EVERTON

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Et el­ler an­det sted sid­der David Moy­es for­ment­lig og ae­r­grer sig over, at det Everton, vi har set på trans­fer­mar­ke­det i lø­bet af som­me­ren, ik­ke var det Everton, han stod i spid­sen for.

Det var et Everton, der hav­de stor suc­ces, hvis man ser på de øko­no­mi­ske mus­k­ler, klub­ben hav­de. Mus­k­ler der er ble­vet langt stør­re, si­den iran­ske Far­had Mos­hi­ri over­tog 49,9 pro­cent af ak­tier­ne i klub­ben, an­sat­te Leicester-scou­ten Ste­ve Walsh som spej­der og Ro­nald Ko­e­man som ma­na­ger.

Bank­bo­gen for den­ne som­mer er gan­ske vist gå­et i plus igen ef­ter me­ga­sal­get af Ro­me­lu Lukaku til Man­che­ster United. Før det salg så man Everton ru­ste sig til frem­ti­den ved dy­re ind­køb af spa­en­den­de un­ge eng­la­en­de­re som Mi­cha­el Keane og Jor­dan Pi­ck­ford, mens der og­så er mas­ser af frem­tid i Davy Klaas­sen og San­dro Ramírez. At Everton har købt 20-åri­ge Hen­ry Ony­e­kuru for 60 mil­li­o­ner og ud­le­jet ham igen var hel­ler ik­ke no­get, der var sket i Moy­es’ tid.

I et en­kelt til­fa­el­de hop­per ka­e­den dog lidt af i Ever­tons trans­fer­stra­te­gi. Way­ne Roo­ney er kom­met til­ba­ge 13 år ef­ter, han for­lod klub­ben, og der er man­ge spørgs­mål om­kring den 31-åri­ge Man­che­ster United-le­gen­de. Er han god nok? Er han sta­dig sul­ten ef­ter me­re? Og kan han til­pas­se sig Ro­nald Ko­e­mans strik­se di­sci­plin?

Roo­ney har selv­føl­ge­lig al­le­re­de spil­let un­der Sir Alex Ferguson og José Mourinho, men i Everton er han nu igen det stør­ste navn i klub­ben, og det be­ty­der for­ment­lig, at der er vis­se for­vent­nin­ger, som han skal le­ve op til, hvil­ket er sva­ert at fo­re­stil­le sig ef­ter to sva­ge sa­e­so­ner fra eng­la­en­de­rens fød­der. Kan Roo­ney om­vendt fin­de sin plads på hol­det, har de un­ge spil­le­re en vig­tig fo­re­gangs­fi­gur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.