Seg­ra­re Ann­louice Lögd­lund

Tidskriften OPERA - - News - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

So­pra­nen Ann­louice Lögd­lund får Tid­skrif­ten OPERAS pris 2016 för sin tolk­ning av Ma­ri­et­ta i Erich Wol­f­gang Korn­golds ope­ra Die to­te Stadt på Werm­land Ope­ra i Karl­stad. Te­a­tern vid Kla­raälvs­stran­den har va­rit Lögd­lunds fas­ta punkt se­dan år 2000 och här har hon ut­veck­lats till en ef­ter­frå­gad Wag­ner­sång­ers­ka, in­te minst ef­ter att hon gjort al­la de tre Brünn­hil­de-rol­ler­na i Karl­stad­ring­en 2011, vil­ket led­de till en­ga­ge­mang på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm, Na­tio­na­lo­pe­ran i Helsing­fors och Mann­hei­mo­pe­ran. Näs­ta höst vän­tar Tu­ran­dot i en nyupp­sätt­ning på Fol­ko­pe­ran, en roll som hon gjort ti­di­ga­re på Mal­mö Ope­ra.

Gö­te­borgso­pe­ran och Kung­li­ga Ope­ran står för var sin in­no­va­tiv sats­ning un­der in­ne­va­ran­de säsong. I Gö­te­borg ger man tre svens­ka ope­ror i kon­ser­tan­ta fram­fö­ran­den. Först ut var ny­li­gen Ivar Hall­ströms Vi­king­ar­na från 1877, som in­te spe­lats här se­dan 1882. Här fick vi prov på stark mu­sik­dra­ma­tik i ett mjukt fran­skin­spi­re­rat flö­de, omiss­känn­ligt Hall­ström om man ti­di­ga­re har hört hans mag­num opus Den berg­tag­na. När­mast vän­tar Tu­re Rang­ströms Kron­bru­den (26/2) och Gös­ta Nystro­ems Herr Ar­nes pen­ning­ar (23/4).

Kung­li­ga Ope­ran sat­sa­de i stäl­let stort på sin nya giv Short Sto­ri­es, tre kor­to­pe­ror om max 20 mi­nu­ter på Ro­tun­dans scen – för­stu­di­er till helaf­ton­so­pe­ror. Kom­po­si­tö­rer­na Ro­ger As­sar Jo­hans­sons, Te­bo­go Monnak­got­las och Jo­han Ul­léns ar­be­ten får ses som en in­skol­ning in­för det sto­ra ope­ra­for­ma­tet. Även na­tio­nal­sce­nen kom­mer att spe­la en kon­ser­tant ope­ra: Wilhelm Pe­ter­son-ber­gers Adils och Eli­siv (26/1), ef­tersom det näs­ta år är 150 år se­dan ton­sät­ta­ren föd­des.

I ett kom­man­de num­mer upp­märk­sam­mar OPE­RA hur det går med Kung­li­ga Ope­rans om­bygg­nads­pla­ner. När tas be­slu­tet om igång­sät­tan­det? Li­kaså kom­mer vi att ta re­da på vad som har hänt med ny­bygg­nads­pla­ner­na kring Gö­te­borgso­pe­rans an­nex­scen, som var ett ini­ti­a­tiv av dess för­re vd Pe­ter Hansson och dess då­va­ran­de tek­nis­ke chef Mats G Ny­ström. Ären­det över­kla­ga­des av bo­en­de som an­såg att de­ras ut­sikt över Gö­ta älv skul­le på­ver­kas ne­ga­tivt. Var­för är det så tyst i frå­gan? När jag se­nast stöt­te ihop med Pe­ter Hansson i en mel­lan­akt, viss­te in­te han hel­ler hur lä­get ser ut.

För vå­ra trog­na lä­sa­re har vi spe­ci­al­sytt en ope­ra­re­sa till Ber­lin den 4 – 8 maj 2017. Det blir bl.a. tre ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar på re­san som ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te mel­lan OPE­RA och Fa­vo­ri­t­re­sor. För mer in­fo se sidan 80. Följ med på vår re­sa!

Vi upp­ma­nar ock­så vå­ra lä­sa­re och pre­nu­me­ran­ter att ge bort OPE­RA i jul­klapp. För mer in­for­ma­tion se sidan 57.

Vi tac­kar för året som har gått och öns­kar al­la pre­nu­me­ran­ter, lä­sa­re och an­non­sö­rer en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Sö­ren Tranberg sök­te pris­ta­ga­ren som be­fann sig hem­ma i Karl­stad och med­de­la­de att hon vun­nit om­röst­ning­en om Tid­skrif­tens OPERAS pris 2016.

– Du skäm­tar! Först tror Ann­louice Lögd­lund in­te att det är möj­ligt att hon har vun­nit pri­set.

– Vad glad jag blir! Men så över­ras­kan­de.

Ann­louice Lögd­lund var mu­sik­in­tres­se­rad re­dan som barn, först spe­la­de hon cel­lo. Hon läm­na­de hem­or­ten Ånge re­dan som 16-åring och ut­bil­da­de sig på mu­sik­lin­jen på Fram­näs folk­hög­sko­la ut­an­för Pi­teå. Där­ef­ter följ­de ut­bild­ning på Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan och Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm när Jon­ny Blanc var rek­tor och där hon utex­a­mi­ne­ra­des år 2000. Sam­ma år de­bu­te­ra­de hon som Brang­ä­ne i Tris­tan och Isol­de på Werm­land Ope­ra i Karl­stad.

Jag und­rar vad ope­ra­hu­set i Karl­stad har be­tytt för hen­ne.

– Jag gjor­de först min prak­tik där 1998 när jag gjor­de Wal­trau­te i Val­ky­ri­an. Ta­la om ett lågt par­ti. I Karl­stad har jag fått gö­ra många oli­ka rol­ler och det har be­tytt oer­hört myc­ket för mig. Här har jag sjung­it allt från Fi­or­di­li­gi i Così fan tut­te och Mimì i La Bo­hè­me – bå­da i re­gi av Pe­ter Konwitschny – till hög­dra­ma­tis­ka Wag­ner­rol­ler. Jag har kvar två dröm­rol­ler, men vil­ka de är vill jag in­te ta­la om.

Hur är det att sjunga i Karl­stads­tea­terns in­ti­ma sa­long?

– Här kan man sjunga de all­ra sva­gas­te ny­an­ser­na och än­da nå ut till publi­ken över till det star­kas­te. Sce­niskt kan man spe­la med myc­ket små ny­an­ser, spe­la med ögo­nen. På ett så­dant li­tet scenut­rym­me kan man in­te göm­ma sig. Det är ett fan­tas­tiskt te­a­ter­rum.

Jag und­rar hur det var att ge­stal­ta Ma­ri­et­ta i den kri­ti­ker­ro­sa­de upp­sätt­ning­en av Die to­te Stadt i Karl­stad vå­ren 2016.

– Det var oer­hört gi­van­de, in­te minst för att re­gis­sö­ren So­fia Ju­pit­her lyf­te fram al­la psy­ko­lo­gis­ka schat­te­ring­ar i ver­ket och för Lars-åke Thess­mans för­än­der­li­ga scen­rum. Ma­ri­et­ta är min dröm­roll och som jag har tja­tat att få gö­ra den och till slut blev det änt­li­gen av!

SÖ­REN TRANBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.