Sol går op, sol går ned

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - KÖ­PEN­HAMN­SO­PE­RAN, TAKKELLOFTET • RE­CEN­SENT: LENNART BROMANDER • FOTO: THO­MAS PE­TRI www.kgl­te­a­ter.dk

Kö­pen­hamn­so­pe­rans stu­di­oscen Takkelloftet har minst sagt va­rit un­de­ran­vänd, och un­der det nya ope­ra­hu­sets förs­ta tio år kan de eg­na pro­duk­tio­ner­na där nog räk­nas på ena han­dens fing­rar. Nu till ti­o­år­sju­bi­le­et har man i al­la fall sett till att pre­sen­te­ra ett als­ter i lin­je med vad Takkelloftet var av­sett för, en are­na för urupp­fö­ran­den av nya, gär­na ex­pe­ri­men­tel­la dans­ka verk.

Pelle Gud­mund­sen-holm­green är vid si­dan av den jämn­å­ri­ge Per Nør­gaard nes­torn bland dans­ka ton­sät­ta­re. Nå­gon ope­ra har han dock ald­rig skri­vit, och frå­gan är väl om det nya ver­ket, Sol går op, sol går ned , hel­ler är det. Sång­tex­ter­na är häm­ta­de från Pre­di­ka­ren och Höga vi­san, och de kontra­punk­te­ras ge­nom ta­la­de tex­ter av Ur­su­la Andkjaer Ol­sen , fram­för­da av fy­ra li­tet ud­da eki­pe­ra­de och små­gruf­fan­de skå­de­spe­la­re. Var­dag­li­ga tex­ter, som står i bjärt kon­trast till sång­ar­nas po­e­tiskt hög­stäm­da bib­lis­ka. Den gam­le Salo­mo ( Sten By­ri­el ) sit­ter in­stängd i en bur och har att i Pre­di­ka­rens or­da­lag la­men­te­ra över all­tings få­fäng­lig­het, me­dan den unge Salo­mo ( Andre­as Lan­din ) till­sam­mans med Su­la­mith ( Ai­leen Bram­hall Ita­ni ) kont­rar den gam­le Salo­mos je­re­mi­a­der med de så vac­kert ero­tis­ka tex­ter­na ur Höga vi­san. Två gym­nas­tiskt avan­ce­ra­de dan­sa­re ges ock­så ut­rym­me lik­som en kör, som med Pre­di­ka­rens or­da­lag kom­men­te­rar till­va­rons cyklisk­het (so­len går upp, so­len går ner) i to­ner som ibland på­fal­lan­de myc­ket på­min­ner om Stra­vin­skijs Psalmsym­fo­ni. Re­gis­sö­ren Eva-ma­ria Mel­bye och sce­no­gra­fen Mar­cus Ol­son har ställts in­för pro­ble­met att styc­ket sak­nar hand­ling. Bå­de Pre­di­ka­ren och Höga vi­san be­skri­ver ett till­stånd, in­te en ut­veck­ling, och de fy­ra skå­de­spe­lar­nas bi­drag för­änd­rar in­te sa­ken. Det­ta har man för­sökt lö­sa ge­nom att fyl­la sce­nen med en mängd färg­gla­da bol­lar i oli­ka stor­le­kar som al­la kas­tar på varand­ra. Be­te­en­det fram­står som yt­terst egen­dom­ligt.

För det in­stru­men­ta­la sva­rar en tolv­höv­dad en­semb­le un­der led­ning av Ja­kob Hult­berg , där två ba­su­ner tar en mar­kant plats. Mu­si­ken i sig bott­nar i ett slags rör­ligt stilplu­ra­lis­tisk avant­gar­dism och ger mig li­tet stör­re ut­byte än den täm­li­gen ta­fat­ta mu­sik­dra­ma­ti­ken.

GUD­MUND­SEN-HOLM­GREEN: SOL GÅR OP, SOL GÅR NED

Pre­miär 23 ja­nu­a­ri 2015. Kapellmästare: Ja­kob Hult­berg Re­gi: Eva-ma­ria Mel­bye Sce­no­gra­fi och ko­stym­de­sign: Mar­cus Ol­son Ljus­de­sign: Mar­kus Granqvist Ko­re­o­gra­fi: To­naih C. Pe­der­sen So­lis­ter: Ai­leen Bram­hill Ita­ni, Andre­as Lan­din, Sten By­ri­el

Spe­las t.o.m. 1 mars.

Em­ma Bell och Tho­mas Lich­te­nec­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.