Mar­tin David­sen Bundesliga/pre­mi­er Le­ague. Jour­na­list

Premier League Magasinet - - Skribenterne -

Op­vok­set på Fyn i halv­fem­ser­ne, hvor we­e­ken­dens sto­re tv-op­le­vel­se var Bundesliga-høj­de­punk­ter på Sat 1 (samt Tipslør­dag på DR) med fo­rel­skel­se i Borus­sia Dort­mund til føl­ge. Som fod­bold-glo­be­trot­ter har jeg set man­ge li­ve-kam­pe i Eu­ro­pa med sto­re op­le­vel­ser til føl­ge, li­ge fra et Pe­ter Crouch-mål for Stoke i Wi­gan samt en Jan He­intze-scor­ing for Le­ver­ku­sen på Volks­park i Ham­borg.

Bundesliga-fa­vo­rit­spil­ler: Jür­gen Kl­in­s­mann.

Stør­ste li­ve­op­le­vel­se i Bundesligaen: Det var ta­et på ju­le­tid i 2009, at jeg som jour­na­list­prak­ti­kant tog til Dort­mund for at da­ek­ke klub­bens 100-års-ju­bila­e­um. Det var et fa­sci­ne­ren­de ind­blik i en klub, der fyld­te og fyl­der så me­get i en bys be­vidst­hed. Dort­munds 1-0sejr over Frei­burg var må­ske ik­ke en la­ek­ker­bi­sken, men en del af Jür­gen Kl­op­ps an­den sa­e­son og op­byg­ning af et hold med et par mester­ska­ber for­u­de. Man ma­er­ke­de Kl­op­ps po­si­ti­ve va­e­sen på pres­se­mø­det – og i en ele­va­tor på Sig­nal-idu­na Park, hvor vi ef­ter­føl­gen­de til­fa­el­dig­vis stød­te på hin­an­den.

Bud på me­ster: Bay­ern Mün­chen Selv­om Car­lo An­ce­lot­tis hold nu er uden de ru­ti­ne­re­de pro­fi­ler Phi­lipp La­hm og Xa­bi Alonso, er der så me­get kva­li­tet i trup­pen, at re­kord­me­stre­ne er klar fa­vo­rit til end­nu en ti­tel. Der er gan­ske en­kelt for stort et gab ned til kon­kur­ren­ter­ne.

Bud på Bundesliga-top­sco­rer: Ro­bert Lewan­dowski, 25 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.