RO­BERT GLEADOW, bas­ba­ry­ton

Tidskriften OPERA - - Opera riset 2016 - Fo­kus på barn och mång­fald i Umeå 1 Dansk chef på Mal­mö Ope­ra 2

Ka­na­den­sa­ren Ro­bert Gleadow kan­di­de­rar för sin in­sats som Le­po­rel­lo i Don Gio­van­ni på Drott­ning­holms Slottste­a­ter. I fjol gjor­de han ti­tel­rol­len i Fi­garos bröl­lop, även det i Ivan Alex­an­dres re­gi och un­der Marc Min­kowskis mu­si­ka­lis­ka led­ning. ”Lika­fullt är det för­ra årets fram­gång­ri­ke Fi­garo, Ro­bert Gleadow, i rol­len som Le­po­rel­lo som ska­par störst lys­ter: hans bas­ba­ry­ton är ut­omor­dent­ligt vig, hans age­ran­de plas­tiskt” (SVD).

När Norr­landso­pe­ran i Umeå pre­sen­te­rar sitt pro­gram för sä­song­en 2016–17 lig­ger fo­kus på barn och mång­fald, vil­ket ger av­tryck i hös­tens pro­duk­tio­ner. Hös­tens ope­ra blir Sta­den Ma­ha­gon­nys upp­gång och fall. Den 6 ok­to­ber är det pre­miär för Ca­ri­na Reichs och Bog­dan Szy­bers iscen­sätt­ning av Ber­tolt Brechts och Kurt Weills svind­lan­de sa­ti­ris­ka ope­ra om kon­sum­tions­sam­häl­let. I rol­ler­na: San­na Gibbs (Jen­ny), Lars Cle­ve­man (Jim Ma­ho­ney), Su­san­na Le­vo­nen (Le­o­kad­ja Beg­bick) och Fred­rik Zet­ter­ström (Tre­e­nigs­hets-mo­ses). Di­ri­gent är Da­mi­an Io­rio. Ma­ha­gon­ny spe­las tio gång­er t.o.m. den 29 ok­to­ber.

Norr­landso­pe­rans Sym­fo­nior­kes­ter och dess nya chefs­di­ri­gent, Elim Chan, smygstar­tar till­sam­mans den 10 no­vem­ber. Publi­ken får då även mö­ta or­kes­terns nye kon­sert­mäs­ta­re Alex­an­der Ka­gan som so­list i Er­nest Chaus­sons Poè­me för vi­o­lin och or­kes­ter. Hös­ten bju­der ock­så på ett urupp­fö­ran­de av An­ders Nils­sons tred­je sym­fo­ni, Or­feus och Eu­ry­di­ke.

Vå­ren 2017 blir det pre­miär för Step­hen Sond­heims Bro­ad­way­mu­si­kal Pas­sion i sam­ar­be­te med Små­lands Mu­sik och Te­a­ter. Dans­ke Mi­chael Bo­je­sen tar över som ope­ra­chef och vd på Mal­mö Ope­ra ef­ter Bengt Hall som av­går den 1 ju­li 2017. Bo­je­sen till­trä­der den 1 ja­nu­a­ri 2017 och för­ord­nan­det lö­per på fy­ra år. Han kom­mer när­mast från Co­pen­ha­gen Ope­ra Fes­ti­val, där han haft an­sva­ret för verk­sam­he­ten un­der fy­ra år. Han kom­mer in­te att ha nå­got in­fly­tan­de el­ler kun­na sät­ta någ­ra av­tryck för­rän om två år. Sä­song­en 2017–18 är re­dan pla­ne­rad av Bengt Hall. Bo­je­sen vill in­te i nu­lä­get ut­ta­la sig om någ­ra kon­kre­ta pla­ner för Mal­mö Ope­ra, men han är im­po­ne­rad av Ope­rans ar­be­te un­der Mal­mö­fes­ti­va­len. Mi­chael Bo­je­sen är ut­bil­dad di­ri­gent, utex­a­mi­ne­rad från Det Kgl. Dans­ke Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. Lä­ra­re på Sankt An­nae Gym­na­si­um 1984–2000. Do­cent i kör­di­ri­ge­ring vid Det Kgl. Dans­ke Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um 1996–2004. Chefs­di­ri­gent för Dan­marks Ra­di­os flick­kör och en del av DR:S or­kes­ter. Ad­mi­nist­ra­tiv le­da­re för kö­ren 2000–2010. Fri­lan­san­de di­ri­gent och kom­po­si­tör i Dan­mark och ut­om­lands. Rid­da­re av Dan­nebro­gen 2008. www.mal­moo­pe­ra.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.