Jenu­fa ° Fe­do­ra

Tidskriften OPERA - - Spelaret 2016-17 -

Joel Ann­mo sjung­er Ta­mi­no, Eli­sa­beth Mey­er Pa­mi­na, Kerstin Ave­mo Nat­tens drott­ning och Jens Pers­son gör Pa­pa­ge­no. Eva Ol­li­ka­i­nen di­ri­ge­rar. Knut Hend­riksens upp­sätt­ning av Bar­be­ra­ren i Se­vil­la ges nio gång­er mel­lan den 8 ok­to­ber och 15 de­cem­ber. Jens Pers­son sjung­er Fi­garo, Joel Ann­mo gre­ve Al­ma­vi­va och Vi­vi­an­ne Holm­berg Ro­si­na.

So­fia Ju­pit­hers och Lars-åke Thess­mans upp­sätt­ning av Salo­me åter­kom­mer den 11 no­vem­ber och ges sju gång­er t.o.m. den 7 de­cem­ber. Nad­ja Michael gäst­spe­lar som Salo­me, en roll som hon sjung­it bl.a. på La Sca­la i Mi­la­no och Co­vent Gar­den i Lon­don. Michael We­i­ni­us ge­stal­tar He­ro­des och Ka­ta­ri­na Da­lay­man gör He­ro­dias.

Ver­dis Mas­ke­rad­ba­len åter­kom­mer den 24 feb­ru­a­ri och spe­las sju gång­er t.o.m. den 1 april. Klas Hed­lund gör Gustav III, Karl­mag­nus Fred­riks­son Anc­kar­ström och Em­ma Vet­ter Ame­lia. Ni­be­lung­ens ring åter­kom­mer med två cyk­ler: 17–22 och 24–29 maj. Wo­tan sjungs av John Lund­gren, Ni­na Stem­me gör al­la tre Brünn­hil­de-rol­ler­na, Ka­ta­ri­na Da­lay­man (Fric­ka och Wal­trau­te), Michael We­i­ni­us (Si­eg­mund), Cor­ne­lia Beskow (Si­eglin­de), Da­ni­el Frank (Si­eg­fri­ed) och Jo­han Ed­holm (Al­be­rich). Mar­ko Le­ton­ja di­ri­ge­rar.

Därut­ö­ver re­per­to­ar­fö­re­ställ­ning­ar av: Fi­garos bröl­lop (22/8–14/9) och La Bo­hè­me (28/1–14/6). www.ope­ran.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.