt at la­ve det 132 sider sto­re Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­sin, du sid­der med li­ge nu. Vi hå­ber og­så, du får stor for­nø­jel­se ud af vo­res hi­sto­ri­er og tan­ker om den sa­e­son, der be­gyn­der nu.

Premier League Magasinet - - Inhold -

Tro­els Bager Thøgersen Che­fre­dak­tør

Født i År­hus, til­brag­te en del af barn­dom­men i Cam­brid­ge og har det sta­dig sva­ert med, at Newcastle smed mester­ska­bet i 1996, uden at det for­hin­dre­de ham i en lang og til sidst for­ga­e­ves jagt på et in­ter­view med Fausti­no Aspril­la til det­te ma­ga­sin.

Pre­mi­er Le­ague-fa­vo­rit­spil­ler: Alan Shea­rer.

Stør­ste li­ve­op­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague: Newcast­les 2-0-sejr over Sun­der­land på hjem­me­ba­ne i april 2008. Stort at op­le­ve en le­ven­de le­gen­de som Ke­vin Ke­e­gan til pres­se­kon­fe­ren­cen og stem­nin­gen i by­en, mi­nus sam­men­stø­de­ne mel­lem bal­la­de­ma­ge­re og po­li­ti in­de i cen­trum i ti­mer­ne ef­ter kam­pen. Jeg var ik­ke så over­ra­sket, da en Newcastle-fan slog en po­li­ti­he­st ef­ter et 0-3-ne­der­lag til Sun­der­land i 2013.

Bud på me­ster: Chelsea Antonio Conte har for­la­en­get kon­trak­ten og får de spil­le­re, han har suk­ket ef­ter, og så kø­rer Chelsea-ma­ski­nen igen, selv­om det bli­ver hår­de­re i den­ne sa­e­son med sto­re am­bi­tio­ner om at nå langt i Cham­pions Le­ague.

Bud på Pre­mi­er Le­ague-top­sco­rer: Ro­me­lu Lukaku, 24 mål

Tho­mas Pyndt Pre­mi­er Le­ague. Jour­na­list

Født i Aal­borg og vok­set til i fod­bol­dens ver­den, som den blev op­le­vet fra de lo­ka­le ba­ner op­pe ved grus­gra­ven, Aal­borg Sta­dion og gen­nem Tipslør­dag på tv. An­sat på Tips­bla­det i 1996 med en­gelsk fod­bold som ho­ved­sto­f­om­rå­de. Før­ste rej­se til Eng­land i ef­ter­å­ret sam­me år med et in­ter­view med den nye Tottenham-spil­ler Al­lan Ni­el­sen som ba­e­ren­de op­ga­ve. Men tog og­så på Hig­h­bury og så min før­ste en­gel­ske kamp li­ve, da Arsenal slog Stoke 5-2 i 3. run­de af Liga Cup­pen. Målsco­re­re for hjem­me­hol­det var Ian Wright 2, David Platt, Den­nis Berg­kamp og Paul Mer­son.

Pre­mi­er Le­ague-fa­vo­rit­spil­ler: Roy Keane

Stør­ste li­ve­op­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague: Ud­over for­nø­jel­sen af at ha­ve op­le­vet Mai­ne Ro­ad, Ba­se­ball Gro­und og The Dell før de luk­ke­de, hu­sker jeg og­så mit før­ste be­søg på Old Traf­ford i sep­tem­ber 1997, hvor Man­che­ster United og Chelsea spil­le­de et in­tenst og tem­po­fyldt slag mod hin­an­den og hvor Mark Hug­hes score­de til 2-1 for ga­ester­ne, før David Beck­hams per­fek­te ind­la­eg fandt Ole Gun­nar Solskja­er til en sen ud­lig­ning . Og bag­ef­ter hav­de Pe­ter Schmeichel tid til en snak på par­ke­rings­plad­sen.

Bud på me­ster: Man­che­ster City Selv om kon­kur­ren­cen er hård, vir­ker det uta­en­ke­ligt, at Josep Guardiola går to sa­e­so­ner uden et mesterskab.

Bud på top­sco­rer: Har­ry Ka­ne, 26 mål

Se­ba­sti­an Stan­bury Pre­mi­er Le­ague. Jour­na­list

Pre­mi­er Le­ague-fa­vo­rit­spil­ler: Ste­ven Ger­rard

Stør­ste li­ve-op­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague: Et Lon­don-der­by mel­lem West Ham og Arsenal i 2012, der in­de­holdt alt det, en Pre­mi­er Le­agu­e­kamp skal rum­me: Me­at­pies, god, hu­mo­ri­stisk stem­ning og liv­lig fod­bold. "You're just a shit Inies­ta," sang hjem­me­hol­dets fans til San­ti Ca­zor­la, der sva­re­de igen med at smadre et langskud i net­tet til slut­re­sul­ta­tet 1-3.

Bud på me­ster: Tottenham Set over de se­ne­ste to sa­e­so­ner har Tottenham va­e­ret Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste og mest sta­bi­le hold. Spil­lesti­len er ty­de­lig, tra­e­ne­ren er frem­ra­gen­de, og pro­fi­ler­ne er på lan­ge kon­trak­ter. La­e­rer Tottenham at spil­le på Wem­bley, vin­der Spurs ligaen.

Bud på top­sco­rer: Har­ry Ka­ne, 30 mål

Hvad skal vi la­eg­ge ma­er­ke til i den nye sa­e­son? Pre­mi­er Le­agu­es stør­ste styr­ke er det hø­je an­tal af am­bi­tiø­se klub­ber. Ad­skil­li­ge hold har am­bi­tio­ner om og kø­ber ind ef­ter at kom­me i top fi­re, og det kapløb var i sid­ste sa­e­son sa­er­de­les in­ter­es­sant at føl­ge med i, for­di et par gi­gan­ter uund­gå­e­ligt fejl­er i for­sø­get. Kom­mer der i na­e­ste sa­e­son og­så spa­en­ding om mester­ska­bet, bli­ver ligaen kun end­nu sjove­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.