Die schweig­sa­me Frau

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm tycks ha gjort en hi­sto­risk upp­täckt av dig­ni­tet. På Ope­rans hem­si­da i sam­band med Ge­or­ge Ben­ja­mins Writ­ten on Skin , kun­de man lä­sa att den be­röm­da no­vell­sam­ling­en Deca­me­ro­ne från 1300-ta­let är skri­ven av en viss Boc­cic­cio. Sam­me upp­hovs­man anges i Ope­rans ge­ne­ral­pro­gram. Ny­fi­ken­he­ten väck­tes; hur skil­jer sig den­na ver­sion från den mer be­röm­da som skrevs av Gio­van­ni Boc­cac­cio? Dessvär­re var det ing­en ny för­fat­ta­re man ha­de upp­täckt. Ut­an det rör­de sig om ett fa­talt stav­fel av nå­gon mind­re be­vand­rad som se­na­re har rät­tats av nå­gon be­vand­rad.

När frun skul­le med­de­la en ut­ländsk kollega med in­tres­se för det ita­li­ens­ka 1300-ta­let upp­täck­ten, så hän­vi­sa­des den­ne till Ope­rans eng­els­ka hem­si­da, där kol­le­gan på en aning­en knagg­lig eng­els­ka kun­de lä­sa att “Ope­ra ba­sed on a me­di­e­val bal­lad al­so nar­ra­ted in Boc­cic­cio’s Deca­me­ro­ne”. Vi­da­re fram­gick det om ope­ran att … ”it has play­ed and pra­i­sed by the au­di­ence in the ma­jor ope­ra houses …” Nå­got kon­fun­de­rad le­ta­de sig kol­le­gan vi­da­re på hem­si­dan och upp­täck­te raskt att nå­gon över­sätt­ning av kung­lig rang rör­de det sig knap­past om. Tvärtom. Man lå­ter goog­le skö­ta över­sätt­ning­en.

Det väck­te en del misstäm­ning i Ryss­land, när Anna Netre­b­ko för någ­ra år se­dan an­tog ös­ter­ri­kiskt med­bor­gar­skap. Men al­la chau­vi­nis­tis­ka rys­sar kan va­ra lugna, stjär­nans hjär­ta klap­par fort­fa­ran­de så starkt för det gam­la hem­lan­det att Vla­di­mir Pu­tin har all an­led­ning att gnug­ga hän­der­na. Ny­li­gen fram­träd­de Anna Netre­b­ko i St. Pe­ters­burg till­sam­mans med Oleg Tsar­jov , en re­bel­le­da­re från det syn­ner­li­gen il­le­ga­la ”Nya Ryss­land”, som med av­gö­ran­de rysk hjälp bil­dats i öst­ra Ukrai­na. På ett foto kan man se den vack­ra ope­ra­stjär­nan och den av EU svart­lis­ta­de re­bel­len ge­men­samt hål­la ett sta­digt tag i en ”nyrysk” fa­na. Sam­ti­digt skän­ker hon Tsar­jov en check på 15 000 eu­ro, som ska gå till ope­ra­hu­set i Do­netsk. Frun kan för den skull in­te slu­ta att hän­fö­ras av den rys­ka di­vans fan­tas­tis­ka röst men sör­jer lik­som i fal­let Va­le­rij Ger­gi­ev över att ett fan­tas­tiskt mu­si­kö­ra in­te är nå­got skydd mot politisk ton­döv­het.

Det har väl knap­past und­gått nå­gon att Det Konge­li­ge Te­a­ter i Kö­pen­hamn har fle­ra sång­a­re av in­ter­na­tio­nell rang in­om sin egen en­semb­le. Des­sa gör ett visst an­tal fö­re­ställ­ning­ar om året på hem­ma­sce­nen, och åker se­dan ut och ro­sar den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den. Bland dem kan näm­nas Iré­ne The­o­rin , Su­san­ne Res­mark , Jo­han Reu­ter och Step­hen Mil­ling . Frun hör­de dock att de­ras tjäns­ter va­rit i fa­ro­zo­nen för någ­ra år se­dan, i sam­band med chefs­by­tet ef­ter Kasper Hol­ten. Han tilläts in­te pla­ne­ra kom­man­de sä­song­er ef­tersom de skul­le läg­gas av den kom­man­de led­ning­en. Men des­sa full­teck­na­de sång­a­re var tvung­na att få be­sked an­gå­en­de sin från­va­ro. Då ing­et hän­de, gav Hol­ten dem än­då le­digt vis­sa pe­ri­o­der, var­på den nya led­ning­en sva­ra­de med att sä­ga upp de­ras kon­trakt ef­tersom de in­te var till­gäng­li­ga he­la sä­song­en. Men då kom hjälp från ovän­tat håll, för den som gav sig in i dis­kus­sio­nen var – dron­ning Mar­gret­he. Hon tog led­ning­en i örat och på­pe­ka­de att det var ett stort miss­tag att Kö­pen­hamns­bor­na in­te skul­le få hö­ra si­na all­ra störs­ta sång­a­re. Så det he­la gick till­ba­ka igen. Frun skul­le allt vil­ja se vår svens­ke kung Carl XVI Gustaf ge sig in i de­bat­ten an­gå­en­de de in­ter­na­tio­nel­la sång­ar­nas kon­trakt vid vår Kung­li­ga Ope­ra … .

Anna Netre­b­ko. Foto: Anna Ru­ven Afa­na­dor Dron­ning Mar­gret­he av Dan­mark. Foto: Keld Navntoft

Dron­ning Mar­gret­he

Anna Netre­b­ko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.