”AT VIN­DE MESTER­SKA­BER VAR EN RET”

Premier League Magasinet - - 27 År Uden Mesterskaber - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Trods 27 år uden mester­ska­ber er Liverpool fort­sat en af de klub­ber med flest fans i Dan­mark. Der­for rin­ge­de Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net til to kend­te, dan­ske Liverpool-fans for at hø­re om de­res syn på klub­ben, de hol­der med.

ULRIK WILBEK

59 år, tid­li­ge­re hånd­bold­land­stra­e­ner og borg­mester­kan­di­dat (V) i Vi­borg Kom­mu­ne.

Hvor­når blev du Liverpool-fan?

”I 1967.”

Hvad fan­ge­de dig?

”Jeg kan ik­ke helt hu­ske det, for jeg var ik­ke så gam­mel men jeg ta­en­ker, det må ha­ve va­e­ret no­get Tipslør­dag, der fik mig med. Gen­nem halvfjerd­ser­ne blev det al­vor. Der kan jeg hu­ske nog­le kam­pe og fi­na­ler, hvor Liverpool var rig­tig go­de.”

Hvor­dan hu­sker du Li­ver­pools se­ne­ste mesterskab?

”Jeg hu­sker ba­re pe­ri­o­den som en lang per­le­ra­ek­ke af mester­ska­ber. Det kør­te jo, og det he­le var fan­ta­stisk, og hol­det var blandt de bed­ste i ver­den.”

Hvad har Liverpool gjort galt i de sid­ste 27 år?

”Pe­ri­o­den om­kring det sid­ste mesterskab hu­sker jeg som sør­ge­lig, for­di de en­gel­ske klub­ber blev ude­luk­ket fra eu­ro­pa­ei­sk fod­bold ef­ter Hey­sel. Det, tror jeg, var med til at gø­re, at man ik­ke vandt fle­re mester­ska­ber, for­di så var det ik­ke til­lok­ken­de at ta­ge til Liverpool.”

Hvor­dan har det va­e­ret at se hol­det gå glip af mester­ska­bet?

”Der har va­e­ret lys­punk­ter som Cham­pions Le­ague i 2005. I man­ge år kla­re­de hol­det sig fint i Cham­pions Le­ague, når man var med, men det er jo mest det her med mester­ska­bet, der har gjort det sva­ert. Der var jo li­ge 2014, hvor man var så ta­et på, at man na­e­sten kun­ne gra­e­de over det. Jeg tror, at man­ge af os, der hol­der med Liverpool, var gla­de for, at Ra­fa­el Be­ni­tez kun­ne la­ve re­sul­ta­ter, men vi var ik­ke så vil­de med sti­len. Der blev det jo sjove­re med Lu­is Suárez og Da­ni­el Stur­rid­ges mål på sam­lebånd, selv­om det kun blev til en an­den­plads. Jeg er dog ik­ke ble­vet me­re hård­hu­det med åre­ne. Det er hår­de da­ge, når man ta­ber til Burnley. Jeg kan godt le­ve med at ta­be til de sto­re hold, men at ta­be til in­tet­si­gen­de bund­hold har jeg det sva­ert med.”

Hvor­dan vur­de­rer du hol­dets nu­va­e­ren­de til­stand?

”Jeg sy­nes, at det er ble­vet no­get bed­re og der er lidt me­re star-qua­li­ty over hol­det og tra­e­ne­ren. Man kan så bli­ve sinds­syg over, at Liverpool ik­ke kan slå de dår­lig­ste og de bed­ste. Men et el­ler an­det sted er det jo sjove­re, når man

tror, man kan vin­de mod de sto­re, i ste­det for at gå ind til kam­pen på for­hånd uden den tro. Jeg me­ner, at Liverpool er på ret­te vej. Liverpool er ved at op­byg­ge kon­ti­nu­i­tet, og en­hver der har ar­bej­det med sport og sports­hold ved, at det bli­ver bed­re, hvis man spil­ler med de sam­me i fle­re år i tra­ek. I ste­det for at hen­te man­ge spil­le­re, som vi har set tid­li­ge­re, så kun­ne man hen­te få go­de i ste­det.”

Hvad mang­ler hol­det for at va­e­re mester­skabs­kan­di­dat?

”I prin­cip­pet én spil­ler i hver ka­e­de. Jeg sy­nes, der mang­ler en ven­stre ba­ck. Jeg sav­ner og­så en rig­tig god målsco­rer. Der er man­ge sta­er­ke of­fen­si­ve kra­ef­ter, men ik­ke no­gen de­ci­de­ret målsco­rer, men det ha­en­ger nok sam­men med den må­de, Jür­gen Klopp spil­ler på.”

JENS UNMACK

53 år, san­ger og sangskri­ver i Love Shop Hvor­når blev du Liverpool-fan? ”Da jeg var ot­te-ni år el­ler så­dan no­get.” Hvad fan­ge­de dig ved hol­det?

”Jeg sad he­le ugen og ven­te­de på den ene kamp fra en­gelsk fod­bold, som jo of­test var en af Mid­lands-klub­ber­ne. Få gan­ge var der an­dre hold, og det var så Liverpool. De­res rø­de drag­ter så fan­ta­stisk ud på sort-hvid, og så be­gynd­te jeg at kø­be Shoot Ma­ga­zi­ne, og der skrev Ke­vin Ke­e­gan fast i. Så var de og­så i FA Cup-fi­na­len, hvor de slog Newcastle med 3-0 på Wem­bley, og så var in­ter­es­sen født.”

Hvor­dan hu­sker du det se­ne­ste mesterskab?

”Jeg hu­sker det, som man hu­sker mesterskaberne i 80’er­ne og 70’er­ne. Det var na­er­mest ens fødselsret, at hvis man holdt med det hold, så vandt man mester­ska­bet hvert år, hvert an­det år el­ler i hvert fald hvert tred­je år. Det var fint og godt, men det var ik­ke et ba­ne­bry­den­de mira­kel, som Leicester-fan­se­ne hu­sker de­res. Når man ik­ke er vant til at vin­de, så fyl­der det helt an­der­le­des.”

Hvad har Liverpool gjort galt de sid­ste 27 år?

”Der har va­e­ret man­ge ting. Det er jo et stør­re

”JEG HU­SKER DET, SOM MAN HU­SKER MESTERSKABERNE I 80’ER­NE OG 70’ER­NE. DET VAR NA­ER­MEST ENS FØDSELSRET, AT HVIS MAN HOLDT MED DET HOLD, SÅ VANDT MAN MESTER­SKA­BET HVERT ÅR, HVERT AN­DET ÅR EL­LER I HVERT FALD HVERT TRED­JE ÅR".

bil­le­de. Hey­sel og ude­luk­kel­sen fra Eu­ro­pa der­ef­ter be­tød me­get. Ef­ter Hills­bor­ough gik det galt. Det sun­de fun­da­ment spra­ek­ke­de. Det er sva­ert at pe­ge på en­kelt­per­so­ner. Men jeg tror, at klub­ben har haft sva­ert ved at for­stå, at man var nødt til at gø­re no­get an­der­le­des end det, der ik­ke fun­ge­re­de la­en­ge. Det blev ik­ke la­en­ge­re en selv­føl­ge, at Liverpool vandt no­get, selv­om kul­tu­ren var der. Så ta­ger man til Wem­bley og spil­ler cup-fi­na­le og kø­ber hvi­de jak­kesa­et i ste­det for ba­re at vin­de kam­pen. Man­ge små ting har skabt den lang­va­ri­ge kri­se.”

Hvor­dan har det va­e­ret at va­e­re fan?

”I bund og grund har det va­e­ret fint, men jeg hav­de ik­ke set, at der skul­le gå et kvart år­hund­re­de. Som til­ha­en­ger vil man ger­ne tro på det bed­ste og drøm­me, men der fin­des ef­ter­hån­den to slags Liverpool-fans. Der er dem, som straks tror på mester­ska­bet ef­ter fi­re sej­re i tra­ek, og så er der dem, der vil ha­ve ra­cer­bi­len kørt 20 me­ter over mål­stre­gen, før de tror på no­get som helst, for det er gå­et galt så man­ge gan­ge. Ba­re se på 2014 men og­så den­ne sa­e­son, hvor hol­det faldt sam­men mod de let­te hold. Som Liverpool-fan har man vaen­net sig til på den hår­de må­de, at man ik­ke skal ta­ge no­get for gi­vet. Jeg til­hø­rer selv sid­ste grup­pe af til­ha­en­ge­re.”

Hvor­dan ser du hol­dets nu­va­e­ren­de til­stand?

”Jeg sy­nes, at det er på ti­de, at Li­ver­pools eje­re vi­ser, om de har de sport­s­li­ge am­bi­tio­ner, som de he­le ti­den har sagt. Den må­de, de har købt spil­le­re ind på ind­til vi­de­re, har vist sig god nok til, at man kun­ne spil­le med om top 4, men ik­ke til at ka­em­pe med om mester­ska­bet. Hvis de skal vin­de no­get og helt til tops samt spil­le i Cham­pions Le­ague, skal der kom­me en helt an­den bred­de. Så snart der har va­e­ret to-tre ska­der, har der sid­det tre te­e­na­ge­re på ba­en­ken, og det er ik­ke godt nok. Ik­ke for­di de un­ge ik­ke er go­de nok, men der er stor for­skel på at va­e­re ta­lent­fuld på U/23-mand­ska­bet og så på at kun­ne aen­dre en kamp i top­pen af Pre­mi­er Le­ague.”

Hvad mang­ler hol­det?

”Der mang­ler et so­lidt for­svar. Det er ik­ke ble­vet adres­se­ret i fi­re år. Det har va­e­ret cir­kus­ag­tigt. Jeg har stor respekt for Ja­mes Mil­ner, men man kan hel­ler ik­ke ha­ve en høj­re­fo­det ven­stre ba­ck. Hvis man skal ha­ve et hold, der kan vin­de, så skal man ba­re ha­ve lat­ter­ligt go­de spil­le­re på al­le plad­ser. Trup­pen skal va­e­re bre­de­re, og der skal sid­de spil­le­re på ba­en­ken, der får folk til at ta­en­ke, at det er en sta­erk ba­enk. Over­ord­net så sav­ner jeg et bed­re for­svar, en bed­re ba­enk og en bed­re må­l­mand.”

FO­TO:RITZAU/CLAUS BONNERUP

FO­TO:RITZAU/PER LAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.