DE SMÅ EROBRER LA LIGA

Premier League Magasinet - - La Liga - Tekst: Ni­co­lai Lis­berg

Det er hold, der ret be­set ik­ke bur­de kun­ne spil­le i La Liga. De sam­le­de løn­nin­ger til spil­ler­trup­per­ne er min­dre end Lio­nels Mes­sis årsløn, og ind­byg­ger­tal­let i by­er­ne til­sam­men kun­ne ik­ke fyl­de Camp Nou op. Eibar og Huesca er Tv-sta­tio­ner­nes ho­ved­brud, men La Li­gas for­bil­le­de, og så mø­des de i før­ste run­de af den nye sa­e­son.

Søn­dag den 19. au­gust 2018 bli­ver en hi­sto­risk dag. Den nye sa­e­son i La Liga er fløjtet i gang to da­ge for­in­den, og de fle­stes øj­ne vil igen va­e­re ret­tet mod FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, At­léti­co Madrid, Se­vil­la, Va­len­cia, og al­le de an­dre sto­re hold. Men klok­ken 18.15 den­ne søn­dag får to af liga­ens mind­ste hold no­gen­sin­de sce­nen for sig selv i et par ti­mer, når Eibar mø­der Huesca på Ipu­ra. Et sta­dion, der ef­ter et par om­byg­nin­ger nu kan rum­me he­le 7.083 be­sø­gen­de, i en by med 27.783 ind­byg­ge­re, mod et hold, der for før­ste gang er i den bed­ste span­ske ra­ek­ke. Det er kon­tra­ster­nes La Liga. Blandt de sto­re stjer­ner fin­der vi hold fra by­er med ind­byg­ger­tal, der ik­ke en­gang kun­ne fyl­de Camp Nou op. Til­sam­men, vel at ma­er­ke. I en tid, hvor der sa­et­tes den ene trans­fer­re­kord ef­ter den an­den, og hvor spil­ler­løn­nin­ger­ne eks­plo­de­rer, er sa­er­ligt Eibar og Huesca en ka­er­kom­men på­min­del­se om,

hvad in­ter­na­tio­nal top­fod­bold og­så er og kan va­e­re, og hvor langt man kan kom­me med øko­no­misk an­svar­lig­hed og hårdt ar­bej­de.

SUC­CES FOR LÅNT KONFETTI

De fle­ste ken­der ef­ter­hån­den hi­sto­ri­en om Eibar, men lad os ba­re genop­fri­ske den for en god or­dens skyld. En lil­le søv­nig fla­ek­ke i Ba­sker­lan­det, der uden sit fod­bold­hold blot vil­le va­e­re end­nu en af­kør­sel på tu­ren fra San Se­bastían til Bil­bao, men som miraku­løst sik­re­de sig op­ryk­ning til La Liga i 2014 ef­ter at ha­ve flak­ket rundt i de min­dre span­ske ra­ek­ker i fle­re år. En klub, der blot brug­te en mil­li­on kro­ner på trans­fer­mar­ke­det i sin før­ste sa­e­son i La Liga, og som kun li­ge ak­ku­rat hav­de pen­ge til at an­sa­et­te da­va­e­ren­de pra­esi­dent Alex Aran­za­bal på en fuld­tids­kon­trakt. Fak­tisk var pen­ge­ne så små,at Eibar valg­te at ty til no­get ut­ra­di­tio­nel­le me­to­der, da den hi­sto­ri­ske op­ryk­ning skul­le fejres. De kon­tak­te­de FC Bar­ce­lo­na, der hav­de ri­ge­li­ge ma­eng­der af rød-blå konfetti lig­gen­de, ef­ter at mester­ska­bet var glip­pet en uges tid for­in­den hjem­me mod At­léti­co Madrid, og der­med kun­ne Eibar fejre op­ryk­nin­gen uden at spra­en­ge bud­get­tet. En hi­sto­rie så ut­ro­lig, at den kun over­gås af det fak­tum, at Eibar nu for fem­te år i tra­ek spil­ler i lan­dets bed­ste ra­ek­ke. Godt nok ryk­ke­de de re­elt set ned i den før­ste sa­e­son, men da El­che hav­de øko­no­mi­ske pro­ble­mer, fik Eibar lov at bli­ve. På man­ge må­der pas­sen­de for en af spansk fod­bolds stør­ste suc­ces­hi­sto­ri­er, hvor øko­no­misk an­svar­lig­hed og hårdt ar­bej­de er gro­bun­den for klub­bens suc­ces. Af sam­me grund var det der­for og­så iro­nisk, at de i 2014 na­e­sten blev na­eg­tet op­ryk­ning, for­di de­res egen­ka­pi­tal ik­ke var stor nok. Til­ba­ge i 1999 ind­før­te fod­bold­for­bun­det en re­gel, der be­tød, at samt­li­ge hold skul­le ha­ve en egen­ka­pi­tal på mini­mum 25 pro­cent af de gen­nem­snit­li­ge ud­gif­ter for hol­de­ne i den bed­ste ra­ek­ke fra­reg­net de to stør­ste samt de to mind­ste. Op­rin­de­lig var tan­ken, at det skul­le sik­re liga­en mod hold med dår­lig øko­no­mi, men nu tru­e­de den pa­ra­doksalt nok med at tvangs­nedryk­ke Eibar, der el­lers som én af få span­ske klub­ber kør­te med over­skud. I sid­ste en­de lyk­ke­des det Eibar at rej­se de nød­ven­di­ge mid­ler, og det lyk­ke­des dem at etab­le­re sig selv. En 14.-, en 10.-, og en 9.-plads er be­vi­set på, hvor­dan Eibar lang­somt men sik­kert har ryk­ket sig uden at mi­ste jord­for­bin­del­sen, selv­om man bog­sta­ve­lig talt bor et godt styk­ke over ha­vover­fla­den. I sid­ste sa­e­son lå de la­en­ge og kan­di­de­re­de til Eu­ro­pa Le­ague-plad­ser­ne og kon­kur­re­re­de blandt an­dre med op­ryk­ker­klub­ber som Ge­ta­fe og Giro­na, mens na­bo­er­ne og sto­re­bror fra At­hle­tic slut­te­de langt ef­ter. I sid­ste sa­e­son hav­de Ge­ta­fe, Giro­na og Eibar de la­ve­ste Tv-ind­ta­eg­ter i liga­en. De hav­de tre ud af de fi­re la­ve­ste til­sku­er­snit, li­ge­som de og­så al­le var blandt de ne­der­ste fi­re hold i liga­en, når det gjaldt ge­ne­rel­le ind­ta­eg­ter. Al­li­ge­vel slut­te­de de al­le i top-10 - li­ge uden for de eu­ro­pa­ei­ske plad­ser. For de span­ske Tv-sta­tio­ner gør klub­ber som Eibar, Giro­na og Ge­ta­fe ik­ke me­get for

at sa­el­ge de­res pro­dukt, men ser vi bort fra de la­ve til­sku­er­tal og glem­mer ord som pro­duction va­lue for en stund, så bør de tje­ne som for­bil­le­der for fle­re hold i La Liga. Eibar er må­lt på no­get na­er samt­li­ge pa­ra­me­tre La Li­gas mind­ste hold, mens Giro­na og Ge­ta­fe beg­ge var op­ryk­ke­re, men på over­be­vi­sen­de vis sik­re­de sig end­nu en sa­e­son i liga­en.

KOM­MET FOR AT BLI­VE

Nu hå­ber SD Huesca så at kun­ne gø­re det sam­me. For før­ste gang er klub­ben fra by­en af sam­me navn i re­gio­nen Ara­gon at fin­de i La Liga. En klub med et sta­dion med plads til 5.500 til­sku­e­re. En klub der blev dan­net af Bar­ce­lo­na-fans og der­for og­så spil­ler i de sam­me far­ver som hol­det fra Ca­ta­lo­ni­en. En klub, der hav­de det fem­te la­ve­ste bud­get i den na­est­bed­ste ra­ek­ke sid­ste år og som sam­let set over en hel sa­e­son hav­de fa­er­re til­sku­e­re, end der er plads til på Camp Nou. Med an­dre ord en klub, der på man­ge må­der min­der om Eibar og som nu hå­ber at kun­ne gø­re dem kun­sten ef­ter og på sigt etab­le­re sig i La Liga. Når de to hold mø­des i før­ste spil­ler­un­de, er det ik­ke den kamp, der tra­ek­ker flest se­e­re, hver­ken på sta­dion el­ler TV, men det er det op­gør, der bedst il­lu­stre­rer, hvad La Liga og­så har at by­de på an­no 2018. Må­ske det ik­ke lyk­kes for Huesca at bli­ve op­pe, men de små klub­ber er kom­met for at bli­ve. Sid­ste sa­e­son for­må­e­de samt­li­ge op­ryk­ke­re at bli­ve op­pe, mens et hold som Malaga måt­te en tur ned i den na­est­bed­ste ra­ek­ke ef­ter fle­re års fejl­slag­ne øko­no­mi­ske ak­tio­ner. Sportslig suc­ces er ik­ke nød­ven­dig­vis af­ha­en­gig af øko­no­mi­ske indsprøjtninger og rigmaend med al­ter­na­ti­ve dagsordener, som nu Sheik Abdullah Bin Nasser Al Thani, hvis pen­ge godt nok før­te Malaga frem til en kvart­fi­na­le i Cham­pions Le­ague i 2013, men som og­så var sta­er­kt med­vir­ken­de til at klub­ben på sol­ky­sten nu spil­ler i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. I Va­len­cia er rig­man­den Pe­ter Lim sta­dig ved mag­ten, men at Va­len­cia igen er til­ba­ge i top­pen af spansk fod­bold ef­ter at ha­ve be­va­e­get sig fa­re­tru­en­de ta­et på nedryk­ning, skyl­des sna­re­re, at de i Mar­ce­li­no har få­et en tra­e­ner med vi­sion og be­stem­mel­ses­ret, der ik­ke nød­ven­dig­vis er tvun­get til at lyt­te til Pe­ter Lim i ti­de og ti­de. Eibar mod Huesca er ik­ke før­ste run­des mest imø­de­se­te op­gør, men det er en kamp, der vi­ser, hvor langt øko­no­misk an­svar­lig­hed og hårdt ar­bej­de kan ra­ek­ke i en liga med sto­re pen­ge og end­nu stør­re kon­tra­ster.

SPORTSLIG SUC­CES ER IK­KE NØD­VEN­DIG­VIS AF­HA­EN­GIG AF ØKO­NO­MI­SKE INDSPRØJTNINGER OG RIGMAEND MED AL­TER­NA­TI­VE DAGSORDENER, SOM NU SHEIK ABDULLAH BIN NASSER AL THANI, HVIS PEN­GE GODT NOK FØR­TE MALAGA FREM TIL EN KVART­FI­NA­LE I CHAM­PIONS LE­AGUE I 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.