DEN FORSTANDSBESTEMTE SAMMENSMELTNING

Premier League Magasinet - - Serie A - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Ti­m­in­gen kun­ne na­ep­pe ha­ve va­e­ret bed­re da Cri­sti­a­no Ro­nal­do man­dag den 16. juli of­fi­ci­elt ind­led­te sin kar­ri­e­re som Ju­ven­tus-spil­ler. Al­le Eu­ro­pas sto­re liga­er lå stil­le, Cham­pions Le­agu­es ind­le­den­de kva­li­fi­ka­tions­run­der var et an­lig­gen­de for snol­de­de mand­ska­ber fra fod­bol­dens mi­ni­put­na­tio­ner, og Vm-slut­run­den i Rusland var slut­tet da­gen for­in­den. Ju­ven­tus og Ro­nal­do hav­de med an­dre ord sce­nen for sig selv. Det lig­ne­de alt an­det end et til­fa­el­de. Det gen­si­di­ge ver­ba­le ryg­klap­pe­ri i klub­bens ho­ved­kvar­ter var, som for­ven­tet, til at ta­ge og fø­le på. Ju­ven­tus-re­pra­e­sen­tan­ter tal­te om stolt­he­den over at kun­ne pra­e­sen­te­re spil­lets bed­ste udø­ver, mens Ro­nal­do på sin si­de mo­ti­ve­re­de sit klubs­kif­te fra Re­al Madrid med et øn­ske om at ”gø­re de ita­li­en­ske til­sku­e­re lyk­ke­li­ge”. Det var li­ge før man for­ven­te­de at ta­ep­pet vil­le gå op for en ita­li­ensk ope­ra med sto­re fag­ter, sto­re kli­che­er og sto­re arm­be­va­e­gel­ser. Det var over­dre­vent. Det var te­a­tralsk. Det var ita­li­ensk. Det lød na­e­sten for godt til at va­e­re sandt, og sand­he­den om be­va­eg­grun­de­ne for som­me­rens mest op­sigtsva­ek­ken­de klubs­kif­te er da og­så an­der­le­des kon­tant: For bå­de spil­ler og klub gør sport­s­li­ge am­bi­tio­ner og øko­no­mi­ske mo­ti­ver sig ga­el­den­de.

IL­DEN BRA­EN­DER I RO­NAL­DO

I nog­le idra­ets­u­dø­ve­re bra­en­der am­bi­tio­nens blin­de og alt­forta­e­ren­de ild, og den sluk­kes først når krop­pen bra­en­der sam-

men, el­ler når den på­ga­el­den­de dør. Cy­kel­ryt­te­ren Ed­dy Merckx og For­mel 1-kø­re­ren Ayr­ton Sen­na er de op­lag­te, fa­sci­ne­ren­de og skra­em­men­de ek­semp­ler. Den sam­me al­ta­e­den­de sej­r­svil­je sy­nes at bo i Ro­nal­do. Op­hol­det i Re­al Madrid slut­te­de ik­ke lyk­ke­ligt, til trods for at klub­ben og Ro­nal­do vandt Cham­pions Le­ague for fjer­de gang på fem sa­e­so­ner. Ro­nal­do for­dre­de en kon­trakt­for­la­en­gel­se med til­hø­ren­de for­hø­jel­se af den i for­vej­en be­trag­te­li­ge ga­ge – og blev af­vist af Re­al Madrids sta­er­ke mand, klubpra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez. Der skal ik­ke me­gen psy­ko­lo­gisk ind­sigt til for at få øje på hvad der vil mo­ti­ve­re Ro­nal­do til at over­gå sig selv i den fo­re­stå­en­de sa­e­son: Glem alt om at vin­de et mester­skab i end­nu en af de fø­ren­de liga­er på spil­lets vig­tig­ste kon­ti­nent; Ro­nal­do vil vi­se om­ver­de­nen, ik­ke mindst en vis spansk byg­ge­ma­ta­dor og klubpra­esi­dent, og må­ske og­så sig selv, at han ik­ke er fa­er­dig, og det skal ske ved at vin­de den tur­ne­ring der be­ty­der al­ver­den for Re­al Madrid, nem­lig Cham­pions Le­ague. Den­ne am­bi­tion flug­ter lyk­ke­lig­vis med Ju­ven­tus’ ae­r­ger­rig­hed på den eu­ro­pa­ei­ske sce­ne. Klub­ben har va­e­ret ene­rå­den­de i Serie A i de for­gang­ne syv sa­e­so­ner, men har ik­ke vun­det en eu­ro­pa­ei­sk ti­tel i 22 år. Den slags smer­ter i den ae­re­be­ga­er­li­ge nor­di­ta­li­en­ske klub, og det gna­ver i Ju­ven­tus’ selv­for­stå­el­se at det ”blot” blev til tab­te fi­na­ler mod FC Bar­ce­lo­na i 2015 og Re­al Madrid i 2017. Ro­nal­do har va­e­ret top­sco­rer i ver­dens vig­tig­ste klub­tur­ne­ring seks sa­e­so­ner i tra­ek. Det er et sprog man for­står i Ju­ven­tus, og så bli­ver det op til tra­e­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri at fin­de plads til su­per­stjer­nen uden at det ha­em­mer Paulo Dy­ba­la i hol­dets of­fen­siv.

ØKO­NO­MISK SNUSFORNUFT

De nøj­ag­ti­ge om­sta­en­dig­he­der om­kring Ro­nal­dos af­sked med Re­al Madrid kom­mer mu­lig­vis al­drig for en dag, men det sy­nes ha­e­vet over en­hver tvivl at øko­no­mi­en spil­le­de en cen­tral rol­le – som al­tid i mo­der­ne fod­bold, fri­stes man til at skri­ve. Ro­nal­do kun­ne som om­talt ik­ke få sit løn­krav ho­no­re­ret i Re­al Madrid. Hvad han har kra­e­vet i Ju­ven­tus, er ik­ke op­lyst, men po­rtu­gi­se­rens års­ga­ge me­nes at lig­ge i om­eg­nen af 35 mil­li­o­ner eu­ro. Det lø­ber op i en sam­let lønud­gift på om­trent 140 mil­li­o­ner eu­ro for Ju­ven­tus over den fi­re­åri­ge pe­ri­o­de som kon­trak­ten med den nu 33-åri­ge Ro­nal­do da­ek­ker. Selv for Ju­ven­tus, som er Ita­li­ens su­ve­ra­ent mest vel­fun­de­re­de klub øko­no­misk set, er det na­tur­lig­vis no­get af en ud­skriv­ning at spen­de­re 118 mil­li­o­ner eu­ro i trans­fer­sum, for­u­den alt­så lønud­gif­ten til Ro­nal­do, spe­ci­elt når man ta­en­ker på at en del af trup­pen er godt op­pe i åre­ne og skal ud­skif­tes in­den for over­sku­e­lig frem­tid. Ik­ke de­sto min­dre sy­nes hand­len at gi­ve god me­ning for Ju­ven­tus. Ga­zzet­ta del­lo Sport har of­fent­lig­gjort ud­drag af en analyse fo­re­ta­get af re­vi­sions­fir­ma­et KPMG.

Re­vi­sions­fir­ma­et reg­ner med at Ju­ven­tus i sa­e­so­nen 2018-19 vil kun­ne ge­ne­re­re en­tre­ind­ta­eg­ter på Al­li­anz Sta­di­um på mel­lem 55 og 70 mil­li­o­ner eu­ro. I sa­e­so­nen 2016-17, hvor Ju­ven­tus vel at ma­er­ke nå­e­de fi­na­len i Cham­pions Le­ague, ud­gjor­de sam­me ind­ta­eg­ter 47 mil­li­o­ner eu­ro. I det som KPMG be­teg­ner som ”den kom­merci­el­le sek­tor”, lig­ger det stør­ste va­ekst­po­ten­ti­a­le for Ju­ven­tus. I 2016-17 kun­ne Ju­ven­tus no­te­re sig for kom­merci­el­le ind­ta­eg­ter i stør­rel­ses­or­de­nen 120 mil­li­o­ner eu­ro – hvil­ket bleg­ner i sam­men­lig­ning med tal­le­ne for de stør­ste eu­ro­pa­ei­ske ri­va­ler: 344 for Bay­ern Mün­chen, 320 for Man­che­ster Uni­ted, 288 for Bar­ce­lo­na og 280 for Re­al Madrid. KPMG anslår at Ju­ven­tus kan øge si­ne kom­merci­el­le ind­ta­eg­ter med 75-100 mil­li­o­ner eu­ro over en pe­ri­o­de på tre år. Den øge­de ind­tje­ning skal Ju­ven­tus iføl­ge KPMG pri­ma­ert hen­te i øko­no­misk in­ter­es­san­te va­ek­st­om­rå­der hvor klub­bens po­pu­la­ri­tet er re­la­tivt be­ske­den, hvil­ket bl.a. vil si­ge Fjer­nø­sten og Mel­le­mø­sten. Ju­ven­tus har om­kring 40 pro­cent af sin fan­ba­se i Ita­li­en, mens Man­che­ster Uni­ted og de to span­ske gi­gan­ter har mel­lem 15 og 25 pro­cent af de­res fan­ba­ser i de­res respek­ti­ve hjem­lan­de. En­de­lig er der de so­ci­a­le me­di­er og bran­ding. Re­vi­sions­fir­ma­et op­stil­ler nog­le in­ter­es­san­te tal for tre stra­te­gisk vig­ti­ge mar­ke­der. I Bra­si­li­en har Ju­ven­tus 1,6 mil­li­o­ner føl­ge­re på Fa­ce­book, Ro­nal­do har 8,2 mil­li­o­ner. I In­di­en føl­ger 900.000 Ju­ven­tus, mens tal­let for Ro­nal­do er 4,6 mil­li­o­ner. I USA er tal­le­ne 500.000 for Ju­ven­tus og 4,9 mil­li­o­ner for Ro­nal­do. Her lig­ger alt­så et ko­los­salt po­ten­ti­a­le for Ju­ven­tus hvis klub­ben har held til at slå ka­pi­tal af den øge­de op­ma­er­k­som­hed på de so­ci­a­le me­di­er som in­dis­kuta­belt føl­ger i kølvan­det på er­hver­vel­sen af Ro­nal­dos ar­bejds­kraft. På dis­se mar­ke­der bli­ver Ju­ven­tus plud­se­lig en me­get me­re in­ter­es­sant sam­ar­bejds­part­ner for even­tu­el­le sponso­rer. Til sam­men­lig­ning fast­slår KPMG at PSG i den for­gang­ne sa­e­son øge­de si­ne ind­ta­eg­ter på det­te om­rå­de med 30 pro­cent ef­ter kø­bet af Ney­mar. Sam­let vur­de­ret fo­re­kom­mer gif­ter­må­let mel­lem den po­rtu­gi­si­ske un­ger­s­vend og den gam­le ita­li­en­ske da­me at va­e­re et øko­no­misk klar­hjer­net for­nuftsa­eg­te­skab! Frem­ti­den må vi­se om sam­men­s­melt­nin­gen og­så bli­ver sport­s­ligt giv­tig.

KPMG ANSLÅR AT JU­VEN­TUS KAN ØGE SI­NE KOM­MERCI­EL­LE IND­TA­EG­TER MED 75-100 MIL­LI­O­NER EU­RO OVER EN PE­RI­O­DE PÅ TRE ÅR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.