Det går an

Tidskriften OPERA - - Forestallningar - LÄCKÖ SLOTT • RE­CEN­SENT: SÖ­REN TRANBERG • FO­TO: PET­TER MAGNUSSON www.lac­ko­slott.se

Det var all­de­les själv­klart att bi­la till Läckö Slott för att se Da­ni­el Fjell­ströms ny­kom­po­ne­ra­de ope­ra Det går an ef­ter Carl Jo­nas Lo­ve Al­mqvists no­vell från 1839. Här möt­tes vi av de två hu­vud­per­so­ner­na: den ka­va­ta glas­mäs­tar­dot­tern Sa­ra Vi­de­beck och den ståt­li­ge ser­gean­ten Al­bert. Al­mqvist var en fin mil­jöskild­ra­re och han har ock­så fång­at åt­skil­ligt av sin sam­tidsat­mo­sfär och be­skriv­ning­en av det unga pa­rets re­sa ge­nom det mel­lan­svens­ka land­ska­pet un­der en ju­li­vec­ka på 1830-ta­let. Fär­den går från Stock­holm till Lid­kö­ping, först med ång­bå­ten Yng­ve Frey över Mä­la­ren och där­ef­ter med häst­skjuts. Al­mqvists no­vell or­sa­ka­de på sin tid stor skan­dal ge­nom att den skild­ra­de en eman­ci­pe­rad yr­kes­ar­be­tan­de kvin­na som in­te vil­le gif­ta sig men som kun­de tän­ka sig ett sam­bo­för­hål­lan­de.

Upp­sätt­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan Läckö Slott och Opera­verk­stan på Mal­mö Ope­ra, vars konst­när­li­ga le­da­re Ma­ria Sun­dqvist sva­rar för li­bret­tot. Hon har gjort ett styvt jobb och lå­ter Al­mqvists text kom­ma till tals ge­nom en lätt språk­lig mo­der­ni­se­ring.

Den ma­ri­ti­ma mil­jön skild­ras i mu­si­ken, men ock­så i Li­nus Fell­boms stil­re­na sce­no­gra­fi – fon­den på borg­går­den var täckt av en spe­gel­blank yta som på­min­ner om glas. Här skild­ras bå­de båtre­san och den mer land­fas­ta mil­jön. Ge­nom liv och rö­rel­se i en fin per­son­re­gi lyc­kas Fell­bom teck­na kärn­ful­la por­trätt. Fin hjälp har han ock­så av ko­stymö­ren An­na Ar­de­li­us, vars hau­te coutu­re-dräk­ter i stram svart­vit ska­la lyf­ter fram någ­ra dal­kul­lor i Rätt­viks­dräk­ten, fast i fel färg­ställ­ning, men som ock­så skild­rar de so­ci­a­la klasskill­na­der­na.

Da­ni­el Fjell­ströms mu­sik är il­lust­ra­tiv och ibland på­minns jag om Ben­ja­min Brit­ten, som i ett mel­lan­spel och i slut­sce­nen. Det­ta är den 33-åri­ge Fjell­ströms and­ra ope­ra och han ver­kar va­ra skapt för att kom­po­ne­ra mu­sik­dra­ma­tik. Fri­da Eng­ström (Sa­ra Vi­de­beck) har fått ett glas­mäs­tar­te­ma som lö­per ge­nom he­la ope­ran. Me­dan Carl Ac­ker­feld­ts Al­bert ini­ti­alt skild­ras li­te stramt mi­li­tä­riskt med marsch­klang­er, trum­pet och vir­vel­trum­ma. Men ju läng­re fram vi kom­mer på re­san, desto mju­ka­re blir hans klang­er. Mag­ni­fikt är kär­lekspa­ret i sin vo­ka­la och sce­nis­ka ex­pres­si­vi­tet. Sam­ti­digt finns det en låg­mäld­het i ton­språ­ket som be­rör, t.ex. Sa­ras be­rät­tel­se om hen­nes av­lid­ne far som söp och så små­ning­om även hen­nes mor.

Det är Fri­da Eng­ström som med sin höga och tä­ta so­pran ger liv åt Sa­ra Vi­de­beck. Klippt och sku­ren för Al­bert är Carl Ac­ker­feldt, vars ly­ris­ka ka­val­jers­ba­ry­ton kling­ar fritt i den ut­märk­ta aku­sti­ken på borg­går­den. Det här var hans sis­ta ba­ry­ton­roll fö­re röst­facks­by­tet till te­nor.

Någ­ra sång­a­re – Karl Pe­ter Eriks­son och Jo­na­tan Lön­nqvist – står in­te att kän­na igen, de gör preg­nan­ta kru­me­lu­rer i mar­gi­na­len som ba­ro­ner­na Mörck och Stjer­ne. Men ock­så den all­tid sce­niskt så när­va­ran­de Mo­ni­ca Da­ni­el­son, Sa­ras mos­ter, som mis­sar båt­av­gång­en i Stock­holm.

Allt leds med sä­ker hand av di­ri­gen­ten Si­mon Phipps, tilli­ka konst­när­lig le­da­re, som hål­ler ihop de in­tri­ka­ta en­semb­ler­na och får Fjell­ströms ton­språk att blom­ma ut.

FJELLANDER: DET GÅR AN

Ur­pre­miär den 9 ju­li, be­sökt fö­re­ställ­ning 16 ju­li 2016. Di­ri­gent: Si­mon Phipps Re­gi och sce­no­gra­fi: Li­nus Fell­bom Ko­stym: An­na Ar­de­li­us Ljus: Mar­kus Granqvist Ko­re­o­gra­fi: Lars Bet­h­ke So­lis­ter: Fri­da Eng­ström, Carl Ac­ker­feldt, Jo­han Wåll­berg, Mo­ni­ca Da­ni­el­son, Li­sa Car­li­oth, Fred­rik af Klint, Karl Pe­ter Eriks­son, Met­te af Klint, Jo­na­tan Lön­nqvist, Jen­ny Hertz­man, Er­ik Ro­se­ni­us, Jo­han­na Wall­roth, He­le­na Magnusson, Em­ma Sven­te­li­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.