LIVERPOOL

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Rygnum­re har nor­malt stor sym­bolva­er­di i Liverpool. Isa­er num­re­ne ’7’ og ’9’ er ble­vet na­er­mest my­ti­ske med ta­lis­ma­ner­ne Ke­vin Ke­e­gan, Ken­ny Dalg­lish og Luís Suárez som in­de­ha­ve­re af 7-tal­let, mens Ian Rush, Rob­bie Fow­ler og Fer­nan­do Tor­res score­de span­de­vis med mål iført 9-tal­let. Ste­ven Ger­rard fik og­så løf­tet ’8’ op i de hø­je­re luft­lag med de be­drif­ter, som den man­ge­åri­ge kap­ta­jn ud­ret­te­de med det num­mer på ryg­gen.

Men spørgs­må­let er, om det be­ty­der no­get la­en­ge­re? 8-tal­let har ik­ke va­e­ret i brug, si­den Ger­rard slut­te­de af med at sco­re og ta­be 6-1 i Stoke, og 7-tal­let sid­der på ryg­gen af den me­get an­ven­de­li­ge, men me­get lidt gla­mourø­se vi­kar­ven­stre­ba­ck Ja­mes Mil­ner, mens 9-tal­let er fal­met på ryg­gen af nav­ne som An­dy Car­roll og Ia­go As­pas. To spil­le­re som de fle­ste helst vil ha­ve slet­tet fra de­res erin­drin­ger.

I alt har 9-tal­let blot stå­et for 17 liga­scor­in­ger, si­den Fer­nan­do Tor­res for­lod klub­ben i ja­nu­ar 2011, men det skul­le der me­get ger­ne bli­ve aen­dret på i na­e­ste sa­e­son, for her sid­der det på ryg­gen af Ro­ber­to Fir­mi­no, der har va­e­ret Jür­gen Kl­op­ps fo­re­truk­ne mand i spid­sen, si­den ty­ske­ren over­tog Liverpool for knap to år si­den.

Fir­mi­no har ledt linj­en i Li­ver­pools gen­pres og ud­ført et ut­ra­et­te­ligt styk­ke ar­bej­de, men det har al­li­ge­vel va­e­ret et øn­ske blandt man­ge Liverpool-fans, at der blev hen­tet en ny an­gri­ber. For­ment­lig for­di Fir­mi­no med 21 mål på to sa­e­so­ner ik­ke har blan­det sig i top­pen af top­sco­rer­li­ster­ne, hvil­ket og­så skyl­des, at han med 11 mål på 100 skud lå i den la­ve­re en­de af chan­ceud­nyt­tel­sen blandt top­hol­de­nes an­gri­be­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.