DAVID PRE­E­CE OM KASPER SCHMEICHEL

Premier League Magasinet - - Målmaend -

Han er må­ske ik­ke en ver­dens­klas­se­må­l­mand, men han er god i de sto­re kam­pe. Hvis jeg var ham, vil­le jeg af­sted til en stor klub nu med tan­ke på hans al­der (31). Han er en big ga­me play­er. Hvis man ta­ger til en stor klub, om det så er Chelsea el­ler Manchester United, er al­le kam­pe en stor kamp. Vi så til VM, at han kan pra­este­re i de sto­re kam­pe. Sidste sa­e­son var ik­ke en dår­lig sa­e­son, men den var hel­ler ik­ke spe­ci­elt min­de­va­er­dig. Han hav­de to-tre rig­tig go­de sa­e­so­ner med Leicester in­den da. Han er ik­ke i ver­dens­klas­se men lig­ger li­ge under det ni­veau. I en stør­re klub kan han vok­se end­nu me­re. Han har vist, at han sta­bilt kan pra­este­re på et højt ni­veau. Han har brug for et skif­te. Han står ik­ke øverst på stor­klub­ber­nes øn­ske­li­ster, men det be­ty­der jo ik­ke, at det ik­ke kan ske. Nog­le gan­ge for­svin­der de øver­ste mu­lig­he­der, og så er der en chan­ce. Om det er en ke­e­per, der bli­ver ska­det, el­ler en ke­e­per der for­svin­der i sidste øje­blik, og så bli­ver klub­ben des­pe­rat. Han bli­ver en bed­re må­l­mand, hvis han skif­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.