Svensk suc­cé i Bay­reuth!

Tidskriften OPERA - - Ledare - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Att Tid­skrif­ten OPE­RA re­gel­bun­det be­va­kar det nor­dis­ka ope­ra­li­vet har in­te kun­nat und­gå vå­ra lä­sa­re. Li­kaså för­sö­ker vi föl­ja vå­ra svens­ka in­ter­na­tio­nel­la sång­a­re re­gel­bun­det. Och det är här som OPE­RA fyl­ler en stor roll. För när kun­de vi i svensk dags­press lä­sa nå­got om svens­ka ope­ras­ång­a­res in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar? Det för­sö­ker vi rå­da bot på ge­nom att i höst­num­ret ge vår lä­sa­re en om­fat­tan­de in­ter­vju med den svens­ke ba­ry­to­nen John Lund­gren, som i som­ras gjor­de stor suc­cé i Bay­reuth. Hans de­but vid Wag­ner­fest­spe­len be­stod i att han sjöng bå­de Wo­tan i Val­ky­ri­an och vand­ra­ren i Si­eg­fri­ed i Frank Cas­torfs upp­sätt­ning av Ni­be­lung­ens ring. I se­nas­te num­ret av det tys­ka ope­ra­ma­ga­si­net Opern­glas fram­häv­de man att det in­te un­der fle­ra år­tion­den fun­nits en bätt­re Wo­tan i Bay­reuth.”med obän­dig kraft och stor ut­tryckspa­lett ge­stal­ta­de han si­na rol­ler i Val­ky­ri­an och Si­eg­fri­ed.”

I OPE­RA pra­tar John Lund­gren om hur han när­mar sig si­na ond­ske­ful­la rol­ler och hur vik­tigt det är att sät­ta sig in i roll­fi­gu­rer­nas driv­kraf­ter för att ska­pa be­rö­rings­punk­ter med publi­ken. Han me­nar att det är den tek­nik han för­vär­vat ge­nom en mängd Ver­di­par­ti­er som gjort att han nu kan sjunga de sto­ra dra­ma­tis­ka Wag­ner­par­ti­er­na.

När des­sa ra­der skrivs är det sam­ma kväll pre­miär på Pa­trice Chéreaus iscen­sätt­ning av Elekt­ra på Na­tio­na­lo­pe­ran i Helsing­fors. Här gör Eli­sa­bet Strid sin förs­ta Chry­sot­he­mis mot gi­gan­ter som Evelyn Her­lit­zi­us (Elekt­ra) och Wal­traud Mei­er (Kly­taim­nest­ra), allt un­der Esa-pek­ka Sa­lo­nens led­ning. Två da­gar se­na­re sjöng även Strid Chry­sot­he­mis vid det kon­ser­tan­ta fram­fö­ran­det av Elekt­ra vid av­slut­ning­en av årets Ös­ter­sjö­fes­ti­val i Ber­wald­hal­len, då med Ni­na Stem­me som Elekt­ra. Stem­me gjor­de ock­så ti­tel­rol­len i Chéreaus upp­sätt­ning på Metro­po­li­tan, som f.ö. di­rekt­sän­des från New York i vå­ras via Ope­ra på bio.

Vår fram­gångs­ri­ka ba­rock­stjär­na, mez­zo­so­pra­nen Ann Hal­len­berg, med­ver­ka­de ock­så vid årets Ös­ter­sjö­fes­ti­val till­sam­mans med ba­rock­mu­si­ker­na i Con­cer­to Köln un­der Olof Bo­mans led­ning. Bå­de Hal­len­berg och Bo­man har om­fat­tan­de kar­riä­rer in­ter­na­tio­nellt, men fram­trä­der ty­värr allt­för säl­lan i Sve­ri­ge. Tid­skrif­ten Gra­mop­ho­ne kal­la­de ny­li­gen Ann Hal­len­berg oö­ver­träf­fad bland mez­zo­so­pra­ner i ba­rock­bran­schen. Ut­se hen­ne sna­rast till hov­sång­ers­ka!

Så är det åter dags att be­stäm­ma vem som får vårt Ope­ra­pris 2016. Det är som van­ligt ni pre­nu­me­ran­ter och lä­sa­re som av­gör ut­gång­en. Pri­set kom­mer att de­las ut för tret­tion­de gång­en. Spon­sor för Operapriset är Kjell och Mär­ta Bei­jers Stif­tel­se. I år har vi lyft fram fy­ra kan­di­da­ter: en bas­ba­ry­ton, en ba­ry­ton, en so­pran och en re­gis­sör. Om­röst­ning­en gäl­ler konst­när­li­ga be­drif­ter som har ut­förts un­der sä­song­en 2015–16. Rös­ta se­nast den 25 ok­to­ber.

En god start på scen­hös­ten öns­kar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.