ARSENAL

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

Til sidst blev kampag­nen et globalt, po­pkul­tu­relt fa­eno­men. ”Wenger out” star­te­de som no­get, man skrev på ban­ne­re i Nord­lon­don og even­tu­elt fik flø­jet henover Emira­tes, men snart blev det et ver­den­s­oms­pa­en­den­de fa­eno­men. Til Cold­play-kon­cer­ter i Thailand, ba­se­bal­lkam­pe i Bal­ti­mo­re og så­gar pro­test­de­mon­stra­tio­ner mod Do­nald Trump kun­ne man se skil­te og flag, der vi­de­re­brag­te øn­sket om den fran­ske ma­na­gers af­gang fra Arsenal.

At ”Wenger Out”-kampag­nen end­te så­dan, var et be­vis på, at in­ter­net­tet lø­ber hur­tigt, når no­get mo­rer det, men og­så det ab­sur­de i si­tu­a­tio­nen. Arsè­ne Wenger er Pre­mi­er Le­a­ges la­engst sid­den­de tra­e­ner og et sym­bol på klub­fø­lel­se, men al­le fan­se­ne vil ha­ve ham va­ek. Ni­ck Hor­n­by, der i 1992 ud­gav det de­fi­ne­ren­de va­erk ”Fe­ver Pitch” om sit liv som Arsenal-fan, skrev ef­ter sid­ste sa­e­son om sup­por­ter­nes for­hold til Wenger.

”Jeg kan kun til­by­de anek­do­tisk be­vis, men jeg ta­ler med en mas­se Arsenal-fans på en al­min­de­lig uge, og det vir­ke­de for mig som om, at der egent­lig ik­ke var no­gen de­bat om, hvor­vidt Wenger bur­de bli­ve i klub­ben. Hvis der var et skis­ma mel­lem fan­se­ne, var det mel­lem dem, der kra­e­ve­de ham fy­ret med det sam­me, og dem, der med tak­nem­me­lig­hed og respekt føl­te, at han var ble­vet for la­en­ge, og at det var tid til at si­ge farvel,” skrev Hor­n­by på ESPN.

Men Wenger for­la­en­ge­de med yder­li­ge­re to år, og han bli­ver end­nu en­gang ho­ved­hi­sto­ri­en i den kom­men­de sa­e­son. Kan han løf­te Arsenal til et ti­telkan­di­da­tur? El­ler bli­ver det end­nu en sa­e­son, hvor top 4 er det bed­ste, klub­ben kan hå­be på?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.