LI­VET MED EMERY OG UDEN WENGER

ARSENALS ÅR 1 EF­TER WENGER

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Mi­cha­el Kja­er­bøl

En­hver fod­bol­del­sker, der er på be­søg på Emira­tes, får et na­er­mest mas­sivt ind­tryk af en klub, hvor for­tid og nu­tid føl­ges ad. Hvor hi­sto­ri­ens tings­lig­gø­rel­se i den grad un­der­byg­ger klub­bens iden­ti­tet. Sel­ve det im­po­ne­ren­de sta­dion er be­kla­edt med sto­re fri­ser, der, som et me­ter­højt epos, hyl­der de hi­sto­ri­ske klubhel­te. Det er et sted, der na­e­sten em­mer af klas­se. Men pa­ra­doksalt nok er klub­ben på man­ge pa­ra­me­tre ud­klas­se­ret. Det er år 1 ef­ter Wenger i Ar­se­nal. Få fod­bold­per­son­lig­he­der har i så ud­pra­e­get grad op­nå­et at va­e­re sy­no­nym med en klub som Arsenals nu for­hen­va­e­ren­de ma­na­ger, Arsè­ne Wenger. 22 år med an­svar for den sam­me top­klub er ef­ter­hån­den helt uhørt i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Det er da hel­ler ik­ke uri­me­ligt at på­stå, at Wenger fuld­kom­men trans­for­me­re­de Nord­lon­dons gam­le ka­nonér-klub. Da fransk­man­den tog over ef­ter det kor­te Bru­ce Rioch-in­ter­mezzo i 1996, ar­ve­de han som ny ma­na­ger i dén grad Arsenals for­cer og svag­he­der fra den far­ve­ri­ge og kon­tro­ver­si­el­le Ge­or­ge Gra­ham. Skot­ten hav­de i si­ne knap 10 år som chef ført Ar­se­nal frem til to mester­ska­ber, en FA Cup og to Liga cup tri­um­fer, samt en sejr i Eu­ro­pa Cup­pen for po­kal­vin­de­re. Gra­ham for­må­e­de at ska­be en vin­der­men­ta­li­tet i Ar­se­nal, der stod i klar kontrast til den fo­re­gå­en­de Ter­ry Neill-pe­ri­o­de, hvor the Gun­ners stort set hvert ene­ste år op­ti­mi­stisk blev na­evnt blandt fa­vo­rit­ter­ne til mester­ska­bet, men kon­ti­nu­er­ligt ten­de­re­de til at fal­de sam­men, når pro­gram­met stram­me­de til ved ju­le­tid, når få­re­ne of­te skil­les fra buk­ke­ne i top­stri­den i den en­gel­ske liga. Un­der Gra­ham blev Ar­se­nal hol­det, der sled mod­stan­der­ne op. Det tak­ti­ske fo­kus lå na­er­mest en­si­digt på lø­be- og of­fer­vil­je, fight og fuld fy­sisk de­di­ka­tion, samt en ual­min­de­lig sta­erk og sam­men­spil­let de­fen­siv ba­se. Det var ik­ke ual­min­de­ligt, at Ar­se­nal score­de i slut­mi­nut­ter­ne el­ler i over­ti­den, ef­ter 90 mi­nut­ter med sten­hårdt og kon­cen­tre­ret ar­bej­de, hvor lon­do­ner­nes tem­po og fy­sik vir­ke­de som en

"UNAI EMERY SKAL FIN­DE DE FORSVARSTYPER DER PAS­SER OP­TI­MALT IND I ARSENALS STIL. OG SÅ MÅ DE IK­KE KO­STE FOR ME­GET"

uop­hør­ligt ta­er­sken­de sli­be­sten på mod­stan­der­ne. Det var sim­pelt og sa­er­de­les ef­fek­tivt. Men sa­er­lig kønt el­ler un­der­hol­den­de var det nu ik­ke. Da Gra­ham ef­ter et suc­ces­rigt tiår ind­hen­te­des af hi­sto­ri­er om lys­sky re­turkom­mis­sion, hav­de han me­re el­ler min­dre slidt sit eget hold op. Den urok­ke­li­ge de­fen­siv, per­so­ni­fi­ce­ret i kap­ta­j­nen To­ny Adams, var sta­dig sta­erk. Selv da det stod klart, at Adams hav­de al­vor­li­ge per­son­li­ge pro­ble­mer. Men i Gra­hams sid­ste sa­e­son i 1995 blev det ty­de­ligt for al­le, at trup­pen var ramt af me­tal­tra­et­hed. Ka­no­ner­ne i front skød med løst kr­udt, og Ar­se­nal var det na­e­strin­gest scorende hold i he­le liga­en! Re­sul­ta­tet blev en 12.-plads, og klub­ben var ef­ter­hån­den ”bran­det” som ”Bor­ing Ar­se­nal”. Da kor­rup­tions­skan­da­ler­ne så sam­ti­dig va­el­te­de ned over Gra­ham, var hans tid i spid­sen for Ar­se­nal om­me. Med olds­chool co­a­ching- me­to­der hav­de han holdt sin spil­ler­trup i kort og stram snor. Det tak­ti­ske op­la­eg blev i sta­dig til­ta­gen­de grad lagt med va­egt på de­fen­siv og fight. Med Arsè­ne Wenger fik Ar­se­nal no­get helt, helt an­der­le­des og na­er­mest di­a­me­tralt mod­sat. Wen­gers mand­skabs­be­hand­ling lag­de va­egt på di­a­log og gen­si­dig loy­a­li­tet. Fransk­man­den blev hur­tigt kendt for at ud­vik­le ta­lent­ful­de spil­le­re, som tid­li­ge­re hav­de haft pro­ble­mer med di­sci­plin og tem­pe­ra­ment. Det gjaldt fx for spil­le­re som Thier­ry Hen­ry, Pa­tri­ck Vieira og Ro­bin van Per­sie. I sam­me mo­ment blev det tak­ti­ske til­gan­gen til spil­let - aen­dret to­talt. Det er ik­ke for me­get sagt, at Wenger fuld­kom­men trans­for­me­re­de Ar­se­nal. The Gun­ners blev nu et gen­nem­ført og in­dis­kuta­belt tek­nisk spil­len­de og bold­be­sid­den­de fod­bold­hold. Et nyt brand og et nyt kon­cept blev byg­get op på re­kord­tid. ”Bor­ing Ar­se­nal” blev ef­fek­tivt ma­net i gra­ven, og Ar­se­nal blev i ste­det sy­no­nym med se­va­er­dig, of­fen­siv short­pas­sing. Tri­um­fer­ne fulg­te da og­så i en sand per­le­ra­ek­ke, og Wen­gers ”In­vin­cib­les” med mester­ska­bet i 2004 står sta­dig som en uover­truf­fen suc­ces i klub­bens hi­sto­rie. Fransk­man­den hav­de si­ne kla­re tak­ti­ske spids­kom­pe­ten­cer i net­op at or­ga­ni­se­re po­s­ses­sion-spil­let. Grun­dreg­len var, at den spil­ler, der modt­og bol­den, al­tid skul­le sø­ge at ven­de front mod mod­stan­der­nes mål. Så­le­des fik man lagt et of­te ui­mod­ståe­ligt pres på hold, der sat­se­de på at stå dybt og prak­ti­se­re­de ta­et­te fy­si­ske mar­ke­rin­ger. Og de un­ge spil­le­re på aka­de­mi­et sko­le­des kon­cep­tu­elt i den­ne tek­ni­ske fod­bold­stil. Men Wenger hav­de ar­vet en so­lid og gen­nem­ru­ti­ne­ret de­fen­siv fra Gra­ham-ae­ra­en, og da de gam­le er­far­ne kra­ef­ter grad­vist lag­de op, blev det ef­ter­hån­den ret evi­dent, at Wenger ik­ke hav­de sam­me be­greb om at stab­le et tro­va­er­digt for­svar på be­ne­ne. Min­det om spil­le­re som Pa­scal Cy­gan, Phil­lipe Sen­deros, Jo­hann Djor­ou, Se­ba­sti­an Schil­lac­ci og Ma­nu­el Al­mu­nia kan nok få det til at lø­be iskoldt ned ad ryg­gen på de fle­ste Goo­ners. Man kan an­fø­re til Wen­gers for­svar - og det er of­te ble­vet gjort - at han ge­ne­relt ik­ke hav­de na­er sam­me pen­ge­pung at gø­re godt med sam­men­lig­net med for ek­sem­pel Chel­sea og de to Man­che­ster-klub­ber, men det er ret så uomt­vi­ste­ligt og gan­ske tan­ke­va­ek­ken­de, at ”Le Pro­fes­seur” hav­de til­tro til de­fen­siv­spil­le­re, der re­elt knap nok hav­de Pre­mi­er Le­ague-stan­dard. Det lyk­ke­des hel­ler al­drig for al­vor at få im­ple­men­te­ret et ef­fek­tivt pres­sy­stem, som man ser det i Bar­ce­lo­na og Bay­ern Mün­chen. To klub­ber, som el­lers gav Wenger og co. al­vor­li­ge og la­ester­li­ge fod­bold­lek­tio­ner ved fle­re lej­lig­he­der. Man­gen en Ar­se­nalsup­por­ter har måt­tet spør­ge sig selv, om re­la­tivt lang­som­me for­svars­spil­le­re som Sk­hodran Musta­fi og me­get lang­som­me for­svars­spil­le­re som Per Mer­tesa­ck­er over­ho­ve­det pas­se­de ind i en stil, hvor det me­ste af spil­let fo­re­gik på mod­stan­der­nes ba­ne­halv­del, og de­fen­si­ven som en lo­gisk føl­ge nød­ven­dig­vis måt­te stå ret højt, som of­test uden støt­te fra de an­grebs­be­to­ne­de ba­cks. Det måt­te jo gø­re Ar­se­nal (alt for) sår­ba­re de­fen­sivt. De sid­ste 4-5 Wenger-sa­e­so­ner blev som at føl­ge tor­deng­u­dens bry­de­kamp mod sel­ve ti­dens tand. Pro­fes­sorens fald vir­ke­de som no­get uaf­ven­de­ligt. Sa­e­so­nen 2017-18 blev da og­så den re­sul­tat­ma­es­sigt dår­lig­ste i Wen­gers 22 år i Ar­se­nal. Må­ske vil hans ef­ter­ma­e­le med ti­den bli­ve me­re pra­e­get af den suc­ces­ri­ge me­ta­mor­fo­se, han til­før­te Ar­se­nal, end af den sport­s­li­ge derou­te, der, trods 3 mester­ska­ber og he­le 7 FA Cup-tri­um­fer, gjor­de ham så sta­er­kt om­dis­ku­te­ret blandt fans og fod­bold­folk i den sid­ste del af hans tid i klub­ben. Li­ge­som Wen­gers trans­for­me­ring af Ar­se­nal var sta­er­kt til­tra­engt i 1996, så er der og­så brug for en re­vi­ta­li­se­ring af the Gun­ners i 2018. Den nyud­na­evn­te spansk/ba­ski­ske Unai Emery Ex­te­goi­en har en stor op­ga­ve for­an sig.

DEN BLØDENDE DE­FEN­SIV

Først og frem­mest skal Arsenals de­fen­siv fin­de et sta­bilt le­je - uden at det går ma­er­k­bart ud over det ”brand” i form af se­va­er­dig, tek­nisk fod­bold, som Wenger byg­ge­de op. Unai Emery skal fin­de de forsvarstyper, der pas­ser op­ti­malt ind i Arsenals stil. Og så må de ik­ke ko­ste for me­get. For Arsenals be­sty­rel­se har kun af­sat 50 mio. £ til nyind­køb og for­sta­er­k­nin­ger. Det ra­ek­ker ik­ke langt i for­hold til Pre­mi­er Le­agu­es op­he­de­de pris­ni­veau­er. Løs­nin­gen

på kort sigt er der­for at gå ef­ter spil­le­re, der al­le­re­de har be­vist sig i en af de sto­re liga­er, og har kon­trak­ter, der står til at ud­lø­be in­den for en over­sku­e­lig frem­tid. I for­vej­en ud­stak Arsenals ind­købspo­li­tik al­le­re­de i fjor en ny ret­ning un­der chef­scout Sven Misl­in­tats ind­fly­del­se. Der blev hen­tet ru­ti­ne­re­de og fa­er­di­g­ud­vik­le­de spil­le­re ind i form af den ar­men­ske midt­ba­ne­spil­ler Hen­rykh Mk­hi­tary­an, hvis kar­ri­e­re var no­get kuld­sej­let i Mourin­hos Man­che­ster Uni­ted, og Ga­bo­nan­gri­be­ren Pierre-emerick Aubameyang. To spil­le­re på hen­holds­vis 30 og 29, der som ty­per lig­ger langt fra Wen­gers el­lers fo­re­truk­ne trans­fer­mål: de un­ge og ta­lent­ful­de og langt fra fa­er­dig­mo­del­le­re­de spil­le­re. Til­knyt­nin­gen til Misl­in­tats tid­li­ge­re klub, Dort­mund, er umi­sken­de­lig. Eme­rys før­ste sig­ning i som­me­rens trans­fer­vin­due er da og­så en er­fa­ren - og bil­lig af slagsen. 34-åri­ge Step­han Li­cht­ste­i­ner fra Ju­ven­tus var nok ik­ke li­ge dén trans­fer, de fle­ste hav­de set kom­me. Schweizi­ske Li­cht­ste­i­ners kar­ri­e­re så el­lers ud til at syn­ge på sid­ste vers - han spil­le­de ik­ke fast i Ju­ven­tus i den for­gang­ne sa­e­son men Sven Misl­in­tat og Emery me­ner alt­så, at ”For­re­st Gump”, som den ru­ti­ne­re­de høj­re ba­ck kal­des i Ita­li­en på grund af sin sa­e­reg­ne lø­be­stil, kan til­fø­re Arsenals de­fen­siv no­get af den for­nød­ne sta­bi­li­tet. Det er fa­da­e­ser som dén i Liga Cup-fi­na­len mod Man­che­ster Ci­ty, hvor et langt ud­s­park fra Wil­ly Ca­bal­lero st­ud­se­de over ho­ve­d­et på Sk­hodran Musta­fi og gav Agüero en frilø­ber og en scor­ing, som skal und­gås frem­over. Den nye ma­na­gers lands­mand, Hector Bel­le­rin, sid­der el­lers fast på høj­re ba­ck­po­si­tio­nen, men trods uomt­vi­ste­lig hur­tig­hed, så har Bel­le­rin ret iøj­ne­fal­den­de svag­he­der i sit spil - isa­er den de­fen­si­ve del af det - og det skal kon­kur­ren­cen med den al­dren­de schweizer alt­så ret­te op på. Og­så i cen­ter­for­sva­ret er der aen­drin­ger på vej. Sk­hodran Musta­fis po­si­tion er sva­ek­ket ef­ter en ge­ne­relt skuf­fen­de sa­e­son. An­fø­re­ren Lau­rent Kosci­el­ny er lang­tids­ska­det, og gam­le Per Mer­tesa­ck­er har lagt støv­ler­ne på hyl­den. Der skal hen­tes folk ind, og at­ter er Sven Misl­in­tats bag­grund i Dort­mund ma­er­k­bar. For Ar­se­nal hen­te­de i star­ten af juli Dort­munds 30-åri­ge gra­e­ske cen­ter­for­sva­rer So­kra­tis Pa­pa­stat­hopoulos til Nord­lon­don. Må­l­mand­s­plad­sen var sta­er­kt om­dis­ku­te­ret i Wen­gers af­skeds­sa­e­son. Pe­tr Cech lig­ne­de en mand, der var i den ab­so­lut sid­ste del af kar­ri­e­ren - el­ler og­så var han ef­ter­hån­den sta­er­kt og ty­de­ligt på­vir­ket af et us­am­men­ha­en­gen­de for­svar? Hvor­om al­ting er, mi­ste­de Cech sin plads i må­let til co­lom­bi­an­ske Ospi­na. Men Emery vil na­ep­pe fo­re­tra­ek­ke en af dem. Ty­ske Bernd Leno fra Bay­er Le­ver­ku­sen blev i ju­ni spa­ni­e­rens (og Sven Misl­in­tats) før­ste sto­re sa­e­son­trans­fer, og den tid­li­ge­re Le­ver­ku­sen-ke­e­per er ga­ran­te­ret ik­ke hen­tet for ca. 20 mio. £ for at sid­de ba­en­ket. I ven­stre for­svars­si­de er Emery gan­ske pa­ent ru­stet. Gen­nem­ru­ti­ne­re­de Na­cho ”Ma­cho” Mon­re­al blev kå­ret til årets spil­ler af Arsenals fans i fjor - og over­ra­sken­de ud­ta­get til den span­ske trup til VM i Rusland. Al­ter­na­ti­vet, Se­ad Ko­la­si­nac, er et po­wer­hou­se der er sta­er­kt an­ven­de­lig, hvis Emery (mod for­vent­ning) fo­re­tra­ek­ker at spil­le med en tre­ba­ck-ka­e­de - no­get, som Wenger - ef­ter­hån­den no­get spora­disk - for­søg­te sig med. Li­ge­som for­sva­ret kal­der og­så den cen­tra­le midt­ba­ne på et ef­ter­syn. Emery har hen­tet den loven­de uru­gu­ay­a­ner Lucas Tor­reira i Samp­do­ria. Be­dømt på den lil­le ma­skin­rums-sli­ders ind­sats ved ver­dens­mester­ska­bet, kan han vi­se sig at bli­ve et ka­non­køb! Han bli­ver et de­fen­sivt sup­ple­ment til Aa­ron Ram­sey og Gra­nit Xha­ka. San­ti Ca­zor­la har ud­spil­let sin rol­le i klub­ben ef­ter 2 års ska­des­ma­re­ridt, og egyp­ti­ske Mo­ham­med El-ne­ny bli­ver na­ep­pe me­re end et al­ter­na­tiv. Klub­bens eget ”avls­pro­dukt”, Ja­ck Wils­he­re, fik ik­ke for­la­en­get sin kon­trakt, og selv om det vil ska­e­re i hjer­tet på man­ge Ar­se­nal-fans, så er det van­ske­ligt at be­na­eg­te, at Wils­he­res form­kur­ve i sid­ste sa­e­son var ek­stremt re­gres­siv. Wa­li­si­ske Ram­sey der­i­mod hav­de en re­la­tivt ska­des­fri og suc­ces­rig sa­e­son. Fak­tisk en af hans al­ler­bed­ste i de 8 år midt­ba­ne­dy­na­mo­en har va­e­ret på Emira­tes. Han er ud­set til en nøg­lerol­le sam­men med den skud­sta­er­ke eks-glad­ba­cher Gra­nit Xha­ka. Sidst­na­evn­te har end­nu ik­ke for al­vor ind­fri-

HÅNET OG KRI­TI­SE­RET FOR SIN MANG­LEN­DE OPOFRELSE FOR HOL­DET. SKAL EMERY HA­VE EN KICKSTART MED AR­SE­NAL, SÅ ER DET AF ALT­AF­GØ­REN­DE BE­TYD­NING, AT SPA­NI­E­REN KAN FÅ ÖZIL TIL AT LE­VE­RE

et de hø­je for­vent­nin­ger - nu ef­ter to års la­e­re­tid i Pre­mi­er Le­ague. Emery ser dog ud til at ha­ve sta­erk til­tro til den 26-åri­ge al­bansk-schweizer, der er ble­vet ud­sty­ret med en for­la­en­gel­se af sin kon­trakt på Emira­tes. I den for­bin­del­se ud­tal­te han selv, at han ”hav­de mod­stået det tun­ge pres (at skif­te til PL) og nu føl­te sig klar til at ta­ge det na­e­ste skridt”. Der vil va­e­re man­ge Goo­ners, der ser frem til at føl­ge en me­re sta­bil og fo­ku­se­ret Xha­ka. Ste­ven Nzon­zi fra Eme­rys tid­li­ge­re klub Se­vil­la er sand­syn­lig­vis den nye ma­na­gers drøm­me­spil­ler som frem­ti­dig midt­ba­ne­le­der. Men et køb vil i alt fald kra­e­ve til­før­sel af be­trag­te­ligt stør­re trans­fer­sum­mer end de 50 mil­li­o­ner eu­ro, som spa­ni­e­ren er stil­let i ud­sigt.

DET MANG­LEN­DE HØ­JE PRES

Det er of­te ble­vet frem­ha­e­vet at Ar­se­nal un­der Wenger har mang­let en ”plan B” i for­hold til det po­s­ses­sion-spil, som er be­sna­e­ren­de, når det lyk­kes, og ener­ve­ren­de at se på når det ik­ke fun­ge­rer. Sam­men­lig­net med Man­che­ster Ci­ty er det iøj­ne­fal­den­de, at for­sø­ge­ne på at or­ga­ni­se­re og im­ple­men­te­re et højt pres­spil ik­ke er lyk­ke­des ef­ter hen­sig­ten. Mang­len­de over­blik og le­der­skab blandt de cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re er mu­lig­vis en del af for­kla­rin­gen på det­te. Ar­se­nal har ik­ke si­den Vieira haft en af­gø­ren­de kap­ta­jn/le­der­ty­pe på midt­ba­nen. En an­den for­kla­ring er, at klub­bens bed­ste tek­ni­ske of­fen­si­ve kort, ty­ske Mesut Özil, of­te - og isa­er i de ta­et­te topkam­pe - vir­ker be­ma­er­kel­ses­va­er­dig fleg­ma­tisk og na­e­sten li­ge­frem uen­ga­ge­ret. Når he­le midt­ba­nen ik­ke age­rer som en sam­let en­hed, er det sva­ert at få det ener­gi­ske pres­spil til at fun­ge­re. Özil er en spil­ler, der de­ler van­de­ne blandt fans og eks­per­ter. Be­un­dret for over­blik og tek­nisk kun­nen. Hånet og kri­ti­se­ret for sin mang­len­de opofrelse for hol­det. Skal Emery ha­ve en kickstart med Ar­se­nal, så er det af alt­af­gø­ren­de be­tyd­ning, at spa­ni­e­ren kan få Özil til at le­ve­re. En Mk­hi­tiry­an kun­ne va­e­re et mu­ligt al­ter­na­tiv til Özil in­den for trup­pen, mens ar­gen­ti­ne­ren Ever Ba­ne­ga, som Emery ken­der ind­gå­en­de fra sin Se­vil­la-tid, nok vil­le va­e­re ma­na­ge­rens first­choi­ce, hvis han da kun­ne ifø­re sig stør­re spendér­buk­ser.

AN­GRE­BET. 1 EL­LER 2 I FRONT?

Sand­syn­lig­vis kom­mer Emery til at spil­le med bå­de Aubameyang, La­ca­zet­te og Özil sam­ti­dig. Det­te vil dog nok be­ty­de, at én af de to cen­ter­forwards (ef­ter alt at døm­me bli­ver det La­ca­zet­te) må la­de sig nø­je med et ud­gangs­punkt lidt ude i si­den. At Unai Emery har gi­vet Ja­ck Wils­he­res trø­je­num­mer 10 til Özil, må va­e­re en klar in­di­ka­tion af, at den­ne kom­mer til at bi­be­hol­de sin nøg­lepo­si­tion i Arsenals of­fen­siv. Kan Emery få de tre na­evn­te til at gå i spa­end, kan the Gun­ners må­ske imø­de­se bed­re ti­der un­der de­res nye ba­ski­ske ma­na­ger.

DEN NYE MAND - OG DE TUN­GE FOD­SPOR

Li­ge si­den Arsenals sto­re na­tio­na­le gen­nem­brud i 1930’er­ne har klub­ben haft en ra­ek­ke yderst mar­kan­te ma­na­ger­skik­kel­ser. Det var le­gen­da­ri­ske Her­bert Chap­man, der skab­te det klas­si­ske Ar­se­nal. En stor­klub fun­de­ret på den mo­der­ne idé om, at den klub, der kan sam­le de bed­ste spil­le­re, er den klub, der vin­der. Og den end­nu me­re mo­der­ne idé om at hvis man med de­fen­siv struk­tur og or­ga­ni­sa­tion kan for­hin­dre mod­stan­der­ne i at sco­re mål, så har man ba­net vej­en for suc­ces. Si­den blev der la­en­ge­re imel­lem tri­um­fer­ne. Der skul­le et yderst apar­te tra­e­ner­sam­ar­bej­de i star­ten af 70’er­ne til for at løf­te the Gun­ners til tid­li­ge­re ti­ders ha­e­der. På bun­den af en hi­sto­risk re­sul­tat­ma­es­sig bøl­ge­dal an­sat­te be­sty­rel­sen klub­bens fy­si­o­te­ra­pe­ut som klub­bens ma­na­ger. Ber­tie Mee var en rar og vel­lidt del af Arsenals ”ba­ck­room staff”, men han hav­de ik­ke no­gen be­ma­er­kel­ses­va­er­dig ak­tiv kar­ri­e­re bag sig (i mod­sa­et­ning til for­ga­en­ge­ren), og han hav­de al­drig aspi­re­ret til et ma­na­gerjob. Men Mee var klog nok til at va­e­re be­vidst om eg­ne for­cer og be­gra­ens­nin­ger, og han fik an­sat en­gelsk fod­bolds da­va­e­ren­de wizz kid, den un­ge fod­bold­nør­de­de mestertak­ti­ker Don Howe som as­si­stent. Det gik for­bløf­fen­de godt. Howe (og den an­den as­si­stent, den se­ne­re Man­che­ster Uni­ted-ma­na­ger Da­ve Se­xton) plan­lag­de tra­e­nin­gen og de tak­ti­ske op­la­eg, mens Mee var klub­bens jovi­a­le og char­me­ren­de an­sigt udadtil. Sam­ar­bej­det mel­lem fy­si­o­te­ra­pe­u­ten og tra­e­ner-nør­den brag­te Ar­se­nal til­ba­ge til top­pen af en­gelsk fod­bold, med The Doub­le-tri­um­fen i 1971 som det ab­so­lut­te høj­de­punkt. 46-åri­ge Unai Emery har (om end han hver­ken har en for­tid som hver­ken fy­si­o­te­ra­pe­ut el­ler for den sags skyld tolk) hel­ler ik­ke no­gen pran­gen­de ak­tiv bag­grund. Helt indtil da­gen før an­non­ce­rin­gen af hans an­sa­et­tel­se i Ar­se­nal FC var Pep Gu­ar­di­o­la-as­si­sten­ten, den tid­li­ge­re Ar­se­nal-an­fø­rer Mi­kel Ar­te­ta, book­ma­ker­nes kla­re fa­vo­rit til at over­ta­ge ef­ter Wenger. Spil­le­de man en 5-pund sed­del på Ar­te­ta som ny mand i the du­gout, kun­ne man få 6 igen. Så det kom i den grad bag på spil­fir­ma­er­ne - og de fle­ste eks­per­ter - at Emery over­ha­le­de sin lands­mand in­denom i sid­ste øje­blik. I mod­sa­et­ning til Ar­te­ta så mang­ler Emery det ind­gå­en­de kend­skab til liga­en. Det er må­ske der­for, man har be­holdt Wen­gers as­si­stent, Ste­ve Bould, i sta­ben. Der er el­lers skif­tet grun- digt ud i Wen­gers fa­ste folk. Blandt an­dre må­l­mand­stra­e­ner Ger­ry Peyton, as­si­sten­ten Boro Pri­morac, fy­sisk tra­e­ner To­ny Col­bert, første­holds-co­ach Jens Le­h­mann og che­fen for den me­di­cin­ske stab, Co­lin Lewin, der al­le er rø­get ud for at gi­ve plads til Eme­rys eget ba­ck­room staff med den tro­fa­ste as­si­stent Ju­an Car­los Car­cedo i spid­sen. I en klub, der ik­ke har skif­tet ud på ma­na­ger­po­si­tio­nen i 22 år, er det en om­va­elt­ning. Man­ge af Wen­gers me­d­ar­bej­de­re har va­e­ret med i man­ge år, og er in­ter­nt ble­vet op­fat­tet som ”klub­ma­end”. Men - i mod­sa­et­ning til for 22 år si­den - er det jo nu helt al­min­de­ligt, at en ny ma­na­ger ta­ger sit team med sig. Der er og­så gjort op med den be­syn­der­li­ge in­ter­ne re­gel om, at man kun vil­le for­ny kon­trak­ter, der var i sit sid­ste lø­ben­de år. Den nye ma­na­ger kan i den hen­se­en­de støt­te sig til - som tid­li­ge­re na­evnt - den ind­fly­del­ses­ri­ge chef for scou­ting, Sven Misl­in­tat, og til den tid­li­ge­re Team Sky-an­sat­te ad­vo­kat Hus­se­in Fa­h­my, der for­hand­ler kon­trak­ter med al­le nu­va­e­ren­de og kom­men­de Ar­se­nal-spil­le­re - ef­ter si­gen­de i et ta­et sam­ar­bej­de med Unai Emery, der da og­så har ry for at va­e­re va­e­sent­ligt ta­et­te­re på hol­det i tra­e­nings­ma­es­sigt øje­med - alt­så me­re ”hands-on” i det dag­li­ge, sam­men­lig­net med sin for­ga­en­ger. Emery har, i mod­sa­et­ning til Ar­te­ta, en hel del ”prak­tisk er­fa­ring” som ma­na­ger på hø­je­ste ni­veau. He­le 3 Eu­ro­pa Le­ague-tit­ler med Se­vil­la og 2 gan­ge ”the doub­le” med det fe­te­re­de rig­mands­le­ge­tøj i Pa­ris Saint Ger­main vid­ner om en tra­e­ner, der ved, hvor­dan man vin­der fod­bold­kam­pe. I hans all-ti­me record som tra­e­ner står han no­te­ret for at ha­ve sej­ret i im­po­ne­ren­de 53,5 % af al­le op­gør. Der har dog og­så va­e­ret mod­gang. Det blev til min­dre end én sa­e­son i rus­sisk fod­bold og Spartak Moskva i 2012, før der van­ke­de en fy­re­sed­del, og i Pa­ris kun­ne de fran­ske tri­um­fer ik­ke op­ve­je de ara­bi­ske eje­res skuf­fel­se over at Ney­mar og co. ik­ke kun­ne gå he­le vej­en i Cham­pions Le­ague. I Ar­se­nal kom­mer Eme­rys op­ga­ve me­re til at lig­ne den, han va­re­tog i Se­vil­la, end den han hav­de i Pa­ris. Suc­ceskri­te­ri­et her og nu må va­e­re - med et be­gra­en­set bud­get - at kva­li­fi­ce­re the Gun­ners til Cham­pions Le­ague igen og ska­be for­ny­et tro på pro­jek­tet om­kring Emira­tes, trods hård kon­kur­ren­ce fra Man­che­ster-klub­ber­ne, Li­ver­pool og ik­ke mindst de to Lon­don-ri­va­ler, Tot­ten­ham og Chel­sea. Og star­ten bli­ver hård. Nord­lon­dons ka­nonérer står over for Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea i de to før­ste kam­pe i sa­e­so­nen, så der vil straks fal­de et fin­ger­peg om, hvor­vidt the Goo­ners - Arsenals tro­fa­ste sup­por­ter­ska­re - kan gå imod bed­re ti­der.

Arsè­ne Wenger var stort set ukendt i Stor­bri­tan­ni­en, da han over­tog ma­na­ger­po­sten i Ar­se­nal. Den ube­sej­re­de Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son i 2003/2004 står til­ba­ge som et af høj­de­punk­ter­ne og en af de helt sto­re hold­pra­e­sta­tio­ner i ra­ek­kens hi­sto­rie.

Unai Emery fik fle­re øn­ske­spil­le­re tid­ligt på som­me­ren for­ud for den sto­re op­ga­ve, det bli­ver at er­stat­te Arsè­ne Wenger.

Mesut Özil har haft et par sva­e­re sa­e­so­ner for Tys­klands lands­hold så­vel som Ar­se­nal. Ty­ske­ren for­la­en­ge­de i be­gyn­del­sen af året sin kon­trakt i Ar­se­nal til som­me­ren 2021.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.