ERIKSEN KORT FORTALT

Premier League Magasinet - - Christian Eriksen -

· Chri­sti­an Dan­ne­mann Eriksen er født 14. fe­bru­ar 1992.

· Han be­gynd­te at spil­le fod­bold i klub som 2-årig, da han blev meldt ind i Mid­del­fart Gym­na­stik -og Bold­klub. I be­gyn­del­sen af 2005 skif­te­de han til OB, hvor han spil­le­de i fi­re år frem til sal­get til Ajax i ja­nu­ar 2009. Un­der­vejs var han med til at vin­de bå­de U14-DM og U16-DM med klub­ben.

· Eriksen fik de­but på A-lands­hol­det i marts 2010 mod Østrig. Spil­le­re som Pe­ter Ny­mann, Mi­cha­el Lumb og Ra­j­ko Lekic fik og­så de­but i kam­pen.

· I lands­holds­re­gi har Chri­sti­an Eriksen spil­let 69 A-land­skam­pe, sco­ret 14 mål og la­vet 12 as­sists. Han har få­et tre gu­le kort i na­tio­nens tje­ne­ste. Fra­tra­ek­ker man tra­e­nings­kam­pe har han spil­let 39 be­ty­den­de kam­pe med fem mål og syv as­sists til føl­ge.

· Chri­sti­an Eriksen har som se­ni­o­r­spil­ler al­drig få­et et rødt kort. I de of­fi­ci­el­le se­ni­o­r­kam­pe har han få­et 20 gu­le kort.

· Chri­sti­an Eriksen har spil­let eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i al­le si­ne sa­e­so­ner som se­ni­or si­den 09/10-sa­e­so­nen. I Cham­pions Le­ague er det i alt ble­vet til 22 kam­pe, to mål og syv as­sists, mens han i Eu­ro­pa Le­ague har spil­let 32 kam­pe med seks mål og ot­te as­sits til føl­ge.

· Iføl­ge In­fo­me­dia har Chri­sti­an Erik­sens navn op­t­rå­dt i dan­ske me­di­er me­re end 5.200 gan­ge i lø­bet af 2017. Kun en dansk spil­ler har få­et me­re me­di­eom­ta­le i Dan­mark: Kas­per Dol­berg.

· Si­den ung­domsår­e­ne i OB er Chri­sti­an Eriksen ble­vet sat i for­bin­del­se med en ra­ek­ke eu­ro­pa­ei­ske top­klub­ber. Her er et ud­pluk: Arsenal, Man­che­ster United, Man­che­ster City, Liverpool, Chelsea, AC Milan, Bay­ern Mün­chen, Re­al Madrid, FC Bar­ce­lo­na, Fey­eno­ord, West Ham, AZ Alk­maar, Aston Vil­la, Borus­sia Dort­mund, Ju­ven­tus, In­ter, AS Ro­ma. Des­u­den har fle­re dan­ske klub­ber va­e­ret ude ef­ter ham, her­i­blandt Vej­le og FC Midtjyl­land.

· I fa­mi­li­en Eriksen er Chri­sti­an ik­ke den ene­ste dyg­ti­ge fod­bold­spil­ler. Søste­ren Lou­i­se fra Kol­ding står så­le­des no­te­ret to ung­land­skam­pe for Dan­mark og blev i 2017 ud­ta­get til A-lands­hol­det.

· Chri­sti­an Erik­sens kon­trakt med Tottenham lø­ber frem til som­me­ren 2020.

Han be­gynd­te at spil­le fod­bold i klub som to­årig, da han blev meldt ind i Mid­del­fart Gym­na­stik -og Bold­klub

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.