Fris­kyt­ten

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - DET KONGE­LI­GE TE­A­TER, KPH • RE­CEN­SENT: LENNART BRO­MAN­DER www.kgl­te­a­ter.dk • FOTO: PER MOR­TEN ABRA­HAM­SEN

Det Konge­li­ge i Kö­pen­hamn var förs­ta scen ut­an­för Tyskland att ta upp Carl Ma­ria von We­bers Der Freischütz. Det sked­de re­dan 1822, året ef­ter den be­jubla­de ur­pre­miä­ren i Ber­lin. I Dan­mark fick den dock nam­net Jæger­bru­den – We­bers ope­ra ha­de först haft ar­bets­nam­net Die Jä­ger­braut som änd­rats till Der Freischütz ef­ter den för den tys­ka publi­ken be­kan­ta skräck­no­vell som ope­ran ba­se­ras på.

Allt­se­dan dess har Jæger­bru­den va­rit ett re­per­to­ar­verk i Kö­pen­hamn, me­dan de sto­ra svens­ka sce­ner­na se­dan länge skyg­gar för att sät­ta upp den­na ab­so­lut cen­tra­la ro­man­tis­ka ope­ra. Nu se­nast är det Kö­pen­hamn­so­pe­rans för­re chef Kasper Hol­ten som står för re­gin, vil­ket be­ty­der en väl­be­höv­lig åter­stäl­la­re från den rent pe­ko­ra­lis­tis­ka upp­sätt­ning som drab­ba­de den dans­ka hu­vud­sta­den på nit­ti­o­ta­let.

Kasper Hol­ten tar fas­ta på att hand­ling­en ut­spe­las i skug­gan av ett krig och att skyt­te är ett centralt te­ma. Kas­par är en svårt trau­ma­ti­se­rad åter­vän­da­re från ett krig, och vi ser ock­så in­led­nings­vis and­ra sol­da­ter vack­la hemåt. Varg­klyf­tan be­står av ru­in­hö­gar i en sön­der­skju­ten stad. Där fres­tas Max av Kas­par och av den on­de själv att nå makt och fram­gång. Det får han ge­nom att av­läg­ga det slut­li­ga man­doms­pro­vet att med den sjun­de ku­lan, ”fri­ku­lan”, skju­ta ihjäl en män­ni­ska. Jä­gar­kö­ren sjungs se­dan in­te av ett gäng hur­ti­ga män i grö­na hat­tar ut­an av en sam­ling ben­rang­el som re­ser sig ur ru­i­ner­na – en stark ef­fekt!

I Es Dev­lins sce­no­gra­fi är he­la sce­nen in­ra­mad som i lop­pet av ett ge­vär, och i den run­da öpp­ning­en ser vi i stor­for­mat själ­va ma­ga­si­net med sju run­da hål för var­je pa­tron. I sce­ner­na i skogs­fog­de­hu­set hem­ma hos Agat­he pryds hå­len i stäl­let med pas­san­de in­red­nings­de­tal­jer. Men ma­ga­si­net snur­rar sam­ti­digt som ett ek­orr­hjul, och Agat­he och Änn­chen får hål­la sig i rö­rel­se för att in­te tap­pa fot­fäs­tet i den­na värld.

Det här är en stark upp­sätt­ning av ett verk som in­te är så lätt att gö­ra an­ge­lä­get för en mo­dern publik. Det in­te helt lätt­smäl­ta slu­tet där en ere­mit dy­ker upp som deus ex machi­na har Hol­ten löst ge­nom att lå­ta sam­ma sång­a­re ge­stal­ta både Sa­mi­el, den on­de, och ere­mi­ten, den go­de. Här blir han till en all­män ödes­ge­stalt, som även an­nars vand­rar över sce­nen ibland med ett slags The­spiskär­ra följd av någ­ra li­ka smi­di­ga som kus­li­ga gar­goy­ler med spet­sig näbb.

Kla­rast av sång­ar­na ly­ser Gi­se­la Stil­le som Agat­he. I sista ak­tens ca­va­ti­na har hon kon­troll nog att sjunga pi­a­nis­si­mo i myc­ket lång­samt tem­po men med full, rik klang, och hon sjung­er ge­nom­gå­en­de skim­ran­de vac­kert. Max sjöngs vid pre­miä­ren av en in­ter­na­tio­nell stjär­na som Mi­chael Scha­de men vid den fö­re­ställ­ning jag be­sök­te av Mi­chael Kri­s­ten­sen, som gjor­de en respektabel in­sats. Han var dock li­tet för vag i kon­tu­rer­na både vo­kalt och sce­niskt för att kun­na gö­ra Max till den cen­tra­la fi­gur han bör va­ra. Oli­ver Zwarg ha­de som Kas­par den rät­ta svär­tan i sin bas­ba­ry­ton, me­dan An­ke Bri­e­gel sprud­la­de av all ve­der­bör­lig vo­kal käck­het som den gla­da Änn­chen. Den tys­ke ba­sen Dirk Ale­schus som ödes­ge­stal­ten Sa­mi­el/ere­mi­ten väck­te re­spekt in­te ba­ra ge­nom sin fi­na röst ut­an ock­så ge­nom sin över­väl­di­gan­de up­pen­ba­rel­se – han är 2,10 lång och kraf­tigt byggd.

Fö­re­ställ­ning­en led­des av Dirk Kaf­tan, som od­la­de en li­tet gam­mal­tysk mur­rig­het i klang­en hos Det Konge­li­ge Ka­pel, som sam­ti­digt mu­si­ce­ra­de med frisk spänst.

WE­BER: FRIS­KYT­TEN

Pre­miär 7 no­vem­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning 15 no­vem­ber 2015. Di­ri­gent: Dirk Kaf­tan Re­gi: Kasper Hol­ten Sce­no­gra­fi: Es Dev­lin Ko­stym­de­sign: An­ja Vang Kragh So­lis­ter: Mi­chael Kri­s­ten­sen, Gi­se­la Stil­le, An­ke Bri­e­gel, Oli­ver Zwarg, Mor­ten Stau­gaard, Pal­le Knud­sen, Dirk Ale­schus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.