KLUB­BER­NE DER FALDT

Premier League Magasinet - - Bolton Wanderers -

BOLT­ON WAN­DE­RERS

Stif­tet: 1874

Hjem­me­ba­ne: Ma­cron Sta­di­um (28.063)

Pre­mi­er Le­ague An­tal sa­e­so­ner: 13

Bed­ste pla­ce­ring: Num­mer 6 i 2005

Nedryk­ker i 2012 Nu­va­e­ren­de po­si­tion: Opryk­ker til The Cham­pions­hip

An­tal ma­na­ge­re si­den nedryk­ning: 4 _______________________________________________________________

BLA­CK­BURN ROVERS

Stif­tet: 1875

Hjem­me­ba­ne: Ewood Park (31.154)

Pre­mi­er Le­ague An­tal sa­e­so­ner: 18

Bed­ste pla­ce­ring: Me­ster i 1995

Nedryk­ker i 2012 Nu­va­e­ren­de po­si­tion: Nedryk­ker til Le­ague One

An­tal ma­na­ge­re si­den nedryk­ning: 7

Bla­ck­burn ud­for­dre­de de stør­ste i be­gyn­del­sen af Pre­mi­er Le­ague-ti­den, og med øko­no­mi fra klu­be­jer Ja­ck Wal­ker køb­te man blandt an­det an­gri­be­ren Alan Shea­rer og blev en­gelsk me­ster i 1995. Og selv om Wal­ker gik bort i 2000, lyk­ke­des det at fast­hol­de po­si­tio­nen i Pre­mi­er Le­ague bort­set fra et par sa­e­so­ner om­kring årtu­sind­skif­tet, men så blev klub­ben solgt til den in­di­ske kyl­lin­ge­pro­du­cent Venky's, og der­ef­ter gik alt galt. Der var in­gen ret­ning i klub­ben, ma­na­ge­re kom og gik, og da sa­e­so­nen 2016/17 var slut skrev Bla­ck­burn hi­sto­rie som den før­ste Pre­mi­er Le­ague-vin­der, der ryk­ke­de ned i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. _______________________________________________________________

LE­EDS UNITED

Stif­tet: 1919

Hjem­me­ba­ne: El­land Ro­ad (37.890)

Pre­mi­er Le­ague An­tal sa­e­so­ner: 12

Bed­ste pla­ce­ring: Num­mer 3 i 2000

Nedryk­ker i 2004 Nu­va­e­ren­de po­si­tion: Num­mer 7 i Cham­pions­hip 16/17

An­tal ma­na­ge­re si­den nedryk­ning: 13

Den sid­ste me­ster fra før 1. di­vi­sion blev til Pre­mi­er Le­ague var og­så en va­eg­tig klub i den nye tur­ne­ring, specielt fra 1997 til 2002 hvor Le­eds fast lå i top fem og un­der­vejs og­så nå­e­de en se­mi­fi­na­le i Cham­pions Le­ague. Men så sat­se­de man på fast at spil­le med i den bed­ste eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­ring, og da det kik­se­de, faldt øko­no­mi­en fuld­sta­en­dig fra hin­an­den på grund af et stort over­for­brug. Alt blev solgt, og man end­te i be­ta­lings­stands­ning i 2007 med nedryk­ning til Le­ague One som en kon­se­kvens. Si­den har fle­re kon­tro­ver­si­el­le eje­re ik­ke for­må­et at løf­te klub­ben derop, hvor de man­ge til­ha­en­ge­re fø­ler, at den hø­rer hjem­me: Pre­mi­er Le­ague. _______________________________________________________________

Le­eds United ka­em­per i øje­blik­ket for at kom­me til­ba­ge i Pre­mi­er Le­ague. Fo­to: Ritzau/ap Photo /Ga­reth Cop­ley.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.