OPE­RA & MAT

TON­GI­VAN­DE

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Www.vil­la­god­t­hem.se

Vi ger in­blic­kar i Vil­la God­t­hem på Djur­går­den i Stock­holm. Vil­lan var först pri­vat­bo­stad åt buf­fa­ba­sen Carl Jo­han Udd­man och allt­se­dan Stock­holms­ut­ställ­ning­en 1897 har den fun­ge­rat som re­stau­rang. Re­stau­rang Vil­la God­t­hem åter­in­vig­des 2011 ef­ter en om­fat­tan­de re­no­ve­ring.

Vil­la God­t­hem är en gross­hand­lar­vil­la och fö­re det­ta pri­vat­bo­stad på Djur­går­den i Stock­holm, men den har fun­ge­rat som re­stau­rang allt­se­dan Stock­holms­ut­ställ­ning­en 1897. Vil­lan är be­lä­gen på Ro­sen­dals­vä­gen 9, mittemot Wärdshuset Ul­la Win­bladh. Vil­lan uppfördes 1874 av be­und­ra­re till ope­ras­ång­a­ren och ba­sen Carl Jo­han Udd­man (1821–78), som ha­de en stor käns­la för ko­mik. Han var verk­sam vid Kung­li­ga Te­a­tern 1846–76. Vil­lans namn kom­mer från Udd­mans val­språk ”Godt”. En an­nan för­kla­ring till vil­lans namn var att den vo­lu­mi­nö­se Udd­man för ovan­lig­he­tens skull, trots då­lig kon­di­tion, skul­le ha pro­me­ne­rat hem från Ope­ran och väl i tam­bu­ren flå­san­des ha sagt: ”Jag har gått hem!”

Vil­la God­t­hem är en en­vå­nings­vil­la med in­redd vindsvå­ning. Den är ett väl­be­va­rat ex­em­pel på ti­dens rikt ut­smyc­ka­de trä­ar­ki­tek­tur i schwei­zer­stil. Mot Djur­gårds­brunns­vi­ken finns en in­gla­sad ve­ran­da som till­kom 1981. Un­der Stock­holms­ut­ställ­ning­en 1897 ha­de Sto­ra Bryg­ge­ri­et en po­pu­lär ser­ve­ring här, som även fort­sat­te ef­ter ut­ställ­ning­en. Nu­me­ra in­rym­mer bygg­na­den re­stau­rang Vil­la God­t­hem, som drivs av bl.a. Pe­ter Nordin och hans hust­ru Ca­ri­na se­dan den 1 ja­nu­a­ri 2013. Ge­nom för­vär­vet av re­stau­rang­en är cir­keln slu­ten. Un­der 1950-, 60- och -70-ta­len ha­de näm­li­gen Prin­sen och God­t­hem sam­me äga­re, pre­cis som nu. Bå­da re­stau­rang­er­na har sam­ma till­komstår, 1897. År 2011 ny­in­vig­des Vil­la God­t­hem av kung­a­pa­ret ef­ter en om­fat­tan­de och väl­be­höv­lig re­no­ve­ring.

I som­ras sjöng te­no­ren Os­kar Bly operaarior i träd­gårds­kafé­et – där Udd­man f.ö. står som byst –, vil­ket var myc­ket upp­skat­tat. Även till som­ma­ren hop­pas man kun­na an­ord­na ett an­tal oper­a­kväl­lar i re­stau­rang­ens träd­gård. Sö­ren Tran­berg

Nu star­tar OPE­RA en se­rie med kopp­ling kring ope­ra och mat. Vi tog oss ut en vin­ter­dag i bör­jan av feb­ru­a­ri till re­stau­rang Vil­la God­t­hem på Djur­går­den och möt­te dess äga­re och köks­chef Pe­ter Nordin, som be­rät­ta­de om bå­de histo­ri­ken och vad re­stau­rang­en bju­der si­na gäs­ter på nu. Li­te lugnt vin­ter­tid,

men full rusch är det un­der vår- och som­mar­må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.