FRANS­KA KA­TA­STRO­FER

Tidskriften OPERA - - Notiser -

I Eu­ro­pa hör Frank­ri­ke till de län­der där kons­ten och fram­för allt det stat­li­ga och re­gi­o­na­la stö­det till scen­kons­ten har en sta­bil för­ank­ring över par­ti­grän­ser­na. Som ti­di­ga­re rap­por­te­rats drab­ba­des Les Arts Flo­ris­sants av ett mins­kat stöd från re­gi­o­nen (330 000 eu­ro, men se­na­re del­vis åter­upp­rät­tat). Les Echos (5 ja­nu­a­ri) rap­por­te­rar om yt­ter­li­ga­re ner­skär­ning­ar som bland and­ra drab­bar Marc Min­kowski och hans världs­be­röm­da en­semb­le Les Mu­si­ci­ens du Louv­re. Det är sta­den Gre­nob­le, som ”bru­talt be­slu­tat” att helt en­kelt dra in sitt stöd på 438 000 eu­ro, om­kring fy­ra mil­jo­ner kro­nor. Un­der 2014 gjor­de or­kes­tern en för­lust på näs­tan li­ka myc­ket och tving­a­des stäl­la in fy­ra kon­ser­ter. En nam­nin­sam­ling med 8 000 un­der­skrif­ter ändrade in­te sta­dens be­slut. Or­kes­tern Dijon Bour­gog­ne fick en minsk­ning från 9,5 till fy­ra mil­jo­ner eu­ro i stöd (de har en bud­get på 22 mil­jo­ner och 242 an­ställ­da) och är nu i färd med att skram­la ihop un­der­skot­tet på 700 000 eu­ro.

Även tal­te­a­tern drab­bas. Avig­non­fes­ti­va­len tving­as mins­ka sin som­mar­fes­ti­val med två da­gar på grund av ett un­der­skott på 300 000 eu­ro och det na­tio­nel­la nät­ver­ket för konst­när­lig och kul­tu­rell verk­sam­het, Le Syn­de­ac, som re­pre­sen­te­rar över 370 mu­sik- och te­a­terin­sti­tu­tio­ner, ho­tas av kol­laps, me­dan in­sti­tu­tio­ner för mo­dern konst som Le Wharf i Hérou­vil­le-sa­intclair, Bas­se-nor­man­die, har tving­ats slå igen. Fle­ra kyr­kor går dess­utom mot en osä­ker fram­tid. Det är ing­en över­drift att kal­la det som nu sker i Frank­ri­ke för en ka­ta­strof. Claes Wah­lin

Les Mu­si­ci­ens du Louv­re. Foto: San­der Buyck Marc Min­kowski. Foto: Mar­co Borg­gre­ve

Marc Min­kowski

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.