DEN GAM­LE DAME BØR FØ­LE SIG TRYG

Premier League Magasinet - - Serie A - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Su­per­tra­e­ne­ren Car­lo An­ce­lot­ti har gi­vet af­kald på sin pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­se og skal for­sø­ge at op­fyl­de na­po­li­ta­ner­nes he­de mester­skabs­drøm­me ef­ter 28 års ti­teltør­ke, og In­ter har styr­ket sit mester­skabs­kan­di­da­tur ved at kø­be for­sta­er­k­nin­ger hos tre af de for­modet va­er­ste kon­kur­ren­ter fra Serie A, men ik­ke de­sto min­dre frem­står Ju­ven­tus som den helt in­dis­kutab­le fa­vo­rit til at vin­de det ita­li­en­ske mester­skab.

Do­mi­nan­sen er så ud­talt at det har va­e­ret di­rek­te dra­e­ben­de for in­teres­sen for ita­li­ensk fod­bold: Syv mester­ska­ber og fi­re po­kal­tri­um­fer på stri­be forta­el­ler alt om Ju­ven­tus’ to­ta­le ene­her­re­døm­me i ita­li­ensk klub­fod­bold si­den 2012, og med til­gan­gen af su­per­stjer­nen Cri­sti­a­no Ro­nal­do frem­står Den Gam­le Da­me me­re po­tent og fa­re­tru­en­de end i sid­ste sa­e­son hvor Na­po­li fulg­te Ju­ven­tus helt til dørs og først måt­te gi­ve fortabt i mester­skabs­du­el­len til al­ler­sidst. Be­tyd­nin­gen af Ro­nal­dos skif­te for bå­de Ju­ven­tus og ita­li­ensk fod­bold ge­ne­relt be­hand­les an­det­steds på dis­se si­der. Her skal det blot kon­sta­te­res at po­rtu­gi­se­rens an­komst må for­modes at ce­men­te­re de ze­bra­stri­be­des jer­n­greb om mag­ten i det fod­bold­be­gej­stre­de land, skønt for­sva­ret må­ske kan kom­me til at li­de un­der ta­bet af er­far­ne kra­ef­ter som Buf­fon, Asa­mo­ah og Li­cht­ste­i­ner – og så er bå­de Chiel­li­ni og (spe­ci­elt) Barzag­li ved at nå en kri­tisk al­der. I Na­po­li ven­der Car­lo An­ce­lot­ti til­ba­ge til ita­li­ensk fod­bold ef­ter ot­te år med tri­um­fer i vel­be­ta­len­de uden­land­ske klub­ber og et en­kelt år som før­tids­pen­sio­nist fra fod­bol­dens ver­den. At skul­le af­lø­se Sar­ri på tra­e­ner­po­sten er i sig selv no­get af en ud­for-

dring, og når man der­u­d­over skal hånd­te­re ta­bet af Jor­gin­ho på midt­ba­nen og navi­ge­re i det kon­stant eks­plo­sions­far­li­ge for­hold til en klubpra­esi­dent, Au­re­lio De Lau­ren­ti­is, med no­to­risk kort lun­te, har man få­et ha­en­der­ne ful­de. Indtil vi­de­re har Na­po­li age­ret for­holds­vis kon­ser­va­tivt på trans­fer­mar­ke­det, og det er van­ske­ligt at få øje på at bred­den i spil­ler­trup­pen, sid­ste sa­e­sons akil­les­ha­el, er ble­vet stør­re. Sy­di­ta­li­e­ner­ne bør uden na­ev­ne­va­er­di­ge van­ske­lig­he­der kun­ne spil­le sig i top-4, men drøm­men om lo scu­det­to bli­ver na­ep­pe re­a­li­se­ret i den­ne om­gang. Den stør­ste trus­sel mod Ju­ven­tus og den mo­no­to­ne for­ud­si­ge­lig­hed i top­pen af Serie A kom­mer må­ske fra In­ter. Til­gan­gen af Asa­mo­ah fra Ju­ven­tus og De Vrij fra La­zio bør kun­ne sti­ve mila­ne­ser­nes de­fen­siv af, og kø­bet af kraftva­er­ket Naing­go­lan i Roma må be­teg­nes som in­tet min­dre end et scoop. Spal­let­tis stør­ste ho­ved­brud bli­ver vel­sag­tens at fin­de ud af hvem der skal age­re ba­lan­ce­spil­le­re i hans for­mode­de 4-2-3-1-op­stil­ling. Ve­ci­no, Gag­li­ar­di­ni og den ny­slå­e­de kro­a­ti­ske Vm-sølvvin­der Brozovic ka­em­per om de to plad­ser, men det er en be­kym­ring som al­le liga­ens tra­e­ne­re und­ta­gen Al­le­gri og An­ce­lot­ti vil mis­un­de In­ter-tra­e­ne­ren. Kam­pen om den øko­no­misk vig­ti­ge fjer­de­plads skal for­ment­lig ud­ka­em­pes mel­lem de to Rom-klub­ber og et Milan der må­ske er på vej mod bed­re og me­re sta­bi­le ti­der ef­ter at va­e­re ble­vet over­ta­get af den ame­ri­kan­ske hed­ge­fond El­li­ot oven på det kuld­sej­le­de even­tyr med ki­ne­si­ske eje­re. Sid­ste sa­e­sons Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­li­ster fra AS Roma står sand­syn­lig­vis med de bed­ste kort på hån­den, men ta­be­ne af Naing­go­lan til In­ter og må­l­vog­ter Alis­son til Li­ver­pool kan vi­se sig at bli­ve sa­er­de­les kost­ba­re. I sub­top­pen skal det bli­ve in­ter­es­sant at se hvor­vidt tra­e­ner Gas­pe­ri­ni kan fort­sa­et­te med at pra­este­re mirak­ler i Ita­li­ens bed­ste og mest pro­duk­ti­ve ta­lent­fa­brik, Ata­lan­ta, med blandt an­dre An­dreas Cor­ne­li­us i spil­ler­trup­pen. Par­ma er til­ba­ge i Serie A ef­ter tre sa­e­so­ners fra­va­er, og det så la­en­ge ud til at co­me­ba­ck­sa­e­so­nen skul­le ind­le­des med en man­ko på fem po­int for­di an­gri­be­ren Ema­nu­e­le Ca­laio blev kendt skyl­dig i mat­ch­fixing i en kamp mod Spezia i Serie B i sid­ste sa­e­son. I sid­ste øje­blik blev straf­fen dog mild­net, så­le­des at klub­ben slip­per med en bø­de. Li­ge­le­des ser det i skri­ven­de stund ud til at Chie­vo slip­per for straf ef­ter at va­e­re til­talt for at ma­ni­p­u­le­re med va­er­di­en af spil­ler­hand­ler. Em­po­li, Fro­si­no­ne og SPAL lig­ner et for­nuf­tigt bud på en nedryk­ker­trio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.