Lu­i­sa Mil­ler

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - HAMBURGISCHE STAATSO­PER • RE­CEN­SENT: LENNART BROMANDER • FOTO: MO­NI­KA RITTERSHAUS www.hamburgische-staatso­per.de

I Tyskland kan det hän­da sig att en fö­re­ställ­ning av Giuseppe Ver­dis Lu­i­sa Mil­ler i förs­ta hand fram­står som en Schil­le­rad­ap­tion sna­ra­re än som ita­li­ensk ope­ra. I Ham­bur­go­pe­rans nya upp­sätt­ning är det i var­je fall vad som sker. Andre­as Ho­mo­ki står för re­gin, och han ver­kar an­ge­lä­gen just om att ska­la fram det schil­lers­ka ur­sprung­et ur Sal­va­to­re Cam­ma­ra­nos ope­ra­libret­to. Schil­lers Ka­ba­le und Lie­be är ett slags bor­ger­ligt kam­mar­dra­ma, och i ett så­dant pas­sar in­te minst en kör il­la. Kö­ren har vis­ser­li­gen in­te så många tak­ter att sjunga i Lu­i­sa Mil­ler men dy­ker än­då gans­ka of­ta upp och le­ve­re­rar kom­men­ta­rer, så som kö­rer bru­kar gö­ra i bel can­to-ti­dens ita­li­ens­ka ope­ra.

Det har Ho­mo­ki och sce­no­gra­fen Paul Zol­ler löst på ett li­tet spe­ci­ellt vis. Scen­bil­den be­står ge­nom­gå­en­de av ett in­re kalt rum med va­ri­e­ran­de rek­vi­si­ta, som he­la ti­den ve­vas runt på vridsce­nen i oli­ka va­ri­an­ter. Det rum som be­fol­kas av kö­ren får scen­tid en­bart un­der de tak­ter den har att sjunga. Se­dan vrids kö­ren snabbt bort igen och er­sätts av ett kör­be­fri­at rum. Och me­dan pro­ta­go­nis­ter­na är tids­ty­piskt bor­ger­ligt kläd­da, ser kö­ren mar­kant an­norlun­da ut, ett vit­klätt, vitsmin­kat, li­tet tras­grant l´an­ci­en ré­gi­me-kol­lek­tiv. På slu­tet ser vi des­sa adels­spö­ken för­la­mat stir­ra på en stor gil­jo­tin, som yt­terst hot­fullt dykt upp i de­ras rum. Kö­ren äg­nas allt­så ett eget li­tet an­ti­fe­o­dalt si­dodra­ma.

Den idyl­liskt lant­li­ga mil­jön kring Mil­ler och hans dot­ter är ock­så bort­ska­lad och tyngd­punk­ten är lagd på in­tims­fä­ren med dess so­ci­a­la kon­flik­ter och kri­mi­nel­la rän­ker.

Att re­gis­sö­ren lyf­ter fram det schil­lers­ka dra­ma­un­der­la­get så tyd­ligt be­ty­der dock in­te att han för­sum­mar det ope­ra­mäs­si­ga. Ver­di har i Lu­i­sa Mil­ler än­nu in­te rik­tigt fått ord­ning på det mu­sik­dra­ma­tis­ka flö­det li­ka väl som i de ett par år se­na­re till­kom­na Ri­go­let­to , Tru­ba­du­ren och La Tra­vi­a­ta . Upp­del­ning­en i ari­or, du­et­ter och en­semb­ler får hand­ling­en att på ett li­tet ir­ri­te­ran­de sätt ryck­vis för­flyt­ta sig fram­åt jäm­fört med det na­tur­li­ga­re flö­det i mäs­ter­verk­stri­lo­gin. Den stel­bent­he­ten mot­ver­kar Ho­mo­ki skick­ligt ge­nom nog­grann per­son­re­gi, där rö­rel­ser och ges­ter lad­das med in­ne­börd. Spän­ning­en i det­ta dra­ma om ad­lig usel­het släp­per in­te en se­kund.

Hos Ver­di har ju den il­la drab­ba­de Lu­i­sa ryckt fram som hu­vud­per­son, och Ni­no Machaid­ze be­mäst­rar rol­len med bå­de tek­nisk vir­tu­o­si­tet och stark när­va­ro. Hen­nes Lu­i­sa är ing­et armt of­fer­lamm ut­an en de­spe­rat käm­pan­de kvin­na. Hen­nes äls­ka­de, gre­ve­so­nen Ro­dol­fo, är där­e­mot en väl ego­cent­risk ung re­bell, opå­lit­lig bå­de som äls­ka­re och som re­vol­tör mot sin egen klass. Si­ci­li­a­na­ren Ivan Magrì vi­sar som Ro­dol­fo upp en slank fi­gur och en slank stäm­ma med bå­de tryck och ping. Snyggt!

Oli­ver Zwarg gör med små me­del Wurm till en säll­synt obe­hag­lig skurk, Ver­dis ond­ske­ful­las­te näst Ja­go. Bril­jant Ver­disång le­ve­re­ras av Ge­or­ge Pe­te­an , som gör fa­der Mil­ler med skönt varmt och fyl­ligt le­ga­to.

Si­mo­ne Young le­der or­kes­tern följ­samt till dra­mat på sce­nen ut­an att egent­li­gen själv ak­tivt för­sö­ka läg­ga sig i vad som hän­der. Li­tet för dis­kret kanske.

VER­DI: LU­I­SA MIL­LER

Pre­miär den 16 no­vem­ber 2014, be­sökt fö­re­ställ­ning den 27 no­vem­ber. Di­ri­gent: Si­mo­ne Young Re­gi: Andre­as Ho­mo­ki Sce­no­gra­fi: Paul Zol­ler Ko­stym: Gi­de­on Da­vey Ljus: Franck Evin So­lis­ter: Ti­gran Mar­ti­ros­si­an, Ivan Magrì, Ge­or­ge Pe­te­an, Ni­no Machaid­ze, Oli­ver Zwarg, Cristi­na Da­mi­an

Pi­otr Becza­la, Ele­na Max­i­mo­va och Ry­an Spee­do Green

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.