Nya pre­nu­me­ran­ter!

OPE­RA star­ta­de 1978 och är Nor­dens en­da spe­ci­al­tid­ning för ope­ra. Tid­skrif­ten ut­kom­mer med fem num­mer per år och speg­lar så­väl nu­tid som histo­ria, bredd och för­djup­ning.

Tidskriften OPERA - - Forestallningar -

† Den ka­ris­ma­tis­ka ita­li­ens­ka so­pra­nen Da­ni­e­la Des­sì har av­li­dit 59 år gam­mal i svi­ter­na av en can­cer­sjuk­dom. Hon var en av sin ge­ne­ra­tions främs­ta so­pra­ner in­om det ita­li­ens­ka fac­ket. Des­sì ut­bil­da­de sig vid mu­sik­kon­ser­va­to­ri­et i Par­ma och vid Ac­ca­de­mia Chi­gi­a­na i Si­e­na. Hon vann förs­ta pris i RAI:S in­ter­na­tio­nel­la sång­täv­ling 1980, vil­ket led­de till att hon de­bu­te­ra­de sam­ma år i Per­go­le­sis La ser­va padro­na i Sa­vo­na. Se­dan följ­de en kar­riär på all värl­dens störs­ta ope­ra­sce­ner, där hon of­ta kom att sjunga med di­ri­gen­ter som Ric­car­do Mu­ti, Clau­dio Ab­bado, Ric­car­do Chail­ly, Gi­u­sep­pe Si­no­po­li, Nikol­aus Har­non­court, Zu­bin Meh­ta och Ja­mes Le­vi­ne så­väl på scen som i skiv­stu­di­on.

Hen­nes rollis­ta var im­po­ne­ran­de. I Ver­di­fac­ket sjöng hon El­vi­ra i Er­na­ni, ti­tel­rol­len i Lu­i­sa Mil­ler, Gil­da i Ri­go­let­to, Le­o­no­ra i Tru­ba­du­ren, Vi­o­let­ta i La Tra­vi­a­ta, Ele­na i Den si­ci­li­ans­ka af­ton­sång­en, Ame­lia i bå­de Si­mon Boc­ca­neg­ra och Mas­ke­rad­ba­len, Le­o­no­ra i Ödets makt, Eli­sa­beth i Don Car­los, ti­tel­rol­len i Ai­da, Des­de­mo­na i Otel­lo och Alice Ford i Fal­staff. Ti­tel­rol­ler­na i Puc­ci­ni­o­pe­ror: Ma­non Le­scaut, La Bo­hè­me, Ma­da­me But­ter­fly, Tu­ran­dot, Sys­ter Ange­li­ca och Gi­or­get­ta i Man­teln. I Flo­rens ny­li­gen fick hon bis­se­ra ari­an ”Vis­si d´ar­te” i en fö­re­ställ­ning av Tosca, nå­got som in­te hänt där se­dan Re­na­ta Te­bal­dis da­gar för 52 år se­dan!

And­ra ve­ris­tis­ka rol­ler som hon ge­stal­ta­de var ti­tel­rol­ler­na i Ma­scag­nis Iris, Gi­or­da­nos Fe­do­ra och Mad­da­le­na i Andrea Ché­ni­er och Zan­do­nais Fran­ce­sca da Ri­mi­ni. Vi­da­re kan näm­nas Bel­li­nis Nor­ma, Do­ni­zet­tis Ma­ria Stu­ar­da, Lucre­zia Bor­gia och Pa­o­li­na i Po­li­u­to samt Pon­chi­el­lis La Gi­ocon­da. Bland hen­nes Mo­zartrol­ler åter­fanns gre­vin­nan i Fi­garos bröl­lop och Fi­or­di­li­gi i Così fan tut­te. Des­sìs skiv­in­spel­ning­ar var ota­li­ga, här kan ba­ra näm­nas någ­ra: La Tra­vi­a­ta, Ma­non Le­scaut, Ma­da­me But­ter­fly, Tosca, Ai­da och Adri­a­na Le­couvreur.

† Te­no­ren Åke Ljung­holm har av­li­dit nyss fyll­da 80 år. Han var an­ställd vid Mal­mö Stads­tea­ter 1976–89, där han gjor­de många upp­märk­sam­ma­de rol­ler som t.ex. Al­bert Gre­gor i Fal­let Makro­pu­los, Don José i Car­men och Ca­va­ra­dos­si i Tosca. Han im­po­ne­ra­de stort som Faust i Ar­ri­go Bo­i­tos ope­ra Me­fisto­feles vid ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de 1981 med Mal­mö Sym­fo­nior­kes­ter un­der Gun­nar Staerns led­ning. Kar­riä­ren in­led­des med Ta­mi­no i en nyupp­sätt­ning av Troll­flöj­ten på Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg 1965. Det led­de till en­ga­ge­mang på tys­ka ope­ra­sce­ner i Flens­burg och Darmstadt. Han har även gäst­spe­lat vid ett an­tal in­ter­na­tio­nel­la sce­ner, främst med ti­tel­rol­len i Tann­häu­ser – ett par­ti han med stor fram­gång sjöng 60 gång­er i sju oli­ka upp­sätt­ning­ar. Förs­ta gång­en var på Mal­mö Stads­tea­ter 1981, vil­ket led­de till att han med­ver­ka­de i Gö­ran Jär­ve­felts nyupp­sätt­ning på Stock­holmso­pe­ran 1983. Ljung­holm ha­de även gjort en mu­si­ka­lisk in­stu­de­ring av Tri­stans par­ti, men ty­värr fick han in­te sjunga par­ti­et på scen ef­tersom en pla­ne­rad Tris­tan-upp­sätt­ning på Stock­holmso­pe­ran ald­rig blev för­verk­li­gad. Ljung­holm ha­de en dra­ma­tisk ba­ry­to­nalt fär­gad hjäl­te­te­nor.

† Den fin­länds­ke kom­po­si­tö­ren Ei­noju­ha­ni Raut­a­vaa­ra har av­li­dit 87 år gam­mal. Han var en av Fin­lands främs­ta ton­sät­ta­re. Han skrev åt­ta sym­fo­ni­er, en mängd kon­ser­ter, kam­mar­mu­sik och in­te minst ett an­tal om­ta­la­de ope­ror. Bland des­sa ope­ror kan näm­nas Tho­mas (1985), Vin­cent (1987), Alek­sis Ki­vi (1997) och Raspu­tin (2003). Han bi­drog till och sva­ra­de till­sam­mans med sin fram­gångs­ri­ke kol­le­ga Au­lis Sal­li­nen för det s.k. fins­ka ope­raund­ret. Med Alek­sis Ki­vi fort­sat­te Raut­a­vaa­ra si­na fram­gång­ar, här ef­ter eget li­bret­to. Ope­ran skild­rar Alek­sis Ki­vis (Alex­is Sten­vall) kamp för det fins­ka språ­ket. Här kom­bi­ne­ra­de ton­sät­ta­ren tolv­tons­tek­nik på to­nal grund ge­nom att kon­stru­e­ra he­la se­ri­er av tonar­ter som följ­de på varand­ra. In­ter­na­tio­nellt om­ta­lad blev hans ope­ra Raspu­tin, urupp­förd på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra i Helsing­fors. Ti­tel­rol­len skrevs för ba­sen Mat­ti Sal­mi­nen – en Me­fi­sto­lik roll.

Raut­a­vaa­ra utex­a­mi­ne­ra­des från Si­be­li­us-aka­de­min, där han stu­de­rat för bl.a. Aar­re Me­ri­kan­to, 1957. Han stu­de­ra­de även i USA för Aa­ron Copland och Ro­ger Ses­sions. Han var lek­tor vid Si­be­li­us-aka­de­min 1966–76 och pro­fes­sor i kom­po­si­tion 1976–90. Raut­a­vaa­ra var ock­så le­da­mot av Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en i Stock­holm.

† Den ame­ri­kans­ka so­pra­nen Phyl­lis Cur­tin har av­li­dit i en ål­der av­näs­tan95år.åren1946–53till­hör­de­hon­neweng­lan­do­pe­ra Com­pa­ny och gjor­de 1954 en fram­gångs­rik de­but som Salo­me i Ri­chard Strauss ope­ra på New York Ci­ty Ope­ra, där hon sjöng ett 50-tal rol­ler, of­ta i ny­skriv­na ame­ri­kans­ka ope­ror som ti­tel­rol­len i Car­lis­le Floyds Su­san­nah 1956 och i hans Wut­he­ring Heights i San­ta Fe 1958. Cur­tis med­ver­ka­de ock­så vid de ame­ri­kans­ka pre­miä­rer­na på Wal­tons Björ­nen, Pou­lencs Brös­ten på Thérè­se, Brit­tens Pe­ter Gri­mes, Al­bert Her­ring och The Rape of Lucre­tia samt Gott­fri­ed von Ei­nems Pro­ces­sen.

Cur­tin gjor­de sin eu­ro­pe­is­ka de­but un­der världs­ut­ställ­ning­en i Brys­sel 1958 med Floyds Su­san­nah. Året där­på blev det de­but på Te­atro Colón i Bu­e­nos Aires. Sä­song­en 1960–61 sjöng hon Ci­o­cio-san i Ma­da­me But­ter­fly, Salo­me, Vi­o­let­ta i La Tra­vi­a­ta och Fi­or­di­li­gi i Così fan tut­te på Wi­e­ner Staatso­per. Den se­na­re rol­len de­bu­te­ra­de hon med på Metro­po­li­tan i New York 1961. Här kom hon att sjunga re­gel­bun­det fram till 1973 i rol­ler som Alice Ford i Fal­staff, gre­vin­nan i Fi­garos bröl­lop, Don­na An­na i Don Gio­van­ni, Eva i Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg, Ro­salin­da i Lä­der­lap­pen för att ta av­sked med ti­tel­rol­len i Tosca. Sö­ren Tranberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.