Finns det fler hål i svångrem­men?

Tidskriften OPERA - - Ledare - SÖ­REN TRAN­BERG Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

I mi­na se­nas­te le­da­re har jag skri­vit om den eko­no­mis­ka kri­sen vid den dans­ka na­tio­nal­sce­nen, Det Konge­li­ge Te­a­ter, och om de ned­skär­ning­ar som var att vän­ta. Nu har de ge­nom­förts med rå­ge. Den dans­ka na­tio­nal­sce­nen kom­mer att suc­ces­sivt få mins­ka­de bi­drag med 35 mil­jo­ner dans­ka kro­nor fram till 2019. Det stod klart se­dan fol­ke­tings­par­ti­er­na i bör­jan av no­vem­ber pre­sen­te­ra­de sin upp­gö­rel­se om Det Konge­li­ge Te­a­ters kom­man­de fy­ra år. Pre­cis som al­la and­ra stat­ligt stöd­da in­sti­tu­tio­ner ska man spa­ra 2 pro­cent på drif­ten var­je sä­song. Därut­ö­ver finns ett upp­drag att hit­ta and­ra ef­fek­ti­vi­se­ring­ar. Det Konge­li­ge som i dag får 527 mil­jo­ner i of­fent­ligt stöd kom­mer att få 492 mil­jo­ner 2019.

Strax fö­re jul byt­te den dans­ke kul­tur­mi­nis­tern, Ber­tel Haar­der ( Venst­re), ut he­la Det Konge­li­ges sty­rel­se. Av­gå­en­de sty­rel­se­ord­fö­ran­den, Sti­ne Bos­se, me­nar att så skul­le det in­te kun­na gå till in­om nä­rings­li­vet. Hon tror in­te att det går att und­vi­ka tur­bu­lens med det här till­vä­ga­gångs­sät­tet.

För någ­ra år se­dan re­du­ce­ra­des operakö­ren i Kö­pen­hamn från 68 till en­dast 41 ko­ris­ter. Nu har tu­ren kom­mit till Det Konge­li­ge Ka­pel som ska ban­tas med 14 hel­tids­mu­si­ker. Det­ta in­ne­bär att man kom­mer ner på en ni­vå jäm­för­bar med ett tyskt mel­lano­pe­ra­hus, ett s.k. B-hus. Det­ta be­fa­rar den för­re chefs­di­ri­gen­ten och mu­sik­che­fen, Mi­chael Schøn­wandt, i de­battar­ti­kel i Po­li­ti­ken. Det in­ne­bär att Det Konge­li­ge kom­mer att ha den mins­ta or­kes­ter­nu­me­rä­ren bland ope­ra­sce­ner­na i Nor­dens hu­vud­stä­der.

Verk­stä­der­na läggs ner och till­verk­ning av t.ex. sce­no­gra­fi­er läggs ut på outscour­cing i tron att man ska fo­ku­se­ra på kärn­verk­sam­he­ten – spe­la fö­re­ställ­ning­ar. Tek­ni­ker och atel­jé­per­so­nal sägs upp. Det som har skett i Kö­pen­hamn är en kul­tu­rell ned­rust­ning ut­an dess li­ke. Hur ska man kun­na upp­rätt­hål­la en hög ni­vå då svångrem­men he­la ti­den dras åt? Nå­gon har lik­nat Kö­pen­hamn­so­pe­ran vid en Rolls-royce som ba­ra har fem li­ter ben­sin i tan­ken.

Men en sak för­vå­nar mig och det är att so­li­s­ten­semb­len i Kö­pen­hamn be­står av 24 fas­tan­ställ­da sång­a­re – en oer­hört hög siff­ra om man jäm­för med an­ta­let fas­ta so­lis­ter på t.ex. Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm, Gö­te­borgso­pe­ran el­ler Oper Frank­furt. Den struk­tu­ren har tyd­li­gen ing­en vå­gat ruc­ka på.

OPE­RA har ut­lo­vat en ar­ti­kel­se­rie som ska un­der­sö­ka hur de svens­ka ope­ra­hu­sen väl­jer sin re­per­to­ar. Vad är det som styr va­let av vil­ka verk som spe­las? Av­gå­en­de ope­ra­che­fen i Oslo, Per Boye Han­sen, vil­le att de nor­dis­ka sce­ner­na skul­le va­ra mer trans­pa­ran­ta i si­na re­per­toar­pla­ner för att und­vi­ka onö­di­ga re­per­to­ar­kroc­kar. Ibland tycks ni­vel­le­ring­en va­ra to­tal, ta ex­emp­let Fi­garos bröl­lop som ny­li­gen spe­lats på Drott­ning­holms­tea­tern, Stock­holmso­pe­ran, Gö­te­borgso­pe­ran, snart i nyupp­sätt­ning­ar på Kö­pen­hamn­so­pe­ran och på Den Nors­ke Ope­ra i Oslo samt näs­ta sä­song på Mal­mö Ope­ra. I Mal­mö sva­rar f.ö. Peter Ste­in för re­gin. Ibland ver­kar det som om ope­ra­led­ning­ar­na in­te vå­gar gå ut­an­för tio-toppre­per­to­a­ren, var­för är det så?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.