Ma­da­ma But­terf ly

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - KUNG­LI­GA OPE­RAN • RE­CEN­SENT: YE­HYA ALA­ZEM • FOTO: MAR­KUS GÅRDER www.ope­ran.se

Re­gis­sö­ren Kirsten Harms har en spe­ci­ell in­gång till Puc­ci­nis trau­ma­tis­ka ope­ra om den ja­pans­ka gei­shan som blir ut­nytt­jad av en an­svars­lös ame­ri­kansk löjt­nant. Ma­da­ma But­ter­fly skul­le in­te hand­la om en oskyl­dig och dum fem­ton­å­rig flic­ka och en käns­lo­kall för­fö­ra­re. Den skul­le hand­la om ”äk­ta och öm­se­si­dig kär­lek”. Allt ut­spe­lar sig på en över­vå­ning med halv­slit­na möb­ler, en gar­din med en ja­pansk Shung­amål­ning, som se­na­re rivs ner och en ly­san­de vägg med ett körs­bärs­träd. En uttrå­kad Pin­ker­ton sit­ter i en fåtölj och vän­tar på sin brud.

Her­bert Mu­rau­ers sce­no­gra­fi ger en im­pe­ri­a­lis­tisk käns­la men sak­nar fan­ta­si. Det finns ing­en tid att re­fe­re­ra till, det är helt en­kelt ”on­ce upon a ti­me”. Den ja­pans­ka släk­ten och But­ter­flys vä­nin­nor är kläd­da i cock­tail­klän­ning­ar, de ser ut som ki­ne­sis­ka pro­sti­tu­e­ra­de. Bröl­lop­sat­mo­sfä­ren ger en kla­ra­re bild av var upp­sätt­ning­en är pla­ce­rad, näm­li­gen en un­der­ground-natt­klubb i New Yorks Chi­na Town.

Den budd­his­tis­ka präs­tens en­tré är in­spi­re­rad av fil­men Octa­gon . Präs­ten själv är en bland­ning av en svart­vit clown och en nin­ja­mäs­ta­re. Han har med sig tre nin­jas som Pin­ker­ton, ut­an att le­va upp till Chuck Nor­ris, blir ner­sla­gen av. And­ra ak­ten kän­des sce­niskt lång­dra­gen. Det en­da som stic­ker ut var en na­ken kvin­na, med ett rött nät­pa­ra­ply, som gick fle­ra kvadra­tis­ka varv runt på sce­nen un­der or­kes­terin­ter­mez­zot. Det kän­des me­nings­löst att fyl­la det av­snit­tet så här.

I slut­sce­nen hin­ner Pin­ker­ton åter­vän­da in­nan But­ter­fly tar li­vet av sig. Den här gång­en var det in­te för sent. Han kun­de ha gjort nå­got i stäl­let för att skri­ka ut ”But­ter­fly” tre gång­er. Pin­ker­tons sista ord bru­kar va­ra ful­la av ång­er och in­re li­dan­de, men här blev de helt tom­ma.

Det po­si­ti­va med Kung­li­ga Ope­rans Ma­da­ma But­ter­fly är att so­lis­ter­na pas­sar så otro­ligt bra för varand­ra. As­mik Gri­go­ri­an har en myc­ket över­tons­rik dra­ma­tisk so­pran, kom­bi­ne­rat med ett ung­doms­vilt skå­de­spe­le­ri. Hon var knap­past en lu­rad flic­ka, sna­ra­re en ag­gres­siv tonåring. Det sak­na­des ock­så sen­ti­men­ta­li­tet i But­ter­flys kän­da aria ”Un bel dì vedre­mo”. Vän­tan på Pin­ker­ton var full av fru­stra­tion sna­ra­re än hopp.

Da­ni­el Jo­hans­son gjor­de en över­ty­gan­de och väl­digt pas­sio­ne­rad Pin­ker­ton. Han var ra­ka mot­sat­sen till rol­len han sjöng, allt­så kär­leks­full. Hans te­nor pas­sa­de ut­märkt ihop med Gri­go­ri­ans ex­pan­si­va röst. Karl-magnus Fred­riks­son ge­stal­ta­de en ut­märkt och över­ty­gan­de Shar­pless och hit­ta­de en fan­tas­tisk ke­mi med Pin­ker­ton i förs­ta ak­tens scen. Han var även väl­digt varm i sce­ner­na mot But­ter­fly, nå­got som Katarina Le­o­son in­te var som Su­zu­ki. Hon var in­te pre­cis en stöt­tan­de tjä­na­rin­na.

Kung­li­ga Ope­rans chefs­di­ri­gent Law­rence Re­nes stod för en fan­tas­tisk in­sats. Han bygg­de upp en in­ten­siv dra­ma­tik och ett fint flö­de hos Hov­ka­pel­let. Stund­tals var tem­pot kanske li­te för het­sigt, men det pas­sa­de But­ter­flys tem­pe­ra­ment som han­den i handsken.

Mu­si­ka­liskt var det en myc­ket hög ni­vå, men upp­sätt­ning­en var bå­de för­vir­ran­de och mot­sä­gel­se­full: den oer­hört star­ka ka­rak­tä­ren som As­mik Gri­go­ri­an vi­sa­de upp påmin­de mer om Tosca än But­ter­fly. Stolt­he­ten och självre­spek­ten skul­le in­te ha tillå­tit But­ter­fly att över­ge allt för Pin­ker­ton, som i sin tur vil­le ge allt för But­ter­fly. But­ter­flys mi­sär, som bru­kar få publi­ken att grå­ta, ex­i­ste­ra­de in­te och idén om ”äk­ta kär­lek” gjor­de den här upp­sätt­ning­en allt an­nat än tra­gisk.

PUC­CI­NI: MA­DA­MA BUT­TER­FLY

Pre­miär 8 no­vem­ber 2014. Di­ri­gent: Law­rence Re­nes Re­gi: Kirsten Harms Sce­no­gra­fi, ko­stym och mask: Her­bert Mu­rau­er Ljus: Tor­ben Len­dorph So­lis­ter: As­mik Gri­go­ri­an, Katarina Le­o­son, Da­ni­el Jo­hans­son, Karl-magnus Fred­riks­son, Niklas Björ­ling Rygert

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.