Drott­ning­ens ju­velsmyc­ke

Tidskriften OPERA - - Foresrallningar - MAL­MÖ OPERA, OPERA­VERK­STAN • RE­CEN­SENT: LENNART BRO­MAN­DER Pre­miär 5 mars 2016. Mu­si­ka­liskt an­sva­rig: Re­gi: Sce­no­gra­fi och ko­stym: Ko­re­o­gra­fi: So­lis­ter: www.mal­moo­pe­ra.se • FOTO: KATJA SUND

Den 26 sep­tem­ber i år är det 150 år se­dan Carl Jo­nas Lo­ve Al­mqvist av­led i Bre­men, dit han kom­mit från ex­i­len i USA i hopp om att kun­na få till­bringa si­na sista da­gar i Sve­ri­ge. Till som­ma­ren kom­mer Läckö Slottso­pe­ra att i sam­ar­be­te med Mal­mö Opera urupp­fö­ra en opera av Da­ni­el Fjell­ström ba­se­rad på Det går an. För li­bret­tot står Ma­ria Sun­dqvist som till var­dags le­der Mal­mö Operas stu­dio- och ung­doms­scen, Opera­verk­stan. Där har hon re­dan un­der vå­ren pre­sen­te­rat en sce­nisk ver­sion av Al­mqvists kanske all­ra främs­ta verk, ro­ma­nen Drott­ning­ens ju­velsmyc­ke.

Det rör sig om en högst kon­den­se­rad ver­sion, där den­na in­ne­hålls­ri­ka klas­si­ker pre­sen­te­ras på 70 mi­nu­ter – att jäm­fö­ra med den scen­ver­sion som Dra­ma­ten spe­la­de på slu­tet av åt­ti­o­ta­let och som räck­te fy­ra och en halv tim­me. Li­tet frag­men­ta­riskt blir det onek­li­gen men än­då nå­got av ett ”all­konst­verk”, vil­ket Al­mqvist sä­kert ha­de gil­lat. Den byggs näm­li­gen upp av bå­de dans, sång, tal­te­a­ter och in­stru­men­ta­la av­snitt. Mu­si­ken be­står av ett an­tal av Al­mqvists eg­na Song­es och kor­ta in­stru­men­ta­la bi­tar av Jo­seph Mar­tin Kraus, ar­ran­ge­ra­de av Jo­nas Fors­sell. Spe­lar gör en kvar­tett med vi­o­lin, bas, oboe och horn. In­klu­de­ring­en av en rad av Al­mqvists Song­es känns ju na­tur­lig, men dra­ma­tur­giskt blir de än­då väl myc­ket häng­an­de i luf­ten. Dramats central­ge­stalt, Tin­to­ma­ra, ge­stal­tas av Sa­ra Ek­man. Hon har fram­för allt ett dans­för­flu­tet och har själv ska­pat ko­re­o­gra­fin. Men hon ut­tryc­ker sig även i tal och sång och fång­ar dess­utom fint Tin­to­ma­ras så be­röm­da andro­gy­na drag. Fy­ra sång­a­re/skå­de­spe­la­re age­rar öv­ri­ga rol­ler, men de hin­ner på den­na kor­ta tid sna­ra­re mest mar­ke­ra sin när­va­ro och in­te byg­ga upp någ­ra le­van­de sceng­e­stal­ter.

Det är ett fint flyt i den­na kort­va­ri­ant av Drott­ning­ens ju­velsmyc­ke, som in­te minst är tänkt att vi­sas för gym­na­si­e­e­le­ver. En aning lätt­vik­tigt för­vis­so men ic­ke ut­an äk­ta Al­mqvist-ma­gi.

So­fia Sö­der­berg Ma­ria Sun­dqvist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.