LE­DER

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN, CHE­FRE­DAK­TØR

Jeg bil­der mig ik­ke ind, at Fausti­no Aspril­la og Alan Shea­rer er blandt de al­ler­bed­ste, der har spil­let i Pre­mi­er Le­ague.

Shea­rer er i eli­ten med 379 mål i kar­ri­e­ren for Newcastle, Bla­ck­burn og Southampton (260 i Pre­mi­er Le­ague fra 1992 til 2006), og Aspril­la score­de hat­tri­ck i Cham­pions Le­ague mod FC Bar­ce­lo­na.

Alex Fer­gu­sons og José Mourin­hos vin­de­re i Man­che­ster United og Chelsea kan mi­ne to favoritter ik­ke må­le sig med, når det kom­mer til sej­re, de re­vo­lu­tio­ne­re­de ik­ke det en­gel­ske spil som Thier­ry Hen­ry & co på Wen­gers su­per-mand­ska­ber – ud over Pre­mi­er Le­ague-tit­len i 1995 med da­ti­dens Chelsea, Bla­ck­burn Rovers, vandt Alan Shea­rer in­gen po­ka­ler.

Men Fausti­no Aspril­las krafts­pring og Alan Shea­rers rej­ste hånd, hver gang han hav­de sco­ret, er for mig, hvad Eric Can­to­nas kra­ve er for man­ge United-fans og Agüeros over­tids­mål for Ci­tizens.

Pre­mi­er Le­ague hand­ler i den grad om at vin­de, men ligaen og dens klub­ber og spil­le­re har og­så en be­tyd­ning ud over, hvem der vandt det se­ne­ste mesterskab, og det gør ligaen til no­get helt specielt.

Det er der der­for, vi i det­te ma­ga­sin run­der stor­heds­ti­den i Alex Fer­gu­sons Man­che­ster United, fø­lel­ser­ne hos Liverpool-fans ef­ter 27 år uden et mesterskab og har be­søgt Bolt­on Wan­de­rers, en af de man­ge klub­ber, der er for­s­vun­det ud af Pre­mi­er Le­agu­es ram­pe­lys men sta­dig fyl­der no­get, li­ge­som Fo­rest, Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day, Le­eds, QPR og man­ge an­dre af Pre­mi­er Le­agu­es eks­klub­ber gør.

En af de spil­le­re, der kan få vo­res børn til at va­el­ge an­det end de po­pu­la­e­re trø­jer fra klub­ber som FC Bar­ce­lo­na- og Man­che­ster United, man ser man­ge af an­no 2017, er Chri­sti­an Eriksen.

Før trans­fer­vin­du­et er luk­ket i 1. sep­tem­ber, ved vi re­elt ik­ke, om FC Bar­ce­lo­na el­ler Pa­ris Saint-ger­main kø­ber den of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler – gør de det, er det ved at va­e­re fortjent.

Det har vakt op­sigt, at Chri­sti­an Eriksen i 2016/2017 med 15 as­sists lå num­mer tre på li­sten over spil­le­re fra de fem sto­re liga­er, kun over­gå­et af Emil Fors­berg og Ke­vin De Bruy­ne fra RB Leipzig og Man­che­ster City.

For de sport­s­di­rek­tø­rer og klu­be­je­re, der sid­der på pen­ge­kas­sen i de ot­te-ti stør­ste klub­ber i ver­den, er det end­nu me­re in­ter­es­sant, at Eriksen og­så er num­mer tre på de så­kald­te key pas­ses, som er na­est­sid­ste be­rø­ring på bol­den før en hold­kam­me­rats af­slut­ning.

Eriksen ska­ber ik­ke chan­cer­ne ved at sa­et­te tre mand af, som Ney­mar og Ke­vin De Bruy­ne kan, og han er ik­ke blandt de hur­tig­ste el­ler en mand, der over­mat­cher for­svars­spil­ler­ne i na­er­kam­pe­ne.

I det­te ma­ga­sin har vi de­di­ke­ret 10 sider til at ta­le med Eriksen og fle­re af dem, der ken­der ham al­ler­bedst, i for­sø­get på at fin­de ud af, hvor­dan den tid­li­ge­re Ajax-spil­ler er ble­vet Dan­marks bed­ste of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler si­den Mi­cha­el Laud­rup.

Det lig­ner en ny god sa­e­son for Eriksen og Tottenham, og skal Spurs vin­de et mesterskab sam­men, er 2017/2018 et godt bud, selv­om den­ne sa­e­sons flyt­ning til Wem­bley stil­ler Spurs dår­li­ge­re.

Per­son­ligt tror jeg, kam­pe­ne på Wem­bley bli­ver for stor en hin­dring for Tottenham, der ik­ke kla­re­de sig godt på den lån­te hjem­me­ba­ne i Cham­pions Le­ague sid­ste ef­ter­år.

Der er na­ep­pe man­ge uden for be­sty­rel­ses­lo­ka­let og tra­e­ner­nes mø­de­rum op­pe på tra­e­nings­an­la­eg­get i Col­ney, der tror på en stor Arsenal-sa­e­son, og selv­om Jür­gen Kl­op­ps Li­ve­prool pu­ster og pu­ster, er for­sva­ret sta­dig så po­r­øst, at de fle­ste Pre­mi­er Le­ague-an­greb med respekt for sig selv kan få Li­ver­pools fun­da­ment til at slå rev­ner.

Tottenham lig­ner det bed­ste bud på en trus­sel mod mester­hol­det Chelsea og de to Man­che­ster-klub­ber, der igen den­ne som­mer op­ru­ster stort.

Vi hå­ber, du ny­der Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net. Som en ek­stra bonus til dem, der og­så in­ter­es­se­rer sig for de stør­ste liga­er på kon­ti­nen­tet, har vi og­så in­klu­de­ret op­tak­ter til La Liga, Bundesligaen og Se­rie A, og teg­ner et po­rtra­et af Lio­nel Mes­si, der har run­det de 30 år og går ind i en me­get stor sa­e­son med ny ch­eftra­e­ner i FC Bar­ce­lo­na og Ar­gen­ti­nas jagt på Vm-guld i Rusland, som ar­gen­ti­ner­ne ik­ke kom­mer i na­er­he­den af uden en fan­tom-slut­run­de fra Mes­si.

PRE­MI­ER LE­AGUE HAND­LER I DEN GRAD OM AT VIN­DE, MEN LIGAEN OG DENS KLUB­BER OG SPIL­LE­RE HAR OG­SÅ EN BE­TYD­NING UD OVER, HVEM DER VANDT DET SE­NE­STE MESTERSKAB, OG DET GØR LIGAEN TIL NO­GET HELT SPECIELT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.