CHELSEA

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Chelsea er i gang med at for­be­re­de sig til at for­sva­re tit­len for an­den gang på tre år. Som be­kendt gik det galt, se­ne­st Lon­don-klub­ben hav­de vun­det mester­ska­bet, men Chelsea er umid­del­bart i god for­fat­ning for­ud for den kom­men­de sa­e­son.

Der har va­e­ret ryg­ter om util­freds­hed med le­del­sen hos Antonio Conte. Se­ne­st grun­det at Ro­me­lu Lukaku røg til Man­che­ster United i ste­det, men ita­li­e­ne­ren har få­et for­sta­er­ket sit for­svar med Antonio Rü­di­ger, mens den spa­en­den­de Tie­moué Ba­kay­oko er kom­met til midt­ba­nen, som af­lø­ser for Ne­manja Ma­tic, der for­ment­lig ry­ger vi­de­re til Man­che­ster United.

I an­gre­bet er der kom­met en stor ud­skift­ning, for trods 52 mål i 89 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe for­tal­te Antonio Conte over SMS, at han ik­ke la­en­ge­re vil­le bru­ge Die­go Cos­ta.

Spansk-bra­si­li­a­ne­ren hav­de et frem­ra­gen­de ef­ter­år, men de to blev uven­ner i vin­ter­pau­sen. Cost­as ni­veau dyk­ke­de lidt, men det blev sta­dig til 20 liga­mål. Af­lø­se­ren Álva­ro Mora­ta er un­der stort pres for at le­ve op til sin lands­holds­kon­kur­rents sport­s­li­ge me­rit­ter i Chelsea. In­tet var på plads ved de­ad­li­ne på det­te ma­ga­sin, men me­get ty­de­de på en re­tur til At­léti­co Madrid for Die­go Cos­ta.

Trods en re­ser­verol­le var Mora­ta gan­ske for­trin­lig for Re­al Madrid i sid­ste sa­e­son og score­de 20 gan­ge i 43 kam­pe. Antonio Conte har brug for, at Mora­ta gen­ta­ger og helst for­bed­rer det an­tal mål i den kom­men­de sa­e­son, hvor Conte med et or­dent­ligt ti­tel­for­svar al­le­re­de kan skri­ve sig ind i grup­pen af sto­re Chelsea-ma­na­ge­re.

In­ter­es­sant bli­ver det at se, om Mora­ta veks­ler ev­nen til at va­e­re en ef­fek­tiv og far­lig ind­skif­ter mod tra­et­te for­svar til at do­mi­ne­re i 90 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.